Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Participatieverordening waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingParticipatieverordening waterschap Brabantse Delta
CiteertitelParticipatieverordening waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 56 van de Waterschapswet
 2. artikel 78 van de Waterschapswet
 3. artikel 79 van de Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

27-10-2021

wsb-2021-13566

Tekst van de regeling

Intitulé

Participatieverordening waterschap Brabantse Delta

Het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 28 september 2021;

gelet op de Wet versterking participatie op decentraal niveau;

gelet op de Omgevingswet;

gelet op de artikelen 56, 78 en 79 van de Waterschapswet;

overwegende dat:

de Wet versterking participatie op decentraal niveau regelt dat het waterschap ingezetenen en belanghebbenden in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid;

de Omgevingswet de vroegtijdige participatie stimuleert van belanghebbenden om tijdig belangen, meningen en creativiteit over een project of activiteit te inventariseren;

het wenselijk is, gelet op de rechtszekerheid, duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheid en het proces bij het waterschap van participatie in de verschillende fasen van het beleidsproces;

waterschap Brabantse Delta wil samenwerken met ingezetenen en belanghebbenden om water gerelateerde initiatieven te versterken;

participatie kan bijdragen aan vergroting van draagvlak en verhoging van de kwaliteit van democratische processen, beleid en besluiten;

participatie kan bijdragen aan sociale cohesie omdat burgers en maatschappelijke organisaties daarbij met elkaar samenwerken

B E S L U I T :

De navolgende Participatieverordening waterschap Brabantse Delta vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is;

  • b.

   beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid daaronder ook begrepen beleidsregels zoals bedoeld in artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter;

  • d.

   ingezetene: ieder die met een adres in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta is ingeschreven in de Basisregistratie Personen;

  • e.

   inspraak: een door het waterschapsbestuur geboden gelegenheid voor ingezetenen en belanghebbenden om hun zienswijzen omtrent een bekendgemaakt beleidsvoornemen kenbaar te maken overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

  • f.

   participatie: betrekken van ingezetenen en belanghebbenden, in welke vorm dan ook, bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van participatie

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of participatie wordt toegepast, in welke mate en op welke wijze.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt, aanvullend op deze verordening, een Beleidskader Participatie vast.

 • 3.

  Participatie en inspraak worden altijd toegepast wanneer een wettelijk voorschrift daartoe verplicht en op de wijze waartoe dit voorschrift verplicht.

Artikel 3. Geen participatie

Participatie is niet mogelijk:

 • a.

  bij beslissingen over de financiën van het waterschap, zoals het opstellen en vaststellen van de begroting en de rekening, tarieven voor de dienstverlening door het waterschap en belastingen als bedoeld in de Waterschapswet.

 • b.

  bij beslissingen of beleidsvoornemens die uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking hebben op interne of organisatorische aangelegenheden, waaronder de inrichting en samenstelling van het waterschapsbestuur;

 • c.

  wanneer volgens het bestuursorgaan het gaat om een ondergeschikte herziening van: eerder vastgesteld beleid, een besluit of een eerder vastgestelde verordening of regeling;

 • d.

  bij de uitvoering van wetgeving als daarbij niet meer dan één belanghebbende is betrokken;

 • e.

  als de aard van de door het bestuursorgaan uit te oefenen bevoegdheid zich hiertegen verzet;

 • f.

  wanneer participatie bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

 • g.

  wanneer sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan weinig tot geen ruimte heeft om eigen afwegingen te maken en dus weinig tot geen beleidsvrijheid heeft;

 • h.

  wanneer de besluitvorming over of uitvoering van een beleidsvoornemen naar het oordeel van het bestuursorgaan dermate spoedeisend is dat participatie niet kan worden afgewacht.

Artikel 4 Procedure participatie

 • 1.

  Het bestuursorgaan beslist aan het begin van een beleidsvormingstraject of de mogelijkheid tot participatie bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid wordt geboden.

 • 2.

  Wanneer de mogelijkheid tot participatie wordt geboden maakt het bestuursorgaan bekend op welke wijze en in welke vorm de participatie zal plaatsvinden.

Artikel 5 Eindverslag participatie

 • 1.

  Ter afronding van de participatie maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in ieder geval:

  • een overzicht van de gevolgde procedure;

  • een weergave van de inbreng/zienswijzen van degenen die hebben deelgenomen aan het participatieproces, en een reactie daarop van het bestuursorgaan waarin wordt vermeld wat hieruit wel en niet is overgenomen en waarom.

  • een overzicht van de afspraken die op basis van het participatieproces en eventuele evaluaties daarvan zijn gemaakt.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag openbaar en zendt het toe aan in ieder geval de betrokken participanten.

Artikel 6 Verantwoording en evaluatie

 • 1.

  Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur over participatiekeuzes en resultaten van participatie als onderdeel van de reguliere rapportages.

 • 2.

  Op verzoek van het algemeen bestuur evalueert het dagelijks bestuur de toepassing van deze verordening en informeert het algemeen bestuur hierover.

Artikel 7 Intrekken oude (inspraak)regeling

De Inspraakverordening waterschap Brabantse Delta 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Participatieverordening waterschap Brabantse Delta.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober 2021,

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman