Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2021)
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
 3. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 6. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 7. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 8. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 9. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 10. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-202101-01-2021nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-84061

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer,

 

gezien het delegatiebesluit van 10 juni 2014;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 156 van de Gemeentewet, artikel 16, 63 en 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende

 

Reglement Burgerlijke Stand 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zoetermeer als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zoetermeer of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouder;

 • e.

  huis der gemeente: het Stadhuis en alle locaties en de daaraan verbonden buiten ruimten die als zodanig zijn aangewezen .

 • f.

  huwelijksvoltrekking: het voltrekken van een huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zoetermeer zijn aanwijsbaar:

 • a.

  speciaal voor dit doel geselecteerde personen die regelmatig worden belast met het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen;

 • b.

  leden van de raad van de gemeente Zoetermeer;

 • c.

  de burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 • d.

  (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand van een andere gemeente op verzoek van een (bruids) paar;

 • e.

  personen die meerderjarig zijn en niet onder curatele staan op verzoek van een (bruids) paar.

Artikel 3 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt aangewezen voor de periode dat hij in dienst is bij de gemeente Zoetermeer en zijn reguliere taak als ambtenaar van de burgerlijke stand uitvoert.

Artikel 4 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als genoemd in artikel 2, wordt aangewezen voor een bepaalde periode, te weten:

 • a.

  voor de leden van de raad van de gemeente Zoetermeer, voor de periode dat zij aaneengesloten deel uitmaken van de raad;

 • b.

  voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Zoetermeer, voor de periode dat zij hun ambt uitoefenen;

 • c.

  voor (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, voor de periode van één dag voor een bepaald huwelijk of geregistreerd partnerschap;

 • d.

  voor personen die meerderjarig zijn en niet onder curatele staan op verzoek van een (bruids) paar, voor de periode van één dag voor een bepaald huwelijk of geregistreerd partnerschap;

 • e.

  voor de overigen, voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode.

Artikel 5 Beëindiging dienstverband

Ten aanzien van ontslag van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als genoemd in artikel 2, sub a, is het bepaalde in afdeling 10, boek 7, Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 6 Salaris

Het salaris van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als genoemd in artikel 2, sub a, wordt geregeld in de arbeidsovereenkomst.

Artikel 7 Eenvoudige huwelijksvoltrekking

Een eenvoudige huwelijksvoltrekking tegen verminderd tarief kan plaatsvinden op dinsdag om 09.45 uur en 10.15 uur in het Stadhuis.

Artikel 8 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen op het Stadhuis op maandag tot en met zaterdag tussen 08:30 en 23:00 uur.

  • b.

   voor huwelijksvoltrekkingen op een aangewezen locatie van maandag tot en met zondag en op Goede Vrijdag tussen 08.30 en 23.00 uur.

  • c.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag. De openingstijden zijn gelijk aan die van de afdeling waar de burgerlijke stand onder ressorteert.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in het eerste lid, onder a vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. Het bureau is eveneens gesloten op dagen dat het Stadhuis overdag gesloten is.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door de burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan de burgemeester en wethouders, worden geopend op dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen de burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van het eerste lid.

Artikel 9 Aanwijzing van een locatie tot huis der gemeente

 • 1.

  Een locatie kan onder de volgende voorwaarden aangewezen worden tot huis der gemeente:

  • a.

   de locatie moet de toets van openbare orde en goede zeden kunnen doorstaan en

  • b.

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de overige aanwezigen is gewaarborgd en

  • c.

   de openbaarheid en toegankelijkheid, ook voor gehandicapten, van de locatie moet gewaarborgd zijn en

  • d.

   de locatie moet beschikken over alle benodigde publiekrechtelijke vergunningen en meldingen (gebruiksmelding) en de locatie moet voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden op het gebied van (brand) veiligheid.

 • 2.

  De tuin of het terras dat grenst aan de locatie wordt aangemerkt als onderdeel van het “huis der gemeente”.

Artikel 10 Citeertitel inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Het Reglement burgerlijke stand 2021 treedt, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit Reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand 2021”.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand 2015, vastgesteld op 23 september 2014, in te trekken per inwerkingtreding van het Reglement burgerlijke stand 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

M.J. Bezuijen

Toelichting op het Reglement burgerlijke stand 2021

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijke Wetboek).

