Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021
CiteertitelBeleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-348808

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in de Wet Maatschappelijke ontwikkeling;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Gelet op het bepaalde in de geldende verordeningen op het sociaal domein Gemeente Harlingen;

de verordening maatschappelijke ondersteuning

de verordening Jeugdhulp

de afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

de handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening loonkostensubsidie Participatiewet

de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

de verordening individuele studietoeslag Participatiewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitvoering van de genoemde verordeningen op het sociaal domein;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in de vergadering van 15 december 2020.

 

W.R. Sluiter,

burgemeester.

 

S. van der Broek,

secretaris.

 

 

Algemeen

In het kader van het minimabeleid kan het college een gedeeltelijke compensatie verstrekken als tegemoetkoming in de kosten van het verplichte eigen risico zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet. Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen die woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente Harlingen. In deze beleidsregels is opgenomen onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking kan komen voor een gedeeltelijke compensatie van het eigenrisico zorgverzekeringswet.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen

 • b.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • c.

  bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onder c. Participatiewet, inclusief de toepassing van de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet;

 • d.

  eigen risico: het verplichte eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet.

Hoofdstuk 2. De aanvraag en de voorwaarden

Artikel 2. Indienen verzoek

 • 1.

  Een verzoek om een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van het eigen risico wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en onder overlegging van de op het aanvraagformulier genoemde bewijsstukken.

 • 2.

  Tot de bewijsstukken hoort in ieder geval een specificatie van het eigen risico van de zorgverzekeraar dat het eigen risico in het desbetreffende kalenderjaar volledig is verbruikt.

 • 3.

  Tot de bewijsstukken hoort een geldig ID bewijs zoals bedoeld in artikel 17, 3e lid van de Participatiewet. Een geldig rijbewijs wordt voor de uitvoering van deze regeling eveneens als geldig ID bewijs aangemerkt.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de verplichte eigen risico zorgverzekering moet de aanvrager op het moment van de aanvraag voldoen aan onderstaande voorwaarden. De aanvrager:

 • a.

  is op de datum van aanvraag 18 jaar of ouder en woonachtig, en als zodanig ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) in de gemeente Harlingen;

 • b.

  is Nederlander of wordt daarmee gelijkgesteld, zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 en 3 Participatiewet;

 • c.

  heeft in het lopende kalenderjaar het volledige eigen risico zorgverzekering verbruikt;

 • d.

  heeft een inkomen dat niet hoger is dan 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • e.

  heeft een vermogen niet hoger dan de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet;

 • f.

  heeft geen recht op studiefinanciering op grond van de Wet op de Studiefinanciering.

 • 2.

  De aanvraag kan voor het eerst worden ingediend over het kalenderjaar 2021.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het desbetreffende kalenderjaar.

Hoofdstuk 3. Hoogte en periode van de tegemoetkoming

Artikel 4. Hoogte van de tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 100,- per persoon per kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de persoon die halverwege het kalenderjaar:

 • 18 jaar wordt of

 • niet meer collectief verzekerd is via de Regeling Zorg Asielzoeker en daardoor zelfstandig verzekeringsplichtig is, wordt de hoogte van de tegemoetkoming naar rato vastgesteld.

Artikel 5. Periode toekenning

De tegemoetkoming wordt eenmaal per kalenderjaar verstrekt. Voor elk kalenderjaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 6. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze regeling, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.