Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2022
CiteertitelLegesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinancien

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging betreft onderdeel 2.3.7.1.2 (vervallen) en de toelichting bij de onderdelen 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 en 3.2.15 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-202207-01-2022Wijziging van een bestaande regeling

22-02-2022

gmb-2022-84665

RA22.007
01-01-202225-02-2022Nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-460329

RA21.086

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021, nummer BW21.429;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel;

 • b.

  Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Persoonlijke vrijstellingen.

Van de verplichting tot het betalen van de in deze verordening genoemde leges zijn, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in deze verordening is voorzien, vrijgesteld:

 • a.

  openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor diensten, door hen in het openbaar belang verzocht;

 • b.

  verenigingen of instellingen, die het uitoefenen van liefdadigheid tot doel hebben.

 • 2.

  Zakelijke vrijstellingen.

De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van attestaties de vita tot het ontvangen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden en dergelijke ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen en veenschappen;

 • b.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • c.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  de aan aanvrager uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Reusel-De Mierden, welke zonder winstoogmerk bestemd is voor inwoners van onze gemeente beneden de 18 jaar, georganiseerd door verenigingen of instellingen gevestigd in deze gemeente;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen)

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2021 en de bijbehorende tarieventabel, vastgesteld op 15 december 2020, nummer RA20.066e en de “1e wijziging Legesverordening 2021” vastgesteld op 20 juli 2021 , wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Legesverordening 2022”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 december 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

J.C.M. van Berkel

de voorzitter,

Mw. A.J.M.H. van de Ven

Bijlage 1: TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2022

 

 

 

Tarief

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

2022

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

Maandag van 09.00 uur tot vrijdag 17.00 uur

€ 374,00

1.1.1.2

Maandag om 09.00 en 09.15 uur

€ 0,00

1.1.1.3

Vrijdag vanaf 17.00 uur en zaterdag

€ 479,00

1.1.1.4

Maandag en woensdag om 9.30 uur en 10.00 uur sobere ceremonie

€ 136,00

1.1.1.5

Indien een huwelijk wordt gesloten in een andere aangewezen trouwlocatie

€ 515,00

1.1.2

De in 1.1.1 genoemde bedragen worden vermeerderd met een bedrag van

€ 20,35

 

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaats vindt in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.3

Het tarief voor de benoeming van een Ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

€ 61,05

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat-trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 33,20

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,65

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag jonger is dan 18 jaar

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag jonger is dan 18 jaar

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag jonger is dan 18 jaar

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag jonger is dan 18 jaar

€ 36,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.1.1

Het bedrag van 1.3.1 wordt verhoogd indien bij een omwisseling van een buitenlands rijbewijs het originele rijbewijs aangetekend moet worden verzonden met het daar voor geldende tarief van het postbedrijf

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,65

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,90

1.4.4

Het tarief bedraagt voor schriftelijke verstrekkingen ingevolge artikel 10, Regeling BRP

€ 8,10

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,25

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 100,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeentejaarrekening

€ 100,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.1.1

op de voorstellen en verslagen van de raadsvergaderingen

€ 72,00

1.7.2.1.2

op de voorstellen en verslagen van de vergaderingen van de raad indien men deze zelf komt ophalen

€ 35,00

1.7.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.1

op de voorstellen en verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie, per raadscommissie

€ 24,15

1.7.3.2

op de voorstellen en verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie, per raadscommissie, indien men deze zelf komt afhalen

€ 11,15

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

Een exemplaar van de bouwverordening met toelichting

€ 100,00

1.7.4.2

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 29,60

1.7.4.3

Een exemplaar van het bestemmingsplan Buitengebied (toelichting, planregels en verbeeldingen)

€ 287,00

1.7.4.4

Een set verbeeldingen van het bestemmingsplan Buitengebied

€ 234,00

1.7.4.5

Overige bestemmingsplannen, per stuk

€ 100,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie c.q. ingescande pagina van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, Verordening Ruimte, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurvisie Noord-Brabant of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,55

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,65

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, Verordening Ruimte, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurvisie Noord-Brabant of stadsvernieuwingsplan, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 12,90

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 1,52

1.8.2.3

de inschrijving in het rijksmonumentenregister bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 13,05

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 13,05

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 13,05

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 7,65

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,65

1.9.3

tot het verkrijgen van een Bewijs van Nederlandschap

€ 7,65

1.9.4

tot het Waarmerken van een document

€ 7,65

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,85

1.10.2

Het tarief voor het verstrekken van een afschrift, fotokopie c.q. ingescande pagina van een in het gemeentearchief berustend stuk bedraagt:

 

1.10.2.1

Kopie A-4 formaat, per bladzijde

€ 0,60

 

Kopie A-3 formaat, per bladzijde

€ 0,70

 

Kopie A-2 formaat, per bladzijde

€ 3,25

 

Kopie A-1 formaat, per bladzijde

€ 3,40

 

Kopie A-0 formaat, per bladzijde

€ 5,05

 

Kleurenkopie, per bladzijde

€ 0,80

 

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken

€ 19,15

1.10.3

Het tarief voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document van een in het gemeentearchief berustend stuk bedraagt per bladzijde van het uittreksel of de samenvatting

€ 2,80

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 49,15

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 24,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b, van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat een basisbedrag van

€ 34,00

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 22,50

1.16.1.3

voor een periode van 12 maanden tot en met 3 jaar wordt het tarief uit artikel 1.16.1.1 of 1.16.1.2 vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor vergunning wordt verleend

 

1.16.1.4

Voor een periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.5

Voor een periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer kansspelautomaten een basisbedrag van

€ 136,00

 

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 50,50

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) voor:

 

1.17.1.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wko

€ 928,00

1.17.1.2

Het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wko

€ 535,00

1.17.1.3

Voor het in afwijking van artikel 1.17.1.2 in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang, waarbij de houder van de voorziening, de gastouder, al in het landelijke register is opgenomen met een andere voorziening én er een inspectie heeft plaatsgevonden van die gastouder in de afgelopen drie jaar of waarbij het opvangadres al is geregistreerd als adres waar een voorziening voor gastouderopvang is gevestigd én er een inspectie plaatsgevonden heeft van het opvangadres in de afgelopen drie jaar. De aanvrager geeft bij de aanvraag, naast alle benodigde documenten, het registratienummer door waarmee de al geïnspecteerde opvang is geregistreerd en ook de datum waarop de inspectie heeft plaatsgevonden.

€ 436,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en nutsbedrijven

 

1.18.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de vigerende verordening voor kabels en leidingen (genaamd Verordening Ondergronds Infrastructuur) (VOI), waarbij de graaflengte grote of gelijk aan 100 m1 is, bedraagt

€ 401,85

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de vigerende verordening voor kabels en leidingen (genaamd Verordening Ondergronds Infrastructuur) (VOI), waarbij de graaflengte minder dan 100 m1 is of een lasgat/montagegat met een oppervlakte van meer dan 2 m², bedraagt

€ 200,92

1.18.3

Het tarief genoemd onder artikel 1.18.1 en 1.18.2 wordt verhoogd per (bemeten) strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, met een bedrag van

€ 1,93

1.18.4

Het tarief genoemd onder artikel 1.18.1 en 1.18.2 wordt verhoogd per (bemeten) strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen, met een bedrag van

 

 

a. Over de eerste 2.000 meter, een bedrag van

€ 1,37

 

b. Over de lengte langer dan 2.000 meter doch kleiner of gelijk dan 10.000 meter, een bedrag van

€ 0,81

 

c. Over een lengte waarbij de bemeten sleuflengte langer is dan 10.000 strekkende meter zijn de artikelen 1.18.1 tot en met 1.18.3 niet van toepassing. Boven een bemeten sleuflengte van 10.000 meter met een bedrag van:

€ 0,70

1.18.5

Indien er in één keer een telecommunicatienetwerk aangelegd

€ 0,83

 

wordt van 10 km of meer binnen de bebouwde kom dan bedraagt de leges

 

 

per meter:

 

1.18.6

Voor degene aan wie leges als bedoeld onder 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3, 1.18.4 en 1.18.5 in rekening is gebracht, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of als de gemeente de aanvraag weigert of buiten behandeling stelt. De teruggaaf bedraagt dan 50%

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode van maximaal 72 uren

€ 16,50

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode van langer dan 72 uren, met een maximum van 5 jaren

€ 83,20

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 39,65

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 22,15

1.19.3.1

Het bedrag van 1.19.3 wordt verhoogd met de kosten van de medische keuring.

 

1.19.4

Tot het verkrijgen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken:

€ 257,00

 

Voor het vervangen van een onderbord van een individuele gehandicapten parkeerplaats (met daarop kenteken)

€ 52,00

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,58

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op papier van A-4 formaat:

 

1.20.1.2.1

voor minder dan 6 kopieën c.q. ingescande pagina’s welke op grond van de Wob worden afgegeven

€ 0,00

 

voor 6 tot 13 kopieën

€ 5,00

 

voor 14 of meer kopieën: per kopie

€ 0,60

1.20.1.2.2

Het tarief voor het verstrekken van kopieën c.q. ingescande pagina’s:

 

 

per bladzijde op papier van A-4 formaat

€ 0,60

 

per bladzijde op papier van A-3 formaat

€ 0,70

 

per bladzijde op papier van A-2 formaat

€ 3,25

 

per bladzijde op paper van A-1 formaat

€ 3,40

 

per bladzijde op papier van A-0 formaat

€ 5,05

 

kleurenkopie

€ 0,80

1.20.1.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 19,15

1.20.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 20,25

 

Indien deze gepubliceerd moet worden

€ 41,20

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde

€ 13,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Gebruiksoppervlakte:

 

 

De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte van alle bouwlagen en alle gebruiksfuncties, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:

 

 

•de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.;

 

 

•een liftschacht;

 

 

•een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2;

 

 

•een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;

 

 

•een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;

 

 

•een dragende binnenwand.

 

2.1.1.2

Gebruiksfunctie:

 

 

De gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben of categorie zijn en die samen een gebruikseenheid vormen.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 50 % van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

2.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van schriftelijke principeverzoeken, waarbij een standpunt van het college van burgemeester en wethouders nodig is

€ 1.775,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en de daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte. Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Dit wordt berekend aan de hand van het onderstaande, waarbij het minimumbedrag is:

€ 210,50

 

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties, wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald en aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

2.3.1.1.1

Nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing

 

2.3.1.1.2

1.1 Woningen, recreatiewoningen, zorgwoningen en woonwagens

€ 25,85/m²

2.3.1.1.3

1.2 Uitbreiding, verbouw, kelder, serre, etc. bij categorie 2.3.1.1.1 (per m2)

€ 27,95/m²

2.3.1.1.4

1.3 Overige veranderingen bij cat. 1.1 (inpandig, constructie, dak etc.)

€ 12,65/m²

 

1.4 Gevelwijziging

€ 15,05/m²

 

Bijgebouwen, overkappingen en tuinmeubilair

 

2.3.1.1.5

2.1 Berging / garage / tuinhuis

€ 14,30/m²

2.3.1.1.6

2.2 Carport / overkapping / zwembad

€ 10,55/m²

2.3.1.1.7

2.3 Erfafscheiding / pergola

€ 196,50/stuk

 

Bedrijfsruimten (niet agrarisch)

 

2.3.1.1.8

3.1 Bedrijfshal / opslagruimte (dicht)

€ 10,30/m²

2.3.1.1.9

3.2 Bedrijfskantoor in bedrijfsruimte (extra)

€ 12,65/m²

2.3.1.1.10

3.3 Open loods / overkapping bij bedrijfsruimte

€ 5,80/m²

2.3.1.1.11

3.4 Gevelwijziging

€ 14,80/m²

 

Overige gebouwen

 

2.3.1.1.12

4.1 Kantoor / showroom / winkel / horeca / sporthal / school / kinderdagverblijf /etc.

€ 26,45/m²

2.3.1.1.13

4.2 Overige veranderingen overige gebouwen (inpandig, constructie, dak, etc.)

€ 8,20/m²

2.3.1.1.14

4.3 Gevelwijziging

€ 14,95/m²

2.3.1.1.15

4.4 Tuinbouwkas

€ 1,77/m²

2.3.1.1.16

4.5 (Parkeer)kelder (ondergronds en/of deels bovengronds)

€ 14,20/m²

2.3.1.1.17

4.6 Semi-permanente unit

€ 275,00/per stuk

 

Stallen, overige agrarische bedrijfsgebouwen en bouwwerken

 

2.3.1.1.18

5.1 Alle stallen (varkens, rundvee, pluimvee, paarden, nertsen, konijnen, geiten, schapen etc.)

€ 7,65/m²

2.3.1.1.19

5.2 Werktuigenloods, aardappelloods, opslagloods, open loods (veldschuur), etc.

€ 5,05/m²

2.3.1.1.20

5.3 Mestsilo / -kelder

€ 5,05/m²

2.3.1.1.21

5.4 Sleufsilo

€ 196,50/stuk

 

Overige gebouwen en bouwwerken

 

2.3.1.1.22

6.1 Overige gebouwen en bouwwerken

€ 8,45/m²

2.3.1.1.23

6.2 Windmolens, antennemasten en uitkijktorens

€ 223,00/m¹

2.3.1.1.24

6.3 Zonneparken per hectare € 2.079,75, met een maximum van € 10.000,00

 

2.3.1.1.25

6.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (per stuk)

€ 196,50

 

Achteraf ingediende gegevens

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden de leges met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen, verhoogd met 50% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een minimum van

€ 90,90

 

en met een maximum van

€ 2.620,00

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.21

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 735,20

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 138,55

2.3.3.2

buitenplanse afwijking 2.12, eerste lid onder a, onder 2 Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zover het geen wijziging van het gebruik betreft:

€ 138,55

2.3.3.2.1

buitenplanse afwijking 2.12, eerste lid onder a, onder 2 Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zover het een wijziging van het gebruik betreft:

€ 662,00

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zo ver het niet past binnen de “Beleidsregels kleine afwijkingen van bestemmingsplannen 2013” wordt het bedrag van artikelen 2.3.3.2 en 2.3.3.2.1 verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake dor of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.3.2.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken

 

2.3.3.3.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.373,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 449,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 253,60

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 253,60

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 253,60

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, of artikel 3.3. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 253,60

2.3.3.9

indien bij de in onderdeel 2.3.3 bedoelde aanvraag artikel 83 en verder van de Wet geluidhinder moet worden toegepast, wordt het tarief verhoogd met:

€ 345,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 449,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voorzover het geen wijziging van gebruik betreft:

€ 449,00

2.3.4.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zover het betreft een wijziging van gebruik:

€ 962,00

2.3.4.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid,onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zover het betreft een tijdelijke activiteit:

€ 449,00

2.3.4.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zover het niet past binnen de “Beleidsregels kleine afwijkingen van bestemmingsplannen 2013”, wordt het bedrag van 2.3.4.2 en 2.3.4.2.1 verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe kosten), blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in 2.3.4.2.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.373,00

2.3.4.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 253,60

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 253,60

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, of artikel 3.3 van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 253,60

2.3.4.7

indien bij de in onderdeel 2.3.4 bedoelde aanvraag artikel 83 en verder van de Wet geluidhinder moet worden toegepast, wordt het tarief verhoogd met:

€ 345,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 913,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 480,20

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 480,20

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 449,00

2.3.7.1.2

vervallen

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3.1.1.2 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 325,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Voor het maken van een uitweg/inrit in reeds bestaande bouwrijp gemaakte gebieden, waarvoor op grond van artikel 3.1.1.3 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid en onder e, van de Wabo, worden voor de daadwerkelijke aanleg (op basis van eenheidsprijzen) kosten in rekening gebracht. Deze feitelijke kosten worden vooraf aan de aanvrager meegedeeld.

