Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingMandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta
CiteertitelMandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 95 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-202101-10-2021nieuwe regeling

26-10-2021

wsb-2021-13547

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Gelet op het bepaalde in artikel 95 Waterschapswet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wetbestuursrecht;

overwegende dat

in het Treasurystatuut bevoegdheden zijn opgenomen voor bepaalde functionarissen;

deze bevoegdheden moeten worden vastgelegd in een mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit;

in dit besluit mandaat, machtiging, vervanging en verantwoording wordt vastgelegd, conform het Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta.

BESLUIT:

tot het vaststellen van het Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid heeft verleend;

 • d.

  gemandateerde: degene die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingente verrichten;

 • g.

  functionaris: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017;

 • h.

  Treasurystatuut: Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta 2021.

Artikel 2 Bevoegdheden door mandaat en volmacht

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verleent aan de in bijgevoegd bevoegdhedenregister aangegeven functionarissen mandaat om de daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de voorwaarden genoemd in het Treasurystatuut.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van volmacht door de dijkgraaf aan functionarissen die staan in het Treasurystatuut voor de daarbij vermelde bevoegdheden.

Artikel 3 Bevoegdheden door machtiging

De functionarissen die staan genoemd in de procedures van het Treasurystatuut zijn gemachtigd om de daar vermelde feitelijke handelingen te verrichten die geen besluit en geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. De feitelijke handelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedures in het Treasurystatuut.

Artikel 4 Voorwaarden bevoegdheden

Het mandaat, de machtiging en volmacht worden uitgevoerd in overeenstemming met het Treasurystatuut.

Artikel 5 Plaatsvervanging

 • 1.

  Als de teammanager Financiën afwezig is, wordt deze teammanager vervangen door de manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed. Zijn beiden afwezig, dan vindt vervanging plaats door de manager Waterbeleid & Plannen.

 • 2.

  Voor de ondertekening van een overeenkomst tot het aangaan van een lening, wijkt de vervangingsregeling af van het eerste lid van dit artikel. Dan wordt de manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed bij afwezigheid vervangen door een andere procesmanager. Die andere procesmanager mag niet de manager Waterbeleid & Plannen zijn.

Artikel 6 Verantwoording

 • 1.

  De verantwoording van het aangaan van leningen en leningen met uitgestelde storting korter of gelijk aan zes maanden, vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg en via periodieke managementletters. De teammanager Financiën meldt welke leningen zijn aangegaan onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De verantwoording voor het aangaan van kasgeldleningen, leningen met uitgestelde storting langer dan zes maanden en herstructurering van de leningenportefeuille, vindt plaats in:

  • a.

   periodieke managementletters. De manager Financiën meldt welke leningen zijn aangegaan onder welke voorwaarden.

  • b.

   het algemeen bestuur wordt, in aanvulling op artikel 2, onderdeel a, over een herstructurering van de leningenportefeuille geïnformeerd.

 • 3.

  De verantwoording voor het uitzetten van gelden, vindt plaats in de financieringsparagraaf van de jaarrekening. Via de periodieke managementletters zal verantwoording worden afgelegd over de gekozen handelswijze.

 • 4.

  In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het totale treasurybeheer in het betreffende jaar.

Artikel 7 Ondertekening Ondermandaat

De ondertekening op basis van ondermandaat genomen besluiten vindt als volgt plaats:

 

Namens het dagelijks bestuur,

Functienaam gemandateerde

 

Naam gemandateerde

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 november en werkt terug tot en met 1 oktober 2021.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26 oktober 2021,

Het dagelijks bestuur,

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman

Bevoegdhedenregister behorend bij mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta

 

Afdeling 1. Bevoegdheden aangaan van leningen, leningen met uitgestelde storting en herstructurering van de leningenportefeuille

Gemandateerde

Bevoegdheid

Voorwaarde

 

 

 

Teammanager Financiën.

 

 

Besluit vaststellen leningsvoorstel

Het leningsvoorstel wordt opgesteld samen met minimaal één van de volgende functionarissen: Medewerker financiële informatie, (Senior) financieel adviseur of Strategisch beleidsadviseur Financiën.

 

 

In gezamenlijkheid door de teammanager Financiën, de portefeuillehouder Financiën en de medewerker financiële informatie

Besluit bij welke instantie de lening en/of herstructurering wordt aangegaan

Op grond van de ontvangen offertes wordt bepaald bij welke instantie de lening en/of herstructurering wordt aangegaan.

 

Afdeling 2. Bevoegdheden aangaan van kasgeldleningen

Gemandateerde

Bevoegdheid

Voorwaarde

Teammanager Financiën

Besluit vaststellen voorstel kasgeldlening

Het voorstel voor de kasgeldlening wordt opgesteld samen met minimaal één van de volgende functionarissen: Medewerker financiële informatie, (Senior) financieel adviseur of Strategisch beleidsadviseur Financiën

In gezamenlijkheid door, de Manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed, de teammanager Financiën en de Medewerker financiële informatie

Besluit bij welke instantie de kasgeldlening wordt aangegaan

Op grond van de ontvangen offertes wordt bepaald bij welke instantie de kasgeldlening wordt aangegaan.

 

Afdeling 3. Bevoegdheden uitzetten van gelden

Gemandateerde

Bevoegdheid

Voorwaarde

Teammanager Financiën

Besluit vaststellen leningsvoorstel

Het leningsvoorstel wordt opgesteld samen met minimaal één van de volgende functionarissen: Medewerker financiële informatie, (Senior) financieel adviseur of Strategisch beleidsadviseur Financiën.

 

 

In gezamenlijkheid door de teammanager Financiën, de portefeuillehouder Financiën en de medewerker financiële informatie

Besluit bij wie de overtollige middelen worden uitgezet

Op grond van de ontvangen offerte(s) wordt bepaald bij wie de overtollige middelen worden uitgezet.