Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergeijk

Gemeente Bergeijk - Beleidsregel voor Corona compensatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergeijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Bergeijk - Beleidsregel voor Corona compensatie
CiteertitelBeleidsregel voor Corona compensatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Bergeijk/610716/CVDR610716_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-202115-02-202101-04-2021Nieuwe beleidsregel

09-02-2021

gmb-2021-50356

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Bergeijk - Beleidsregel voor Corona compensatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor de subsidiëring van verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk waarvan het voortbestaan als gevolg van de coronacrisis in gevaar is of dreigt te komen;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018.

besluiten:  

 • 1.

  Vast te stellen de Beleidsregel voor Corona compensatie

 • 2.

  De subsidieaanvragen ten laste te brengen van de stelpost corona.

 • 3.

  De raad middels bijgaande RIB hierover te informeren.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

1. Subsidieverordening:

de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018;

 

2. College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

 

3. Corona:

COVID-19;

 

4. Coronacrisis:

crisis die zich sinds begin 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het coronavirus;

 

5. Maatschappelijke activiteiten:

de activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de diverse kernen van Bergeijk of activiteiten die ondersteuning bieden aan de inwoners van Bergeijk ontplooid volgens de doelstelling en statuten van de rechtspersoon;

 

6. Organisatie:

de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 

7. 'Gelijke verdeling subsidiebedrag'-methode:

Alle volledige subsidieaanvragen sparen wij op tot de sluitingsdatum. Wanneer de som van de volledige aanvragen, die voldoen aan deze regeling, het subsidieplafond overschrijdt, dan zal dat bedrag naar evenredigheid worden verdeeld.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en alleen als uit de beoordeling van de gevraagde gegevens zoals genoemd in artikel 6, blijkt dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking alle maatschappelijke activiteiten die verricht worden door de in artikel 4 genoemde doelgroep.

Artikel 4 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die is gevestigd in Bergeijk en/of met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op de inwoners van Bergeijk.

Artikel 5 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de Subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • 1.

  De aanvraag is buiten de in artikel 7 genoemde termijn ingediend.

 • 2.

  De gegevens vermeld in artikel 6 zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.

 • 3.

  De financiële noodsituatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder die of het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie.

 • 4.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de activiteiten).

 • 5.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 4 (de doelgroep).

 • 6.

  Er reeds subsidie is of wordt verleend aan aanvrager op basis van deze uitvoeringsregeling.

 • 7.

  De financiële situatie is niet het gevolg van de coronacrisis.

 • 8.

  Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is of dreigt niet in gevaar te komen.

 • 9.

  De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor de organisatie te beperken.

 • 10.

  De aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.

 • 11

  De aanvrager voldoet niet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

 • 12

  De aanvraag is gericht op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie.

 • 13

  De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

 • 14

  Voor zover de subsidieaanvraag ziet op een bedrag hoger dan € 10.000,-.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2.

  In afwijking van artikel 5, tweede lid, van de Subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens:

  • a.

   Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag.

  • b.

   Inzicht in de actuele financiële situatie van de aanvrager aan de hand van bewijsstukken.

  • c.

   Gegevens waaruit de noodzaak van de financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de activiteiten van de aanvrager aangetoond wordt en duidelijk maakt dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis;

  • d.

   Gegevens waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken en dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht.

  • e.

   Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn heeft aangevraagd en ingezet.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid, van de Subsidieverordening kan een aanvraag om subsidie ingediend worden vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 maart 2021

 • 2.

  Aanvragen ingediend buiten de termijn zoals genoemd in het tweede lid, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt. Het subsidieplafond bedraagt € 132.500

 • 2.

  Het college beoordeelt de aanvraag waarbij de hoogte van de subsidie wordt beoordeeld en afgestemd op de omstandigheden en de financiële situatie. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat nodig is om de financiële noodsituatie als gevolg van de coronacrisis geheel of grotendeels op te lossen. De hoogte van de subsidie bedraagt in elk geval niet meer dan € 10.000,- per aanvrager.

Artikel 9 Subsidieprocedure

 • 1.

  Een aanvraag dient uiterlijk 31 maart 2021 binnen te zijn.

 • 2.

  Aanvragen ingediend na 31 maart 2021 nemen wij niet meer in behandeling.

 • 3.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Subsidieverordening beslist het college zo snel mogelijk op een aanvraag nadat de indieningstermijn is verlopen maar uiterlijk binnen 6 weken.

 • 4.

  Er is een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de ‘Gelijke verdeling subsidiebedrag’-methode.

Artikel 10 Verantwoording

Subsidies op basis van deze regeling worden bij de verlening direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen verantwoording in te dienen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als beleidsregel voor Corona compensatie;

 • 2.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op 15 februari 2021

 • 3.

  Deze uitvoeringsregeling vervalt op 31 maart 2021

 • 4.

  Deze uitvoeringsregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt.

Bergeijk, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J.Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester