Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Reglement klachten- en geschillencommissie Laborijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement klachten- en geschillencommissie Laborijn
CiteertitelReglement klachten- en geschillencommissie Laborijn
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement klachten en geschillencommissie sociale werkvoorziening Laborijn.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2021nieuwe regeling

12-11-2021

bgr-2021-992

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement klachten- en geschillencommissie Laborijn

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement regelt de behandeling van klachten van werknemers als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede de behandeling van geschillen tussen Laborijn en werknemer die voortvloeien uit de arbeidsverhouding, als bedoeld in artikel 2.5 van de cao SW en artikel 2.3 van de cao Aan de slag.

Onder werknemer wordt in dit verband verstaan degene die een dienstbetrekking in het kader van de Wsw, Wiw of Beschut werk bij Laborijn heeft.

Verweerder is degene tegen wie de klacht is gericht of bij wie het geschil aanhangig is gemaakt.

Klachten die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen en klachten/bezwaren die betrekking hebben op functiewaardering behoren niet tot de competentie van deze commissie. Hiervoor gelden aparte procedures.

Artikel 2 Instelling en taak commissie

De klachten- en geschillencommissie Laborijn, hierna te noemen de commissie, is ingesteld door het Dagelijks Bestuur van Laborijn.

De commissie adviseert de algemeen directeur van Laborijn over schriftelijke klachten en geschillen, als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, aan te wijzen door het Dagelijks Bestuur.

  De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur wijst tevens maximaal twee plaatsvervangende leden aan.

 • 3.

  De leden beschikken over adequate en relevante kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht.

 • 4.

  Een (plaatsvervangend) lid van het bestuur van Laborijn of een persoon in dienst van Laborijn kan geen deel uitmaken van de commissie.

 • 5.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de commissie worden aangewezen voor de duur van vier jaar. Daarna is eenmalig herbenoeming voor een zelfde termijn mogelijk.

 • 6.

  Het Dagelijks Bestuur van Laborijn stelt de commissie een ambtelijk secretaris ter beschikking (niet stemgerechtigd).

Artikel 4 Secretariaat

De secretaris heeft tot taak:

 • -

  het verzamelen van alle relevante gegevens die van belang kunnen zijn voor zowel individuele gevallen als voor de algemene taak van de commissie;

 • -

  het agenderen van vergaderingen en het tenminste acht dagen van tevoren bijeenroepen van de leden van de commissie;

 • -

  het tijdig uitnodigen van degene die de klacht heeft ingediend dan wel het geschil aanhangig heeft gemaakt en verweerder en andere personen die de commissie wenst te horen;

 • -

  het notuleren van de vergadering;

 • -

  het redigeren van adviezen;

 • -

  het verzorgen van de correspondentie;

 • -

  alle overige werkzaamheden die de commissie in staat stelt haar taak naar behoren te vervullen.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen geen deel aan de behandeling van een klacht of geschil indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 2.

  Voor een zitting van de commissie, waarin een advies wordt uitgebracht, dienen drie (plaatsvervangende) leden aanwezig te zijn.

 • 3.

  De commissie kan haar eigen huishoudelijk reglement opstellen indien zij dat nodig acht, voorzover dit reglement niet in strijd is met enige bepaling uit de Algemene wet bestuursrecht of dit reglement.

Artikel 6 Aanhangig maken klacht of geschil

Het indienen van een klacht of het aanhangig maken van een geschil geschiedt binnen zes weken nadat de gedraging heeft plaatsgevonden of het geschil is ontstaan, behoudens in gevallen waarin specifieke wettelijke bepalingen andere termijnen voorschrijven.

Artikel 7 Ontvangstbevestiging

 • 1.

  De algemeen directeur zendt de klacht of het geschil zo spoedig mogelijk voor advies door naar de klachten- en geschillencommissie.

 • 2.

  De ontvangst van een klacht of geschil wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan werknemer bevestigd.

Artikel 8 Uitnodigen partijen en toezending stukken

 • 1.

  Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht of het geschil, wordt verweerder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken.

 • 2.

  Na ontvangst van de zienswijze, bedoeld in het eerste lid, worden de datum en het tijdstip, waarop de zaak behandeld wordt, bepaald.

 • 3.

  De werknemer die de klacht heeft ingediend of het geschil aanhangig heeft gemaakt, wordt schriftelijk uitgenodigd om een toelichting te geven ten overstaan van de commissie. Hij kan zich desgewenst laten bijstaan door een raadsman.

 • 4.

  Gelijktijdig wordt verweerder schriftelijk uitgenodigd om een toelichting te geven op de ingediende zienswijze.

 • 5.

  Het horen vindt plaats in een gezamenlijke hoorzitting.

 • 6.

  Indien gewenst kan het horen in het kader van een klacht of in het kader van geschilbeslechting geschieden door de voorzitter of door een ander lid van de commissie.

 • 7.

  De op de zaak betrekking hebbende stukken worden aan beide partijen toegezonden, gelijktijdig met de in het derde lid bedoelde uitnodiging.

 • 8.

  Indien de klacht of het geschil kennelijk niet ontvankelijk is, of partijen te kennen hebben gegeven geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden, kan het horen achterwege worden gelaten.

 • 9.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 9 Schriftelijke verslaglegging

Van elke zitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt met vermelding van de aanwezigen en de hoedanigheid van de aanwezigheid.

Artikel 10 Schriftelijk en gemotiveerd advies

De commissie brengt, na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld tot het geven van een toelichting, binnen vier weken na ontvangst van de klacht of het geschil schriftelijk advies uit aan de algemeen directeur van Laborijn. Deze termijn kan eenmaal met eenzelfde periode worden verlengd. Het uit te brengen advies berust op een kenbare en voldoende draagkrachtige motivering en wordt ondertekend door de voorzitter. Beide partijen ontvangen een afschrift van dit advies.

Artikel 11 Besluit

De algemeen directeur neemt binnen vier weken na ontvangst van het advies als bedoeld in artikel 10 een beslissing op de klacht of het aanhangig gemaakte geschil en stelt de betrokkenen hiervan in kennis. Indien de algemeen directeur afwijkt van het advies, wordt in het besluit die afwijking gemotiveerd vermeld.

Artikel 12 Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens, waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet kunnen vermoeden en voor wie niet reeds uit andere hoofde terzake van deze gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens indien en voorzover enig wettelijk voorschrift hem of haar tot bekendmaking verplicht.

Artikel 13 Wijzigingen / aanvullingen reglement

De commissie is bevoegd tot het doen van voorstellen aan de algemeen directeur tot wijziging of aanvulling van dit reglement. Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, na instemming te hebben verkregen van de Ondernemingsraad.

Artikel 14 Uitleg bij twijfel / onvoorziene gevallen

Bij twijfel omtrent de uitleg van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur in overleg met de Ondernemingsraad, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum waarop deze is bekend gemaakt, onder gelijktijdige intrekking van het “Reglement klachten en geschillencommissie sociale werkvoorziening Laborijn,” inwerking getreden per 1 januari 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement klachten- en geschillencommissie Laborijn”.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 12 november 2021, na instemming van de Ondernemingsraad op 16 september 2021.

De wnd. secretaris,

J.T. Spruit

De voorzitter,

drs. E.J. Huizinga MBA