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bepaling in artikel 3.6.1.1 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 90,60

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken op grond van artikel 3.1.1.1 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 90,60

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 90,60

2.3.12

Extern advies ecologie/Flora- en fauna-activiteiten

 

 

Indien voor de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning extern advies moet worden ingewonnen op het gebied van ecologie/flora- en fauna-activiteiten bedraagt het advies, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die bedoelde onderdeel bedoelde activiteiten

€ 325,00

2.3.13

Extern advies beoordeling Aeriusberekeningen Natura 2000

 

 

Indien voor de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning extern advies moet worden ingewonnen voor de beoordeling van de Aeriusberekeningen bedraagt het advies, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die bedoelde onderdeel bedoelde activiteiten

€ 393,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 253,60

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning

€ 253,60

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Toets Verordening Ruimte/Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag aan de Verordening Ruimte en/of Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij of daarmee gelijk te stellen regels van de Provincie Noord-Brabant

€ 1.819,75

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, vermeerderd met

€ 210,50

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, vermeerderd met

€ 210,50

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport intern wordt beoordeeld:

 

2.3.17.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 302,00

2.3.17.1.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 756,00

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport extern wordt beoordeeld:

 

2.3.16.2.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport de kosten, zoals dat voorafgaand aan de aanvrager is medegedeeld.

 

2.3.18

Advies

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.1.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is, als de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan of verzoek waarvoor extern advies moet worden ingewonnen, dan is de aanvrager de hieruit voortvloeiende advies- en controlekosten verschuldigd, zoals dat voorafgaand aan de aanvrager is medegedeeld

 

2.3.18.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is, als voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen vereist is, bedraagt het tarief

€ 951,50

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.19.1.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.19.1.2

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.18.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.19.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het indienen van een aanvraag om een verklaring van geen bedenken van Provincie Noord-Brabant in het kader van een natuurtoets voor:

 

 

Gebiedsbescherming:

€ 4.125,00

 

Soorten bescherming door burgers:

€ 2.290,00

 

Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht:

€ 6.500,00

 

Soortenbescherming overige:

€ 4.890,00

2.3.20

Milieueffectrapportage

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een verplichte milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogd met € 15.000,00, tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht.

 

2.3.20.2

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een vrijwillige milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvrager is voorafgaan, verhoogd met € 4.000,00.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering (gereserveerd)

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf (gereserveerd)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 210,50

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning

€ 42,65

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in het artikel 3.1, eerste lid of 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening via een afzonderlijk bestemmingsplan bedraagt:

€ 8.373,00

2.8.2

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in het artikel 3.1, eerste lid of 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening via een (algehele) bestemmingsplanherziening of een veegplan bedraagt

€ 5.094,00

2.8.3

Advies derden. Indien voor de beoordeling van de in onderdelen 2.8.1 en 2.8.2 bedoelde herziening/wijziging/uitwerking extern advies moet worden ingewonnen, dan is de aanvrager de hiervoor verschuldigde advieskosten verschuldigd.

 

2.8.6

Wet geluidhinder. Indien bij de in onderdelen 2.8.1 en 2.8.2 bedoelde herziening/wijziging/uitwerking artikel 83 en verder van de Wet geluidhinder moet worden toegepast, wordt het overeenkomstig 2.8.1en 2.8.2 bedoelde tarief verhoogd met:

€ 393,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 10 Archeologie

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief, per uur

€ 127,00

2.10.2

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma’s van Eisen inzake archeologisch (voor) onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 4.1

€ 750,00

2.10.3

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor) onderzoek

€ 250,00

2.10.4

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes voor het doen van archeologisch (voor) onderzoek

