Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat aan het afdelingshoofd POJZ van de provincie Zeeland inzake instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat aan het afdelingshoofd POJZ van de provincie Zeeland inzake instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH
CiteertitelMandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland aan afdelingshoofd POJZ over instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2021Nieuwe regeling

02-02-2021

prb-2021-860

10729

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat aan het afdelingshoofd POJZ van de provincie Zeeland inzake instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH

Besluit van gedeputeerde staten van 2 februari 2021, kenmerk 10729, houdende verlening mandaat aan het afdelingshoofd POJZ van de provincie Zeeland inzake instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • Overwegende dat het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden te mandateren;

  • Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen het navolgende mandaatbesluit:

 

Artikel 1  

Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan het afdelingshoofd POJZ tot het instemmen met aan GS voorgelegde gemeentelijke ontwerp-kwaliteitsverordeningen VTH ter voldoening aan de wettelijke hoorplicht volgend uit artikel 5.4 lid 1 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), indien het ontwerp in lijn is met de wettelijke eisen en overeenkomt met de ambtelijk afgestemde versie.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de eerste dag nadat instemming aan de dertiende Zeeuwse gemeente is verleend.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 2 februari 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 4 februari 2021

De secretaris, A.W. Smit