Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021
CiteertitelVerordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale zekerheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-202101-01-2021nieuwe regeling

23-02-2021

gmb-2021-59872

21.00423

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021

Besluit van de raad van de gemeente Eersel tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021.

 

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021.

 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 februari 2021

De raad van de gemeente Eersel

de griffier, J.W.G. van Bree

de voorzitter, drs. W.A.C.M. Wouters