€ 250,00

2.10.5

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch onderzoek, ex. art. 9.1 Erfgoedwet juncto art., 39, lid 2 van de Monumentenwet

€ 762,00

2.10.6

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch onderzoek, ex. art. 9.1. Erfgoedwet juncto art. 40, lid 1, van de Monumentenwet

€ 1.009,00

2.10.7

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch onderzoek, ex. art. 9.1. Erfgoedwet juncto art. 41, lid 1 van de Monumentenwet

€ 374,00

2.10.8

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch onderzoek, ex. art.9.1 Erfgoedwet juncto art. 39 lid 2, art. 40 lid 1 of art. 41, lid 1 van de Monumentenwet (ongeacht het soort archeologisch onderzoek)

€ 374,00

Hoofdstuk 11 Vermindering

 

2.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2.1

 

Hoofdstuk 12 Teruggaaf huisnummering

 

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het afwijzen of weigeren van een aanvraag tot afgifte, intrekking of wijziging van een (extra) huisnummer, wanneer dat niet samengaat met een aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 119,90

Hoofdstuk 13 Persoonsgebonden beschikking en in deze titel niet benoemde beschikking

 

2.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om persoonsgebonden beschikkingen voor recreatiewoningen

€ 654,00

2.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 211,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 556,10

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

€ 195,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding tot het wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 195,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/melding tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

€ 195,40

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 55,25

Hoofdstuk 2 Vergunningen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

De organisatie van een vergunningsplichtig evenement (score 7 en 8 ingevolge het evenementenbeleid)

€ 883,00

3.2.1.2

De organisatie van een hoog risico-evenement (score 9 of hoger ingevolge het evenementenbeleid)

€ 2.943,00

3.2.2

Een evenement dat niet voldoet aan de eisen voor een melding als bedoeld in artikel 2.25, lid 4 van de APV

€ 71,60

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 3.7.2.4 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden

€ 528,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 5 van de geldende Marktverordening (vergunning organisatie)

€ 71,60

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV

€ 210,50

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ondergeschikte wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV

€ 105,30

3.2.7

Het tarief bedraagt voor een vergunning als bedoeld in artikel 3.7.2.1 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden (standplaatsvergunning)

 

 

Voor incidentele standplaatsen

€ 56,50

 

Voor tijdelijke standplaatsen

€ 113,00

 

Voor reguliere standplaatsen

€ 226,00

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in artikel 3.1.1.1 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden

€ 71,60

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:29 van de APV

€ 108,90

3.2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van artikel 4.1.2 en 4.1.3 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden voor het plaatsen van handelsreclame

€ 45,40

3.2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing geluidhinder als bedoeld in artikel 3.1.3.4 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden

€ 45,40

3.2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het houden van recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein als bedoeld in artikel 3.7.4.1 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden

€ 45,40

3.2.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een collecte als bedoeld in artikel 3.7.1.1 Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden

€ 45,40

3.2.14

Onverminderd het bepaalde in Titel 3 van deze verordening worden de leges met betrekking tot het verkrijgen van een evenementenvergunning, een vergunning of ontheffing Drank- en Horecawet, gebruiksvergunning Brandbeveiligingsverordening en/of een andere vergunning of ontheffing op grond van de Algemene wet bestuursrecht verhoogd met € 65,00 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, indien de aanvraag korter dan drie weken voor aanvang van de aangevraagde activiteit wordt ingediend

 

3.2.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de APV en de hoofdstukken 3 en 4 van de Verordening fysieke leefomgeving Reusel-De Mierden, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een ander wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 210,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de APV

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.503,55

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.503,55

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van de Winkeltijdenwet;

 

6.1.1

voor een ontheffing

€ 90,00

6.1.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 6.1.1 bedoelde ontheffing

€ 41,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of beschikking

 

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 210,50

 

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2021

 

De griffier van de gemeente Reusel-De Mierden

J.C.M. van Berkel