Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergeijk

Beleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergeijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021
CiteertitelBeleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergeijk/611466/CVDR611466_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergeijk/642833/CVDR642833_1.html
 3. artikel 10.21 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2021Nieuwe beleidsregel

02-02-2021

gmb-2021-65469

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

Gelet op artikel 4, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk;

Gelet op artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020;

Overwegende dat:

 • 1.

  de gemeente op grond van artikel 10.21 Wet milieubeheer een zorgplicht heeft voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • 2.

  de Raad van State heeft bepaald dat ingezamelde textiel (draagbare en niet-draagbare kleding, lakens, dekens, grote lappen stof en gordijnen) is aan te merken als een huishoudelijke afvalstof;

 • 3.

  het college op grond van artikel 3 van de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2018 jo. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020 een inzamelaar heeft aangewezen voor het inzamelen van textiel;

 • 4.

  het college op grond van artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020 ook andere partijen wenst aan te wijzen voor het inzamelen van textiel;

 • 5.

  het college het aantal aanwijzingen andere inzamelaars wenst te maximaliseren;

 • 6.

  het college in het kader daarvan beleidsregels wenst vast te stellen om zo de rechtsgelijkheid te bevorderen en een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare aanwijzingen mogelijk te maken.

Besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de beleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021

 • 2.

  In te trekken beleidsregel kledinginzameling van 25 augustus 2015

Beleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021

Artikel 1. Begrippen

In deze Beleidsregel wordt verstaan onder:

 

a. college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

 

b. andere inzamelaars:

andere inzamelaars als bedoeld in artikel 4 van de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2018

 

c. textiel:

textiel als bedoeld in artikel 5 lid f van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020

 

d. Afvalstoffenverordening:

de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2018

 

e. Uitvoeringsbesluit:

het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020

Artikel 2. Doelstelling

Deze verordening heeft tot doel de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

 • 1.

  Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening jo. artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit kan het college een andere inzamelaar aanwijzen dan welke in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit is aangewezen.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen aan de aanwijzing.

 • 3.

  Het college wijst per kalenderjaar maximaal twee andere inzamelaars aan.

 • 4.

  Het college wijst uitsluitend andere inzamelaars aan die inzamelen voor een lokaal gemeentelijk doel of een lokale inzamelaar die inzamelt voor een goed doel;

 • 5.

  De inzamelaar moet door de Nederlandse Staat aangemerkt zijn als een ANBI;

 • 6.

  Aanvragen voor een aanwijzing moeten zijn ingediend vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarvoor de aanwijzing wordt aangevraagd;

 • 7.

  De in het eerste lid bedoelde andere inzamelaar kan een aanvraag voor aanwijzing tot andere inzamelaar indienen middels het daartoe beschikbaar gestelde aanvraagformulier;

 • 8.

  Op het aanvraagformulier wordt vermeld: de naam van de organisatie, het charitatieve doel van de organisatie, de periode waar de aanvraag betrekking op heeft en op welke dag men kleding wil inzamelen.

 • 9.

  Aanwijzing vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde maximum zoals genoemd in artikel 3, lid 3, van deze beleidsregel is bereikt.

 • 10.

  Indien de ingezamelde textiel aangeboden wordt aan de inzamelaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Afvalstoffenverordening, wordt de inzameling gezien als inzameling door de inzamelaar en is derhalve geen aanwijzing op grond van artikel 4, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening vereist.

Artikel 4. Voorwaarden inzameling

 • 1.

  Voor het inzamelen van textiel door de andere inzamelaar gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • a.

   De andere inzamelaar is uitsluitend bevoegd tot het huis-aan-huis inzamelen van textiel;

  • b.

   Het inzamelen van textiel geschiedt in het door het college toegekende gebied;

  • c.

   Het aantal dagen dat een inzamelaar mag inzamelen wordt bij de aanwijzing bepaald door het college.

  • d.

   Middels het daartoe beschikbaar gestelde formulier wordt door de andere inzamelaar jaarlijks, zes weken na afloop van de inzameldatum, verslag gedaan aan het college van de inzameling van textiel;

  • e.

   Het verslag omvat in ieder geval de hoeveelheid ingezamelde textiel en aan welke organisatie de textiel is aangeboden;

  • f.

   Bij aanwijzingsbesluit kunnen nadere voorschriften en beperkingen worden gesteld aan het inzamelen door de andere inzamelaar.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel huis-aan-huis textielinzameling gemeente Bergeijk 2021”.

Artikel 6. Inwerkingstreding

Deze beleidsregel treedt in werking daags na publicatie.

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J.Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester