Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021
CiteertitelBeleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-347982

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021

 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in de Wet Maatschappelijke ontwikkeling;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Gelet op het bepaalde in de geldende verordeningen op het sociaal domein Gemeente Harlingen;

de verordening maatschappelijke ondersteuning

de verordening Jeugdhulp

de afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

de handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening loonkostensubsidie Participatiewet

de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

de verordening individuele studietoeslag Participatiewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitvoering van de genoemde verordeningen op het sociaal domein;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in de vergadering van 15 december 2020.

 

W.R. Sluiter,

burgemeester.

 

S. van der Broek,

secretaris.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van Burgemeester en Wethouder

 • b.

  belanghebbende: onder belanghebbende wordt mede verstaan het gezin.

Artikel 2. Aantonen kennis Nederlandse taal

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om algemene bijstand heeft de belanghebbende, met de invoering van de Wet Taaleis, middels de inlichtingenplicht van artikel 17 van de Participatiewet, de verplichting om aan te tonen dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan de belanghebbende doen door het overleggen van documenten, zoals genoemd in artikel 18b, 2e lid van de Participatiewet.

 • 2.

  Onder een ander document, zoals bedoeld in artikel 18b, 2e lid Participatiewet wordt verstaan:

 • a.

  overige documenten, waaruit blijkt dat men de Nederlandse taal op niveau 1Fof A2 beheerst (een diploma inburgering, rapporten of diploma’s van erkende Nederlandse onderwijsinstellingen of taalcursussen);

 • b.

  documenten waaruit blijkt dat men is begonnen met een leertraject in het kader van de Wet inburgering of Wet Educatie Beroepsonderwijs (Web) en deze ook daadwerkelijk volgt.

 • 3.

  Als geen bewijsstukken kunnen worden overlegd en er ten aanzien van de belanghebbende gerede twijfel bestaat omtrent het niveau van de Nederlandse taal kan, voordat een Taaltoets wordt afgenomen, als eerste screening het instrument Taalmeter worden ingezet. De uitslag van de test met de Taalmeter kan, als die een voldoende taalniveau aangeeft, ook worden beschouwd als ander document. Een Taaltoets is dan niet nodig.

Geeft de uitslag van de test met de Taalmeter een onvoldoende resultaat dan wordt een Taaltoets afgenomen.

 • 4.

  Wanneer betrokkene in de leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 16 jaar) tenminste acht jaren in Nederland heeft gewoond kan ervan worden uitgegaan dat betrokkene gedurende acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Dit hoeft niet door middel van het overleggen van documenten te worden aangetoond. De leerplichtwet was op dat moment van toepassing.

Artikel 3. Taaltoets

 • 1.

  Het college kan binnen 8 weken na ontvangst van de bijstandsaanvraag, en voor het zittende bestand op een nader te bepalen moment, een toets bij de belanghebbende afnemen, indien de belanghebbende niet voldoet aan het bepaalde in artikel 18b, tweede lid van de Participatiewet of niet één van de in artikel 2 genoemde documenten kan overleggen.

 • 2.

  Er wordt geen Taaltoets afgenomen als:

 • a.

  aan de belanghebbende volledige ontheffing is verleend van de arbeidsplicht als bedoeld in artikel 9 van de Participatiewet;

 • b.

  is vastgesteld dat de belanghebbende door in de persoon gelegen factoren niet is staat is om de Nederlandse taal op referentieniveau 1F of A2 machtig te worden (o.a. een gediagnosticeerd leerprobleem);

 • c.

  de belanghebbende al diverse malen een taalcursus gevolgd heeft en vastgesteld is door de educatie-instelling dat door in de persoon gelegen factoren belanghebbende niet is staat is om de Nederlandse taal op referentieniveau 1F of A2 machtig te worden;

 • d.

  tijdens een vorige uitkeringsperiode al een toets is afgenomen en daarbij is vastgesteld dat de belanghebbende de Nederlandse taal voldoende beheerst;

 • e.

  tijdens een vorige uitkeringsperiode al een toets is afgenomen en is vastgesteld dat belanghebbende de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, maar ook is vastgesteld dat door in de persoon gelegen factoren belanghebbende niet is staat is om de Nederlandse taal op referentieniveau 1F of A2 machtig te worden;

 • f.

  als vooraf bekend is dat er sprake is van kortdurende bijstand. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij seizoenwerkloosheid, op handen zijnde emigratie, bereiken pensioengerechtigde leeftijd of bij een ongeneeslijke terminale ziekte. Verhuizing naar een andere gemeente valt hier niet onder. Onder kortdurende bijstandsverlening is sprake van een bijstandsperiode die naar verwachting minder dan zes maanden duurt;

 • g.

  de belanghebbende een ontheffing in het kader van de Wet inburgering is verleend.

Artikel 4. Aanbod taaltraject

 • 1.

  Als de beheersing van de Nederlandse taal bij de belanghebbende naar het oordeel van het college onvoldoende is voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden en het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid is de belanghebbende verplicht om binnen een door het college te bepalen termijn aan te vangen met het verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal.

 • 2.

  kan aan de belanghebbende die behoort tot de doelgroep van personen met een geschatte loonwaarde tussen 40% en 80% een taaltraject aanbieden als onderdeel van zijn re-integratie gericht op arbeidsinschakeling.

 • 3.

  Een taaltraject wordt alleen aangeboden als het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal aantoonbaar een belemmering is voor het verkrijgen, aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.

 • 4.

  De belanghebbende is zelf verantwoordelijk om de vaardigheden in de Nederlandse taal te verwerven en te bekostigen als:

 • a.

  door het college geen taaltraject wordt aangeboden of

 • b.

  de belanghebbende weigert het door het college aangeboden taaltraject te volgen.

Door middel van een taalplan toont de belanghebbende aan op welke wijze hij de vaardigheden in de Nederlandse taal gaat verwerven.

Artikel 5. Niet nakomen verplichtingen

 • 1.

  Als de belanghebbende niet voldoet aan de medewerkingsplicht zoals bedoeld in artikel 17, 2e lid van de Participatiewet, dan geldt het maatregelregime van artikel 18 van de Participatiewet en de Afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ gemeente Harlingen. Onder het niet voldoen aan de medewerkingsplicht wordt verstaan: het niet aanleveren van documenten, waarvan van de belanghebbende verwacht kan worden dat hij die documenten wel kan aanleveren en het niet op komen dagen voor het afnemen van de test met de Taalmeter en/ of de Taaltoets.

 • 2.

  Belanghebbende wordt binnen uiterlijk 8 weken na uitkomst van de test met de Taalmeter, waaruit blijkt dat hij niet of niet in voldoende mate de vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst door het college schriftelijk in kennis gesteld van het redelijk vermoeden dat hij niet of in onvoldoende mate de Nederlandse taal beheerst. De belanghebbende wordt dan in de gelegenheid gesteld om de vaardigheden van de Nederlandse taal alsnog te verwerven of de Taaltoets af te leggen.

 • 3.

  Belanghebbende wordt binnen uiterlijk 8 weken na uitkomst van de Taaltoets, waaruit blijkt dat hij niet of niet in voldoende mate de vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst door het college schriftelijk in kennis gesteld van het redelijk vermoeden dat hij niet of in onvoldoende mate de Nederlandse taal beheerst. De belanghebbende wordt dan in de gelegenheid gesteld om de vaardigheden van de Nederlandse taal alsnog te verwerven.

 • 4.

  Als de belanghebbende zich bereid heeft verklaard om binnen een maand, na de kennisgeving bedoeld in het derde lid, taalonderwijs te volgen wordt van een verlaging van bijstand afgezien.

Eveneens wordt van een verlaging afgezien als de belanghebbende alsnog een document als bedoeld in artikel 2 (van deze beleidsregels) overlegt of als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

 • 5.

  Als de uitkering van de belanghebbende is verlaagd op grond van artikel 18b van de Participatiewet en hij toont aan weer voldoende inspanningen te verrichten om op het gewenste taalniveau te komen, kan het college dit zien als bijzondere omstandigheden van de belanghebbende als bedoeld in artikel 18b, 7e lid, Participatiewet en de verlaging stopzetten. De verlaging stopt dan op de eerste dag van de maand volgend op het moment dat de belanghebbende weer voldoende inspanning verricht om de Nederlandse taal te beheersen.

Artikel 6. Relatie met Wet inburgering

Wanneer belanghebbende begonnen is met een leertraject in het kader van de Wet inburgering, kan dit worden aangemerkt als ‘voldoende inspanning’ van de kant van belanghebbende, zoals bedoeld is in de Wet Taaleis.

Artikel 7. Relatie met de Wet educatie en beroepsonderwijs

Wanneer belanghebbende voor de ingangsdatum van de Wet Taaleis begonnen is met een taaltraject in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs en dit traject loopt nog, kan dit aangemerkt worden als ‘voldoende inspanning’ van de kant van belanghebbende, zoals bedoeld is in de Wet Taaleis.

Artikel 8. Beoordeling zittend bestand

Bij de beoordeling van de bijstandsgerechtigden die op 31 december 2015 recht hebben op algemene bijstand of die in voldoende mate de Nederlandse taal beheerst houdt het college de volgende prioritering aan:

 • 1.

  uitkeringsgerechtigden die niet in Nederland zijn geboren en zich na hun vierde jaar in Nederland hebben gevestigd en die een geschatte loonwaarde hebben van 40% - 80%;

 • 2.

  uitkeringsgerechtigden waarvan op basis van de huidige gegevens in het bestand van het college geen duidelijkheid is over het voldoen aan de vereisten van de Wet Taaleis (1F of A2 niveau) en die een loonwaarde hebben van 40% - 80%;

 • 3.

  alle overige uitkeringsgerechtigden die niet in Nederland zijn geboren en zich na hun vierde jaar in Nederland hebben gevestigd. Dit met uitzondering van de uitkeringsgerechtigden waarvan op grond van artikel 3, 2e lid is vastgesteld dat geen Taaltoets hoeft worden afgenomen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing ervan tot kennelijke onredelijkheid en onbillijkheid leidt.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021.