Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van tijdelijk bijzonder mandaat aan de directeur van Laborijn voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening ten behoeve van de gemeente Oude IJsselstreek (Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van tijdelijk bijzonder mandaat aan de directeur van Laborijn voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening ten behoeve van de gemeente Oude IJsselstreek (Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek)
CiteertitelBesluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-202101-01-2021nieuwe regeling

29-01-2021

bgr-2021-106

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van tijdelijk bijzonder mandaat aan de directeur van Laborijn voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening ten behoeve van de gemeente Oude IJsselstreek (Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek)

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Laborijn

 

Gelet op

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet dagelijks bestuursrecht;

de Mandaatregeling van de gemeente Oude IJsselstreek;

titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

 

Overwegende dat:

 • De gemeente Oude IJsselstreek per 1 januari 2021 uit de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is getreden;

 • De gemeente Oude IJsselstreek, als formele werkgever / verantwoordelijke, per 1 januari 2021 opdracht heeft verleent aan Laborijn om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeente Oude IJsselstreek uit te voeren;

 • De verantwoordelijke bestuursorganen van de gemeente Oude IJsselstreek het dagelijks bestuur van Laborijn mandaat, volmacht en machtiging heeft verleend om alle taken, zoals omschreven in artikel 2 van de dienstverleningsovereenkomst Gemeente Oude IJsselstreek – Uitvoeringsorganisatie Laborijn, te kunnen uitvoeren;

 • De hiervoor genoemde bevoegdheden zich niet uitstrekken tot het ontslaan van SW-medewerkers in dienst van de gemeente Oude IJsselstreek of het in dienstnemen van SW-medewerkers ten laste van de gemeente Oude IJsselstreek;

 • met het oog op een doelmatige uitvoering van de taken noodzakelijk is om de aan het dagelijks bestuur opgedragen bevoegdheden op te dragen aan de directeur van Laborijn.

Besluiten

vast te stellen:

 

Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Laborijn, bedoeld in afdeling 2.3 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

 • b.

  Directeur: de directeur van Laborijn bedoeld in artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

 • c.

  Dienstverleningsovereenkomst: de dienstverleningsovereenkomst tussen de Gemeente Oude IJsselstreek en Uitvoeringsorganisatie Laborijn waarbij de Gemeente Oude IJsselstreek aan Laborijn opdracht verleent om per 1 januari 2021 de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren;

 • d.

  SW-medewerkers: medewerkers in de zin van artikel 1, eerste lid Wsw;

 • e.

  Voorzitter: de voorzitter van Laborijn, bedoeld in artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn.

Artikel 2: Omvang van het mandaat aan de directeur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur mandateert aan de directeur ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2 van de dienstverleningsovereenkomst, de bevoegdheden van het college van Oude IJsselstreek, genoemd in de Wsw, welke bevoegdheden door het college voornoemd aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het vorige lid, strekt zich tevens uit tot de afhandeling van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures, tenzij het besluit waartegen het bezwaar of beroep zich richt in primo door de directeur van Laborijn is genomen.

Artikel 3: Ondermandaat

Het dagelijks bestuur verleent aan de directeur toestemming om voor de in artikel 2 bedoelde uitvoering ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

Artikel 4: Machtiging en volmacht

 • 1.

  In aanvulling op de in artikel 2 bedoelde mandaatverstrekking verleent de voorzitter van Laborijn aan de directeur een volmacht om privaatrechtelijke handelingen te verrichten en een machtiging om feitelijke handelingen te verrichten en besluiten te nemen anders dan bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde volmacht en machtiging is beperkt tot de handelingen die in het kader van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2 van de dienstverleningsovereenkomst, noodzakelijk zijn. Hiervan is in ieder geval uitgezonderd het ontslaan van SW-medewerkers in dienst van de gemeente Oude IJsselstreek en het in dienstnemen van SW-medewerkers ten laste van de gemeente Oude IJsselstreek.

 • 3.

  De in lid 2 genoemde uitzonderingen zijn voorbehouden aan het college van de gemeente Oude IJsselstreek.

Artikel 5: Slotbepalingen

 • 4.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Laborijn op 29 januari 2021

De secretaris,

J-H. Janssen

De voorzitter,

Drs. E.J. Huizinga MBA

Aldus vastgesteld door de voorzitter van Laborijn op 29 januari 2021

De voorzitter,

Drs. E.J. Huizinga MBA