Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Monumenten en Cultuurhistorie (RKMC), Kerkrade 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Monumenten en Cultuurhistorie (RKMC), Kerkrade 2022
CiteertitelVerordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Monumenten en Cultuurhistorie (RKMC), Kerkrade 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

15-12-2021

gmb-2021-461886

21Rb106

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Monumenten en Cultuurhistorie (RKMC), Kerkrade 2022

De raad van de gemeente Kerkrade;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet en afdeling 17.2 van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Monumenten en

Cultuurhistorie (RKMC), Kerkrade 2022.

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade;

b. commissie: gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 van de wet, genaamd Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit, monumenten en cultuurhistorie (RKMC);

c. goede omgevingskwaliteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.3 van de wet;

d. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Kerkrade;

e. wet: de Omgevingswet.

 

Paragraaf 2. Adviestaak

 

Artikel 2. Taak en werkzaamheden

 • 1.

  De commissie heeft als taak de raad en burgemeester en wethouders te adviseren bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden op grond van de wet met het oog op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daaronder wordt in elk geval begrepen het geven van voorlichting over de doelstelling van een goede omgevingskwaliteit en over de werkzaamheden van de commissie.

 • 2.

  Ter uitvoering van haar taak:

  a. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over een aanvraag om of een ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning voor:

  1 ̊. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument;

  2 ̊. een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een voorbeschermd gemeentelijk monument of een gemeentelijk monument;

  3 ̊. een omgevingsplanactiviteit in geval de commissie in het omgevingsplan als adviseur is aangewezen;

  4 ̊. een andere activiteit in geval burgemeester en wethouders een advies nodig achten met het oog op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit;

  b. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwijzen van een onroerende zaak als rijksmonument ingevolge artikel 3.1, eerste lid, van de Erfgoedwet of over het aan een locatie geven van de functie-aanduiding gemeentelijk monument op grond van artikel 4.2, eerste lid, van de wet;

  c. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders indien zij een advies nodig achten, over het ontwikkelen van beleid inclusief omgevingsvisie, omgevingsplan en maatwerkregels voor de omgevingskwaliteit;

  d. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders in een geval van een verkenning als bedoeld in artikel 5.48, tweede lid, van de wet en in andere gevallen waarin burgemeester en wethouders een advies nodig achten in verband met een verkenning van een mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving;

  e. informeert en begeleidt de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders planindieners en ontwerpers gedurende het ontwerpproces;

  f. voert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders vooroverleg met planindieners over een in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning;

  g. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het stellen van maatwerkvoorschriften in verband met het uiterlijk van bouwwerken, de zorg voor cultureel erfgoed en andere zaken die de omgevingskwaliteit betreffen;

  h. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het geven van beschikkingen op grond van regels in verordeningen op grond van artikel 149 van de Gemeentewet die een eis ten aanzien van de omgevingskwaliteit bevatten (hiervan kan in sommige gevallen sprake zijn ingeval van bijvoorbeeld regels over reclame in de openbare ruimte, voorwerpen op of aan de weg, standplaatsvergunning of exploitatievergunning horecabedrijven).

   

Paragraaf 4. Samenstelling en inrichting

 

Artikel 4. Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit minimaal drie leden, de voorzitter daaronder begrepen. Het aantal leden dient een oneven aantal leden te zijn. De raad kan daarnaast plaatsvervangers benoemen die hen bij afwezigheid kunnen vervangen.

 • 2.

  De leden en de plaatsvervangers worden benoemd op persoonlijke titel op grond van de professionele deskundigheid die nodig is voor de advisering, alsmede op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.

 • 3.

  De commissie telt gelet op artikel 17.9, eerste lid, van de wet enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg.

 • 4.

  De disciplines die de leden in gezamenlijkheid vertegenwoordigen zijn bijvoorbeeld cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratiearchitectuur, landschap, stedenbouw, architectuur en/of archeologische monumentenzorg.

 • 5.

  De leden en de plaatsvervangers zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Artikel 5. Benoeming

 • 1.

  De leden en de plaatsvervangers kunnen voor een termijn van ten hoogste vijf jaar worden benoemd.

 • 2.

  Herbenoeming van leden kan eenmaal voor ten hoogste vijf jaar plaatsvinden. Dit is niet van toepassing op de plaatsvervangers.

 • 3.

  Afgetreden leden zijn vijf jaar na hun aftreden weer benoembaar.

 • 4.

  De leden worden op eigen aanvraag ontslagen. Zij kunnen voorts door burgemeester en wethouders worden geschorst en door de raad worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 6. Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 • 3.

  De secretaris kan worden ondersteund door andere ambtelijke medewerkers, die voor hun werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig zijn aan de secretaris.

 • 4.

  De secretaris noch de medewerkers zijn lid van de commissie.

   

Paragraaf 5. Advisering en standpuntbepaling

 

Artikel 7. Adviestermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aangeven binnen welke termijn een advies wordt verwacht.

 • 2.

  In geval burgemeester en wethouders geen termijn hebben gesteld brengt de commissie advies uit binnen een termijn van vier weken.

 • 3.

  Indien een advies niet binnen vier weken kan worden gegeven, deelt de commissie dit binnen deze termijn aan burgemeester en wethouders mede en noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke het advies wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 8. Beraadslaging en standpuntbepaling

 • 1.

  De vergaderingen waarin een of meer adviezen over aanvragen om omgevingsvergunning door of namens de commissie worden vastgesteld zijn openbaar. De agenda voor de vergadering van de commissie wordt tijdig op een geschikte wijze bekendgemaakt. Indien burgemeester en wethouders – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen.

 • 2.

  Belanghebbenden hebben in toelichtende zin spreekrecht in door de commissie gehouden openbare vergaderingen. Tijdens de beraadslagingen is er geen spreekrecht.

 • 3.

  Over de uit te brengen adviezen wordt niet besloten dan in aanwezigheid van ten minste drie leden. Over een advies over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument wordt niet besloten dan in aanwezigheid van ten minste twee leden met deskundigheid op het gebied van de monumentenzorg.

 • 4.

  Leden die als opdrachtgever, ontwerper of anderszins betrokken zijn bij de uitvoering van een activiteit waarvoor een aanvraag is gedaan waarover de commissie adviseert, onthouden zich van medewerking aan het desbetreffende advies en zijn tijdens de behandeling van en de besluitvorming over het advies niet in de vergadering aanwezig.

 • 5.

  De geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de commissie en de daarvoor werkzame personen.

Artikel 9. Afdoening onder verantwoordelijkheid van de commissie

De commissie kan onverminderd het bepaalde in artikel 17.9, eerste lid, van de wet de advisering over een aanvraag om een omgevingsvergunning of over de voorbereiding van een andere beschikking onder verantwoordelijkheid van de commissie overlaten aan een of meer daartoe aangewezen leden, of een subcommissie.

Artikel 10. Adviseurs

 • 1.

  De commissie kan zich voor het inwinnen van inlichtingen wenden tot daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  De commissie kan zich doen bijstaan door burgemeester en wethouders aangewezen andere personen, voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen op uitnodiging van de commissie als adviseur deelnemen aan de beraadslagingen.

Artikel 11. Verwerking van het advies

In geval burgemeester en wethouders een beschikking geven in afwijking van het door de commissie uitgebrachte advies verzenden zij een afschrift van die gemotiveerde beschikking aan de commissie.

 

Paragraaf 6. Werkwijze

 

Artikel 12. Reglement van orde

 • 1.

  De commissie stelt haar werkwijze binnen de kaders van deze verordening nader vast in een reglement van orde.

 • 2.

  In het reglement van orde komt ten minste aan de orde:

  a. de werkwijze bij de advisering zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, onder b, respectievelijk onder c;

  b. de inrichting van het vooroverleg zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, onder f;

  c. de wijze waarop de agenda openbaar wordt gemaakt en belanghebbenden kunnen worden uitgenodigd;

  d. de notulering en dossiervorming;

  e. de wijze waarop de adviezen openbaar worden gemaakt;

  f. de werkwijze bij afdoening onder verantwoordelijkheid van de commissie als bedoeld in artikel 9;

  g. de selectie en voordracht van kandidaat-leden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor bekendmaking van het door de commissie vastgestelde reglement van orde in het gemeenteblad.

Artikel 13. Relatie met andere adviseurs

Bij het aanstellen van een supervisor, een kwaliteitsteam of een andere adviseur op het gebied van de omgevingskwaliteit, niet zijnde een lid of een adviseur van de commissie dragen burgemeester en wethouders zorg voor een goede afstemming tussen de werkzaamheden van deze adviseur en de commissie.

Artikel 14. Vergoeding

De leden als bedoeld in artikel 4 ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden in de commissie.

 

Paragraaf 7. Jaarverslag

 

Artikel 15. Jaarverslag

 • 1.

  De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli verslag als bedoeld in artikel 17.9, zesde lid, van de wet uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

 • 2.

  In het jaarverslag komt ten minste aan de orde:

  a. de wijze waarop toepassing is gegeven aan de kaders als bedoeld in artikel 17.9, derde lid, van de wet;

  b. de wijze waarop uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen.

   

Paragraaf 8. Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 16. Overgangsrecht

 • 1.

  De op grond van de Bouwverordening der gemeente Kerkrade 1993 en de Monumentenverordening 2004 benoemde leden worden geacht te zijn benoemd op grond van dit besluit. De termijn van ten hoogste 5 jaar als bedoeld in artikel 5, eerste lid, loopt vanaf de datum van de benoeming op grond van de Bouwverordening der gemeente Kerkrade 1993 en de Monumentenverordening 2004.

 • 2.

  Als voor de inwerkingtreding van de wet een aanvraag om een besluit is ingediend, blijft het oude recht, met betrekking tot de commissies op het gebied van welstand en monumentenzorg van kracht, met dien verstande dat de Gemeentelijke Monumentencommissie wordt geacht de in artikel 8 van de Woningwet, dan wel de in artikel 9.1, eerste lid, onder a, van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 15 van de Monumentenwet 1988 bedoelde commissie te zijn.

Artikel 17. Vervallen oude regeling

 • 1.

  De regels met betrekking tot de welstandscommissie in artikel 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 en 9.8 (hoofdstuk 9) van de Bouwverordening der gemeente Kerkrade 1993 en de regels met betrekking tot de monumentencommissie in artikel 4 lid 1, 11 lid 2 en 14 leden 2 en 3 van de Monumentenverordening 2004 alsmede de huidige Gemeentelijke Monumentencommissie, komen gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening te vervallen.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de commissie zoals bedoeld in artikel 1 onder b. van deze verordening de monumentencommissie genoemd in artikel 4 lid 2, 11 lid 1, 13 lid 2 en 14 lid 1 van de Monumentenverordening 2004 bedoeld te zijn.

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Monumenten en Cultuurhistorie (RKMC), Kerkrade 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2021.

De voorzitter, De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.G.M.G. Franssen