 

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelede gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

In de gemeente Zoetermeer is er voor gekozen dat ambtenaren van de burgerlijke stand alleen ambtenaren kunnen zijn die in dienst zijn van de gemeente Zoetermeer en niet van een andere gemeente.

 

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden volgens het BW de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap (artikelen 45, 45a, 63, 64, 65, 67, 77a, 80a, derde lid, en 80g van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2 Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

In dit artikel wordt bepaald welke buitengewoon ambtenaren in de gemeente aangewezen kunnen worden (artikel 16, Boek 1 Burgerlijke Wetboek).

In sub a staat “geselecteerde personen”. Geselecteerde personen kunnen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren zijn.

Sub d bepaalt dat een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam als zodanig in een andere gemeente, eenmalig aangewezen kan worden op verzoek van een (bruids) paar voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Sub e bepaalt dat een persoon eenmalig aangewezen kan worden op verzoek van een (bruids)paar. Deze persoon moet meerderjarig zijn en niet onder curatele staan. Met deze bepaling wordt voorkomen dat handelsonbekwame personen een huwelijk sluiten.

 

Artikel 3 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand

 

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden aangewezen (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 4 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden aangewezen (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek). Voor de burgemeester, wethouder of lid van de gemeenteraad is de aanwijzingsperiode gekoppeld aan de duur van uitoefening van hun functie. Zodra de functie niet meer wordt uitgeoefend, vervalt ook de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Artikel 4, sub c bepaalt dat een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente, voor een bepaald huwelijk of geregistreerd partnerschap voor één dag aangewezen kan worden. Artikel 4, sub d bepaalt dat een persoon die meerderjarig is en niet onder curatele staat eenmalig aangewezen kan worden op verzoek van een (bruids)paar voor één dag. Deze persoon moet na de aanwijzing voor één dag beëdigd worden door de rechtbank.

 

Artikel 5Beëindiging dienstverband

 

In dit artikel wordt verwezen naar titel 10, boek 7, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 6Salaris

 

Het salaris voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, genoemd in artikel 2, sub a is geregeld in de arbeidsovereenkomst.

De onder artikel 2, sub b, c, d en e genoemde (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand zijn onbezoldigd.

 

Artikel 7Eenvoudige huwelijksvoltrekking

 

Als alternatief voor kosteloze voltrekkingen wordt op dinsdagochtend om 09.45 uur en 10.15 uur tegen een lager tarief een eenvoudige plechtigheid van maximaal 10 minuten in een vergaderruimte van het Stadhuis geboden. Hierbij wordt geen persoonlijke toespraak gehouden en er is geen voorgesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het betreft alleen de formele huwelijksvoltrekking.

 

Artikel 8Openstelling

 

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Ook worden zowel de reguliere dagelijkse openingstijden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

 

Artikel 9Aanwijzing van een locatie tot huis der gemeente

 

Aanwijzing van een locatie als “huis der gemeente” ten behoeve van de huwelijksvoltrekking is mogelijk als de locatie aan een aantal voorwaarden voldoet. Na aanwijzing tot “huis der gemeente” wordt met de eigenaar/beheerder van de locatie een overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst worden de voorwaarden opgenomen waar de locatie zich aan dient te houden. Indien de overeengekomen ruimte door wat voor omstandigheid dan ook niet op de afgesproken tijd voor een huwelijksvoltrekking beschikbaar is, moet de onderneming zorgen voor een andere vergelijkbare ruimte. De onderneming vrijwaart de gemeente voor alle schadeaanspraken van derden veroorzaakt door het gebruik, dan wel het niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar zijn van de voor huwelijksvoltrekking besproken en/of gehuurde ruimten in de onderneming. Eveneens wordt opgenomen wanneer de overeenkomst wordt beëindigd. Na ondertekening van de overeenkomst kunnen in de locatie huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden. De eigenaar/beheerder dient zijn medewerking te verlenen zodat de ambtenaar zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren.

 

Artikel 10 Citeertitel inwerkingtreding en intrekking

 

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.