Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzingsbesluit deelvoertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit deelvoertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit deelvoertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR337918/16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2021nieuwe regeling

01-06-2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-178712.html

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit deelvoertuigen

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel inzake Overeenkomst met GO Sharing, aanbieder van elektrische deelscooters;

 

overwegende dat er interesse is getoond door deelscooteraanbieders die in Dordrecht deelscooters willen aanbieden. In het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming of opheffing van overlast, wijst het college gebieden aan waar deelvoertuigen niet onbeheerd geplaatst mogen worden;

 

gelet op artikel 5:12 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht;

 

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit deelvoertuigen

 

 

 

Artikel 1  

Dit aanwijzingsbesluit verstaat onder deelvoertuig: een publiek toegankelijk voertuig, niet zijnde een auto, dat voor een korte duur (tijd) en tegen betaling in een netwerk wordt aangeboden door een commerciële aanbieder.

 

Artikel 2  

Het onbeheerd plaatsen van deelvoertuigen als bedoeld in artikel 5:12 lid 1 APV is niet toegestaan in de rood gekleurde gebieden weergegeven in navolgende figuren 1 tot en met 4. De afbakening is tevens weergegeven in tabel 1.

 

Figuur 1 Verbod plaatsing deelvoertuigen in centrum Dordrecht

 

Figuur 2 Verbod plaatsing deelvoertuigen Essenhof en Leerpark

 

Figuur 3 Verbod plaatsing deelvoertuigen Gezondheidspark en station Zuid

 

Figuur 4 Verbod plaatsing deelvoertuigen station Stadspolders

 

Naam gebied

Afbakening

Centrum Dordrecht

Gebied binnen de straten Botermarkt, Voorstraat, Steegoversloot, Augustijnenkamp, Nieuwstraat, Dwarsgang, Vriesestraat, Vest, Bagijnhof, Visstraat, Voorstraat, Grote Spuistraat, Voorstraat, Lange Geldersekade, Grotekerksplein, Kerkstraat, Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Vleeshouwersstraat, Groenmarkt, Tolbrugstraat westzijde, De Waag, Wijnstraat, Botermarkt

Essenhof

Gebied binnen de straten Mariastraat, Dubbeldamseweg Zuid, Nieuweweg, Nassauweg

Leerpark

Leerparkpromenade

Gezondheidspark

Henri Dunantpromenade (of Esplanada)

Station Stadspolders

Fietstunnel onder spoor en voorplein aan noordzijde station

Station zuid

Galileïlaan tussen Piersonstraat en fietsopgangen N3 aan oostzijde

Tabel 1. Afbakening verbodsgebieden plaatsing deelvoertuigen

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit deelvoertuigen'.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 1 juni 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester