Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant
CiteertitelInstellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2021Nieuwe regeling

08-10-2021

prb-2021-9425

58536

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 8 oktober 2021, kenmerk 58536, houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant.

 

De Staten der provincie Zeeland,

 • gelezen het voorstel van het Presidium van 12 juli 2021.

Besluiten:

 

 

 • I.

  Een bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet in te stellen;

 • II.

  Bestaande uit de volgende leden van Provinciale Staten:

  • C.W. Bierens;

  • E.E.P.M Heerschop;

  • G.W.A. Temmink;

  • A.G.M. Veraart;

  • J.H. Verburg.

 • III.

  Een medewerker van de Statengriffie of diens vervanger voornoemde bestuurscommissie adviseert en tevens fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie;

 • IV.

  Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven om namens Provinciale Staten het Programma van eisen en de selectie- en gunningscriteria vast te stellen ten aanzien van de aanbesteding van de accountantsdiensten;

 • V.

  Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven een accountant te selecteren en het gunningsvoorstel voor te leggen aan Provinciale Staten;

 • VI.

  Dat deze commissie in beslotenheid vergadert;

 • VII.

  Provinciale Staten hebben inzage in de stukken waaromtrent door de bestuurscommissie geheimhouding is opgelegd.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van Zeeland van 8 oktober 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen, griffier