Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Harlingen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Harlingen 2021
CiteertitelBesluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Harlingen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 30 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298350
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2021nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-401211

132380

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Harlingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

Gelet op artikel 31 van de Archiefwet 1995, artikel 2 van de Archiefverordening van de gemeente Harlingen en artikel 2 van het Besluit Informatiebeheer gemeente Harlingen 2013;

 

besluit:

 

vast te stellen het Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Harlingen 2021.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Dit besluit verstaat onder:

  • a.

   De wet: Archiefwet 1995;

  • b.

   De archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats.

Artikel 2. Aanwijzing archiefbewaarplaats

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in het stadhuis van de gemeente Harlingen, Noorderhaven 86, 8861 AP Harlingen en de archiefbewaarplaats die zich bevindt in het Hannemahuis, Centrum voor Harlinger cultuur en historie, Voorstraat 56, 8861 BM Harlingen.

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 3. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Harlingen 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 november 2021.

de secretaris,

S.C. van Gent

de burgemeester,

C.M. Sjerps

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.