Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming
CiteertitelOpenstelling en vaststelling subsidieplafond Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-202130-03-2022Nieuwe regeling

28-09-2021

prb-2021-8833

74087

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 28 september 2021, kenmerk 74087, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 24 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor planvorming ten behoeve van toekomstbestendige bedrijven terreinen (Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming)' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van hoofdstuk 24 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor planvorming ten behoeve van toekomstbestendige bedrijventerreinen (Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming)’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

  • gelet op artikel 24.6, eerste lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 24.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 30 maart 2022.

 

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 24.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt €150.000.

 

Artikel III

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond. Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 24.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 28 september 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris