Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Nadere regels voor het uitbaten van een terras

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het uitbaten van een terras
CiteertitelNadere regels voor het uitbaten van een terras
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2016nieuwe regeling

21-06-2016

Gemeenteblad 2016, 89103

DOC-2015-006707

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het uitbaten van een terras

 

Algemeen

Het plaatsen van terrassen is op grond van artikel 2:16 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer toegestaan. Voor het uitbaten van een terras is geen vergunning nodig. Een melding daarvan volstaat. Deze melding wordt echter wel eerst getoetst voordat het terras daadwerkelijk mag worden geplaatst. Die toetsing vindt plaats aan de hand van de nadere regels zoals die hieronder zijn vastgelegd. Voldoet de melding aan de nadere regels dan mag het terras worden geplaatst. Wordt aan deze nadere regels niet voldaan, dan moet in het meest ongunstige geval het terras worden verwijderd.

 

De horecaondernemer meldt aan de burgemeester dat hij een terras wil exploiteren. Bij de melding vermeldt de horecaondernemer:

 • -

  de naam en het adres van het horecabedrijf;

 • -

  de afmetingen van het terras;

 • -

  de indeling en de uitvoering van het terras; en

 • -

  de periode(n) waarin het terras zal worden geëxploiteerd.

De burgemeester kan weigeren de melding in behandeling te nemen in het belang van:

 • 1.

  de openbare orde,

 • 2.

  de openbare veiligheid,

 • 3.

  de volksgezondheid,

 • 4.

  de bescherming van het milieu,

 • 5.

  het gebruik en/of het aanzicht van de publieke functie van de openbare ruimte.

De weigering om de melding in behandeling te nemen houdt in de praktijk in dat het terras niet mag worden geplaatst. De melder ontvangt een brief waarin wordt medegedeeld dat de behandeling van de melding wordt geweigerd. De reden van de weigering wordt in de brief vermeld.

 

Er zijn locaties in de stad waar sprake is van een gedeeld terras. Dat wil zeggen dat de openbare ruimte ten behoeve van het plaatsen van een terras is verdeeld onder een aantal horecaondernemers. Voorbeelden hiervan zijn het plateau op het Stadhuisplein en het plein in de Dorpsstraat. Hiervoor geldt een aantal aanvullende regels.

1. Vaststelling omvang terras

 • 1.

  De maximaal toegestane omvang van het terras wordt in overleg met de ondernemer op grond van diens concrete melding vastgesteld. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen bepaalt de burgemeester de maximaal toegestane omvang en exacte locatie van het terras.

 • 2.

  De terrashouder is verplicht de vastgestelde plattegrond van het terras in de inrichting aanwezig te hebben en deze op verzoek onmiddellijk ter inzage af te geven aan de ambtenaren van de politie, de handhavers en/of de brandweer.

 • 3.

  Terrasgrenzen worden waar nodig gemarkeerd met wegdeknagels, ook wel markerings-punaises genoemd.

 • 4.

  De gemeente is verantwoordelijk voor plaatsing van de wegdeknagels.

 • 5.

  Tussentijdse wijzigingen van het terras worden direct aan de gemeente gemeld.

2. Openingstijden

 • 1.

  Het terras mag niet worden geopend voor 09:00 uur.

 • 2.

  Het terras dient te zijn gesloten:

  • op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 24.00 uur;

  • in de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag om 01:00 uur.

 • 3.

  Het terras dient gedurende de zomermaanden mei tot en met september te zijn gesloten:

  • op doordeweekse dagen om 01:00 uur;

  • in de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag om 02:00 uur.

3. Veiligheidseisen

 • 1.

  De terrasexploitant is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast, veroorzaakt door op het terras aanwezige bezoekers, te voorkomen of te beperken.

 • 2.

  De terrashouder dient voor voldoende ruimte te zorgen voor gehandicapten zodat zij op een veilige manier gebruik kunnen maken van het terras.

 • 3.

  De ingang(en) en nooduitgang(en) moeten vrij blijven van obstakels.

 • 4.

  Indien het terrasmeubilair niet inpandig kan worden opgeslagen mag het blijven staan. Meubilair dient dan met behulp van kettingen aan elkaar te worden vastgemaakt teneinde ongewenste verplaatsingen te voorkomen.

 • 5.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

 • 6.

  Ten behoeve van het verkeer van hulpverlenende diensten moet er een doorgaande route met een breedte van ten minste 4,50 meter en een hoogte van 4,20 meter vrijgehouden worden.

 • 7.

  Kabels en snoeren moeten indien deze tijdelijk over de vloer lopen, met matten worden bedekt en zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.

 • 8.

  Indien kabels en snoeren structureel nodig zijn, worden zij in overleg met de Stadsbeheer en op kosten van de ondernemer verzonken in de grond aangelegd.

 • 9.

  Tafels, stoelen, meubels en losse voorwerpen moeten zo zijn geplaatst dat een voldoende aantal tussenpaden van ten minste 0,6 meter breed wordt vrijgehouden, zodat een snelle en veilige ontruiming is gewaarborgd.

 • 10.

  Terrasverwarmers zijn toegestaan.

 • 11.

  Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de operationeel commandant van de politie, en de commandant van de brandweer, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

4. Voorwerpen op het terras

 • 1.

  Het is toegestaan één reclamebord, zonder verlichting, op het terras te plaatsen. Verdere reclame-uitingen en andere voorwerpen op het terras zoals posters, spandoeken, vlaggen en prullenbakken zijn verboden. (Uitgezonderd zijn parasols en tafelattributen zoals asbakken).

 • 2.

  Terrasschermen, plantenpotten of andere vormen van terrasafscheiding zijn niet toegestaan. Op individuele basis kan de burgemeester hier van afzien.

 • 3.

  Het terrasmeubilair mag geen afschermende werking hebben.

 • 4.

  De gemeente kan in het kader van de inrichting van het openbaar gebied straatmeubilair plaatsen.

 • 5.

  Parasols mogen niet de afmetingen van het terras overschrijden en moeten inklapbaar zijn.

 • 6.

  De melder informeert te allen tijde zelf of hij de verplichting heeft een omgevingsvergunning aan te vragen.

5. Overige regels

 • 1.

  Voedselverstrekking vindt alleen direct vanuit de inrichting plaats.

 • 2.

  Een mobiele tap (buitentap) is toegestaan mits deze alleen op het terras zelf en niet daarbuiten wordt geplaatst.

 • 3.

  Het terras dient steeds een behoorlijke aanblik te bieden en na sluiting bezemschoon te zijn.

 • 4.

  Het terrein mag niet op enige wijze worden beschadigd. Er mogen geen voorwerpen in de grond worden verankerd, anders dan na goedkeuring van de gemeente.

 • 5.

  Indien blijkt dat het terras niet of zelden wordt gebruikt dient het terras te worden verwijderd.

 • 6.

  De terrashouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van het terras schade lijden. De kosten voortvloeiende uit het herstellen van schade aangebracht aan het terrein en de onmiddellijke omgeving daarvan, worden bij de terrashouder in rekening gebracht;

 • 7.

  Indien openbaar gebied wordt herontwikkeld, wordt heringericht of op enigerlei andere wijze wordt veranderd kan de burgemeester de melding, met inachtneming van het herontwikkelde, heringerichte of veranderde openbaar gebied, opnieuw toetsen.

6. Aanvullende regels voor gedeeld terras

 • 1.

  De ondernemers verdelen in onderling overleg de voor terras beschikbare ruimte en de inrichting daarvan. Zij leggen deze verdeling en inrichting in een tekening vast. Deze tekening wordt tegelijk met de melding aan de gemeente overhandigd.

 • 2.

  Indien een ondernemer de vastgestelde terrasindeling wenst te wijzigen, treedt hij eventueel onder regie van de gemeente, in overleg met de andere ondernemers.

 • 3.

  Indien blijkt dat een ondernemer in de praktijk het terras niet gebruikt, overleggen de ondernemers, eventueel onder regie van de gemeente, over een wijziging van de indeling.

 • 4.

  Indien een ondernemer geen gebruik maakt van de aan hem in principe toekomende ruimte komt zijn deel van de ruimte ter beschikking aan de andere ondernemers.

 • 5.

  Bij overname van een horecazaak door een nieuwe eigenaar kan de nieuwe eigenaar aanspraak maken op de voor zijn terras beschikbare ruimte. Als de nieuwe eigenaar geen aanspraak maakt op de voor zijn terras beschikbare ruimte, wordt deze ruimte indien nodig – totdat er weer een nieuwe eigenaar komt – in overleg met collega-ondernemers verdeeld.

 • 6.

  In het geval van ontwikkeling van een geheel nieuwe horecalocatie worden er, eventueel onder regie van de gemeente, nieuwe afspraken gemaakt over de indeling van de voor terrassen beschikbare ruimte.

 • 7.

  In alle gevallen geldt dat indien de ondernemers niet tot overeenstemming komen, de burgemeester de indeling en de inrichting van de voor terras beschikbare ruimte bepaalt.

7. Aanvullende regels voor de terrassen op het Stadhuisplein

 • 1.

  Het Stadhuisplein mag niet voor opslag van enig voorwerp, waaronder begrepen al het terrasmeubilair, worden gebruikt.

 • 2.

  De verlichting op het Stadhuisplein moet altijd vrij van enig obstakel blijven. Er mag niets tegen de verlichting aan worden (vast)gezet en/of worden gestapeld.

 • 3.

  Per horecabedrijf wordt maximaal één stevige en veilige trap tegen het plateau aan geplaatst voor zijn of haar personeel. Deze trap wordt niet aan het plateau bevestigd. De trap wordt na sluiting van het terras verwijderd.

8. Ingangsbepalingen

 • 1.

  De bestaande nadere regels voor het uitbaten van een terras worden onmiddellijk na inwerkingtreding van de gewijzigde Nadere regels voor het uitbaten van een terras van kracht.

 • 2.

  De nieuwe nadere regels voor het uitbaten van een terras worden een jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Nadere regels voor het uitbaten van een terras van kracht.

 • 3.

  De aanvullende regels voor een gedeeld terras worden onmiddellijk na inwerkingtreding van de gewijzigde Nadere regels voor het uitbaten van een terras van kracht.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer op 21 juni 2016.