Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Beleidsregel zoektermijn jongeren Participatiewet RDWI 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel zoektermijn jongeren Participatiewet RDWI 2021
CiteertitelBeleidsregel zoektermijn jongeren Participatiewet RDWI 2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel jongeren tot 27 jaar Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 2015 Participatiewet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 41, vierde lid, van de Wet werk en bijstand
 2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2021nieuwe regeling

29-09-2021

bgr-2021-892

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel zoektermijn jongeren Participatiewet RDWI 2021

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI), in zijn vergadering van 29 september 2021,

 

gelet op:

artikel 41, vierde lid van de Participatiewet,

artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit:

vast te stellen, de volgende beleidsregel:

 

BELEIDSREGEL ZOEKTERMIJN JONGEREN PARTICIPATIEWET RDWI 2021

Jongeren die zich melden voor bijstand, moeten eerst vier weken zoeken naar werk en opleidingsmogelijkheden. Deze zoektermijn is geregeld in artikel 41 lid 4 van de Participatiewet en geldt voor alle jongeren van 18 tot 27 jaar. De gedachte achter deze zoektermijn is dat een jongere aan het begin van diens loopbaan staat en de verantwoordelijkheid moet nemen om deze mogelijkheden te verkennen. Dit is ook in het belang van de jongere omdat het hebben van werk en/of het volgen van een (nieuwe) opleiding diens kansen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid om in het eigen inkomen te kunnen voorzien vergroten. In deze beleidsregel wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met bepaalde bepalingen van deze zoektermijn, en waar de jongere die zich meldt voor algemene bijstand rekening mee moet houden.

Artikel 1. Samenvallen zoektermijn met eerdere termijn

 • 1.

  Het dagelijks bestuur onderzoekt of de zoektermijn kan samenvallen met een periode voorafgaand aan de melding als daarvoor aanleiding is.

Artikel 2. Aanvraag algemene bijstand na en tijdens de zoektermijn

 • 1.

  De jongere dient een eventuele aanvraag voor algemene bijstand zo spoedig mogelijk na afloop van de zoektermijn in, maar niet later dan zeven dagen nadat de zoektermijn is afgelopen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan bij een aanvraag die later wordt ingediend dan de in het eerste lid genoemde termijn een nieuwe zoektermijn hanteren.

 • 3.

  Een aanvraag die tijdens de zoektermijn wordt ingediend, wordt behandeld nadat de zoektermijn is verstreken. De jongere wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de ‘Beleidsregel jongeren tot 27 jaar Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 2015 Participatiewet’ ingetrokken.

Artikel 4. Citeerartikel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel zoektermijn jongeren Participatiewet RDWI 2021’.

 

Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)

De directeur,

De voorzitter,

Toelichting Beleidsregel zoektermijn jongeren Participatiewet RDWI 2021

Artikel 1. Samenvallen zoektermijn met eerdere termijn

 

Er zijn situaties waarbij de zoektermijn mogelijk kan samenvallen met een periode voorafgaand aan de melding. Dit kan het geval zijn als de jongere in die periode op zoek kan gaan naar werk of opleidingsmogelijkheden. In dat geval is een nieuwe (volledige) zoektermijn van vier weken na de melding voor bijstand niet zinvol.

 

Of dat ook van toepassing is, wordt op basis van de individuele situatie bepaald. Daarbij wordt beoordeeld of de jongere tijdens die periode voldoende heeft gedaan om werk of opleidingsmogelijkheden te vinden.

 

Een aantal voorbeelden wordt hieronder aangegeven:

 

 • Jongeren met een Werkloosheidswet (WW) uitkering kunnen zich vier weken voor het einde van die uitkering melden voor een uitkering op grond van de Participatiewet (artikel 41 lid 6 Participatiewet).

 • Als aan jongeren die in een gevangenis of jeugdzorginstelling verblijven, de mogelijkheid wordt geboden om zich 4 weken voor het verlaten van de gevangenis of jeugdzorginstelling te melden, kan de zoektermijn al tijdens het verblijf in de gevangenis of jeugdzorginstelling ingaan (Verzamelbrief SZW 18 juni 2012, nr. RUA/RB/ 9415).

 • Statushouders/vergunninghouders tot 27 jaar kunnen zich 4 weken voor het einde van het verblijf in het asielzoekerscentrum melden (Verzamelbrief SZW 2014-3, nr 2014-187102).

 • Jongeren die na een eerdere periode van bijstand een tijdelijk arbeidscontract hebben en hierna verwachten opnieuw werkloos te worden, kunnen zich in de laatste vier weken van dat tijdelijke contract melden (TK, vergaderjaar 2014–2015, 28 719,nr.