Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

AANWIJZINGSBESLUIT 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT 2021
Citeertitelaanwijzingsbesluit 2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

besluit

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021Aanwijzingsbesluit 2021

15-09-2021

bgr-2021-792

D.B.21/74

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT 2021

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW);

 

Overwegende dat:

 

De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 per 1 januari 2016 van kracht is;

Het Dagelijks Bestuur gelet op artikel 12 onderdeel g van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 één of meer ambtenaren van het SVHW kan aanwijzen als Inspecteur, Ontvanger, Ambtenaar van het SVHW en Belastingdeurwaarder.

 

Gelezen het voorstel van de Directie SVHW d.d. 15 september 2021 (D.B. 21/74)

 

 

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

 • 2.

  aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de domeinmanager Dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

 • 3.

  aan te wijzen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • A.

  de volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling:

 

- de directeur;

- de domeinmanager Dienstverlening;

- de domeinmanager Productie;

- de domeinmanager Ondersteuning;

- de Controller;

- de senior medewerkers invordering;

- de senior medewerkers bestanden;

- de senior medewerkers heffingen;

- de medewerkers invordering A;

- de medewerkers invordering B;

- de administratief medewerkers invordering;

- de WOZ-specialisten;

- de WOZ-taxateurs;

- de medewerkers WOZ A;

- de medewerkers WOZ B;

- de medewerkers bestanden A;

- de medewerkers bestanden B;

- de bestandscontroleurs;

- de BAG coördinator;

- de BAG medewerkers;

- de juridisch medewerkers heffingen;

- de medewerkers heffingen A;

- de medewerkers heffingen B;

- de administratief medewerkers heffingen;

- de medewerkers financiële administratie;

- de medewerkers automatisering;

- de medewerkers van het KCC.

- de specialisten invordering;

- de specialisten bestandsbeheer;

- de specialisten heffingen;

- de adviseurs financiën en interne controle.

 

 • B.

  de deurwaarders in dienst van Cannock Chase aangesteld als onbezoldigd ambtenaar.

 

 • C.

  de Heffingstechnologen werkzaam bij de afdeling handhaving van het waterschap Hollandse Delta aangesteld als onbezoldigd ambtenaar.

 

 • 4.

  aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel d, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel d, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de deurwaarders in dienst van Cannock Chase aangesteld als onbezoldigd ambtenaar.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021. Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Aanwijzingsbesluit 2020 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 15 september 2021 in het Dagelijks Bestuur SVHW.

Directeur, Voorzitter,

R.S. Heij MBA Drs. P.J. van Leenen