Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de ambtelijke organisatie (Tijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de ambtelijke organisatie (Tijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021)
CiteertitelTijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Organisatiebesluit Laborijn 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/650305/CVDR650305_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2021nieuwe regeling

29-01-2021

bgr-2021-114

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de ambtelijke organisatie (Tijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021)

Het dagelijks bestuur van Laborijn,

 

Gelet op

 

artikel 33b, eerste lid, onderdeel c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 21, onder c van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn,

 

Besluit

 

Vast te stellen:

 

Tijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021

 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  algemeen directeur: de directeur bedoeld in artikel 37 van de regeling;

 • b.

  directie: de directie bedoeld in artikel 2, derde lid van dit besluit;

 • c.

  manager: de leidinggevende van een organisatieonderdeel van Laborijn bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b tot en met g van dit besluit;

 • d.

  managementteam: het team als bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

Hoofdstuk 2: Structuur en taken en functies van de onderdelen van de organisatie

Artikel 2: Hoofdstructuur

 • 1.

  De hoofdstructuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a.

   Directie en management, incl. concerncontroller;

  • b.

   Inkomen en financiële dienstverlening;

  • c.

   Participatie, ontwikkeling en re-integratie;

  • d.

   Werk, ontwikkeling en detachering;

  • e.

   Services;

  • f.

   Personeel, organisatie en ondersteuning;

  • g.

   Advies.

 • 2.

  De algemeen directeur vormt samen met de adjunct directeur de directie.

 • 3.

  De organisatieonderdelen, bedoeld in lid 1, onder b tot en met g, staan onder leiding van een manager. De managers worden rechtstreeks aangestuurd door de algemeen directeur.

 • 4.

  Er is een concerncontroller die als vaste adviseur van het managementteam fungeert en eigenstandige bevoegdheden heeft.

Artikel 3: Directeur

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van Uitvoeringsorganisatie Laborijn staat onder leiding van de algemeen directeur.

 • 2.

  De algemeen directeur heeft de taken en bevoegdheden, zoals genoemd in de regeling. Daarnaast heeft hij de taken en bevoegdheden, zoals opgenomen in de functiebeschrijving en welke aan hem door de bestuursorganen van Laborijn zijn gemandateerd.

 • 3.

  De algemeen directeur kan zijn taken binnen de directie verdelen.

 • 4.

  Overeenkomstig artikel 2, eerste lid onder i van het Besluit mandaat directeur Laborijn 2019 is de algemeen directeur bevoegd om binnen de kaders van onderhavig besluit en de geldende begroting, na overleg met het managementteam, de vereiste organisatieonderdelen, functies en de formatie vast te stellen.

Artikel 4: Managementteam

 • 1.

  Er is een managementteam, bestaande uit de directie, de managers en de concerncontroller die als vaste adviseur fungeert.

 • 2.

  De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam.

 • 3.

  Het managementteam brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de algemeen directeur en stimuleert de integrale afstemming bij de voorbereiding van voorstellen aan de bestuursorganen van Laborijn.

Artikel 5: Concerncontroller

 • 1.

  De taken van de concerncontroller zijn primair gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie, specifiek op doorontwikkeling en het volgen van de planning en controlecyclus en de verbetering van de bedrijfsprocessen en de management- en bestuursinformatie.

 • 2.

  De concerncontroller is bevoegd om in de situatie, waarbij naar zijn oordeel de algemeen directeur niet of onvoldoende zijn eindverantwoordelijkheid neemt, na kennisgeving aan de algemeen directeur, onafhankelijk advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur.

Artikel 6: Plaatsvervanging

 • 1.

  De algemeen directeur wordt bij afwezigheid vervangen door de adjunct directeur.

 • 2.

  De managers kunnen elkaar bij afwezigheid onderling vervangen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de algemeen directeur besluiten om bij tijdelijke afwezigheid van een manager een medewerker van het desbetreffende organisatieonderdeel als plaatsvervanger aan te wijzen.

 • 4.

  De managers regelen de onderlinge vervanging van medewerkers binnen hun organisatieonderdeel.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 7: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Tijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021’.

Artikel 8: Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum nadat deze is bekendgemaakt.

 • 2.

  Het Organisatiebesluit Laborijn 2017 wordt ingetrokken.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van Laborijn op 29 januari 2019

De secretaris,

J-H. Janssen

De voorzitter,

drs. E.J. Huizinga MBA