Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Delegatiebesluit omgevingsplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit omgevingsplan
CiteertitelDelegatiebesluit omgevingsplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

29-09-2021

gmb-2021-460795

21Rb057

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit omgevingsplan

De raad van de gemeente Kerkrade;

 

Overwegende dat,

 • de Omgevingswet mogelijkheden biedt voor delegatie in het kader van het omgevingsplan;

 • door middel van dit delegatiebesluit een aantal (praktische) zaken gedelegeerd worden van raad naar college, om besluitvorming en dienstverlening te versnellen (efficiëntie);

 • dit delegatiebesluit de kaderstellende en controlerende taak van de raad en de uitvoerende taak van het college ten goede komt;

 • het college de raad zal informeren wanneer zij gebruik heeft gemaakt van de delegatiebevoegdheden, dit zal op jaarlijkse/halfjaarlijkse basis gebeuren. Bij het nemen van een voorbereidingsbesluit zal de raad daarover worden geïnformeerd;

 • binnen twee jaar na vaststelling van dit besluit een evaluatie plaatsvindt omtrent de opgenomen delegatiebevoegdheden en de uitvoering daarvan. Hiervoor doet het college aan de raad een overzicht toekomen van alle tot dan toe verwerkte besluiten/wijzigingen in het omgevingsplan

 

kennis genomen hebbende van,

 • de nota van toelichting, nr. 21Tİ060, behorende bij dit besluit;

 • de beraadslagingen in de commissie grondgebied en economische zaken d.d. 15 september 2021

 

gelet op,

 • programma: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 • gemeentelijk/regionaal beleidskader:

 • wetsartikel: gelet op artikel 2.8 en 4.14 Omgevingswet en de artikelen 10:13 toten met 10:19 Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 156 Gemeentewet;

 

Delegatie

1. De bevoegdheid (als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet) tot het verwerken van in afwijking van het omgevingsplan verleende omgevingsvergunningen in het nieuwe omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

2. De bevoegdheid (als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet) tot het verwerken van vastgesteld beleid/beleidsregels in het nieuwe Omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

3. De bevoegdheid (als bedoeld in artikel 4.14 Omgevingswet) tot het nemen van een voorbereidingsbesluit te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

4. De bevoegdheid (als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet) tot wijzigingen van administratieve aard van het Omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

5. De bevoegdheid (als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet) tot wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving van het Omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

6. De bevoegdheid (als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet) tot wijzigingen in de artikelsgewijze toelichting van het Omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

* Dit delegatiebesluit treedt in werking vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nu voorzien op 1 juli 2022.

* Het delegatiebesluit in werking laten treden door middel van een bekendmaking conform de Algemene wet bestuursrecht na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

* Na inwerkingtreding van de Omgevingswet doet het college aan de raad een overzicht toekomen van alle tot dan toe verwerkte besluiten/wijzigingen (in kader van delegatie) in het omgevingsplan. Dit zal op jaarlijkse/halfjaarlijkse basis gebeuren.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 29 september

2021.

De voorzitter van de raad, de griffier

dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.C.M.C. Franssen