Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Beleidsregels jobcoaching Participatiewet Gemeente Harlingen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels jobcoaching Participatiewet Gemeente Harlingen 2021
CiteertitelBeleidsregels jobcoaching Participatiewet gemeente Harlingen 2021.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels jobcoaching Participatiewet gemeente Harlingen 2021.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-347302

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels jobcoaching Participatiewet Gemeente Harlingen 2021

 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in de Wet Maatschappelijke ontwikkeling;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Gelet op het bepaalde in de geldende verordeningen op het sociaal domein Gemeente Harlingen;

de verordening maatschappelijke ondersteuning

de verordening Jeugdhulp

de afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

de handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening loonkostensubsidie Participatiewet

de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

de verordening individuele studietoeslag Participatiewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitvoering van de genoemde verordeningen op het sociaal domein;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregels jobcoaching Participatiewet gemeente Harlingen 2021.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in de vergadering van 15 december 2020.

 

W.R. Sluiter,

burgemeester.

 

S. van der Broek,

secretaris.

 

 

 

Algemeen

Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hebben aanspraak op begeleiding op de werkplek (jobcoaching). Jobcoaching is bedoeld voor mensen die, veelal door een beperking, een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hiermee wordt snelle doorstroming naar werk ondersteund.

Wanneer de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt krijgt deze en de kandidaat (werknemer) een jobcoach aangeboden. De jobcoach zorgt ervoor dat de kandidaat zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De jobcoach biedt begeleiding op de werkplek. Het uiteindelijke doel van jobcoaching is het voorkomen van (vroegtijdige) uitval, het creëren van een arbeidsovereenkomst en het coachen richting een hogere loonwaarde van de kandidaat.

Daarnaast beoordeelt de jobcoach of er werknemersvoorzieningen nodig zijn op de werkplek en helpt met de aanvraag hiervan.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.

  IOAW: de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c.

  IOAZ: Wet Inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet en uitkering in het kader van de IOAW en IOAZ;

 • f.

  doelgroep loonkostensubsidie: de doelgroep als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub e van de Participatiewet: personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben;

 • g.

  doelgroep loonkostensubsidie: de doelgroep als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub e van de Participatiewet: personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben;

 • h.

  [..]

 • i.

  kandidaat: de persoon met een uitkering zoals omschreven onder g.;

 • j.

  proefplaatsing: het tijdelijk verrichten van reguliere werkzaamheden met behoud van uitkering voor een in overleg te bepalen periode van 3 maanden. Een eenmalige verlenging, met 3 maanden, is in een individuele situatie mogelijk;

 • k.

  duurzame uitstroom: (gedeeltelijke) uitstroom uit de uitkering voor tenminste 26 weken voor tenminste 12 uur per week.

 • l.

  professional: een medewerker in dienst van het college, aan de gemeente Harlingen of een daartoe door het college aangewezen (uitvoerings-)organisatie, waaronder het UWV;

 • m.

  jobcoaching: de begeleiding van de kandidaat en werkgever op de werkvloer.

Artikel 2. Doel jobcoaching

Jobcoaching heeft als doel dat een kandidaat wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn.

Artikel 3. Doelgroep van jobcoaching

Jobcoaching kan worden ingezet op de doelgroep loonkostensubsidie zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid 1, sub e Participatiewet.

Artikel 4. Soorten jobcoaching

 • 1.

  Jobcoaching kan worden verricht door een:

 • a.

  eigen jobcoach: een jobcoach in dienst van het college of een jobcoach is werkzaam in het kader van een (gemeenschappelijke) regeling.

 • b.

  externe jobcoach: een zelfstandige of in dienst van een extern bureau.

 • 2.

  Het is uitgesloten dat er voor dezelfde kandidaat tegelijkertijd een eigen jobcoach wordt ingezet en een subsidie voor hetzelfde doel wordt gegeven.

Artikel 5. Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • 1.

  Een jobcoach begeleidt een kandidaat als genoemd in artikel 3 gedurende een maximale periode, zoals genoemd in artikel 9, bij het verrichten van zijn taken op de werkplek.

 • 2.

  De jobcoach begeleidt naast de kandidaat ook de werkgever.

Artikel 6. Eisen aan kennis en kunde van de jobcoach

 • 1.

  De externe jobcoach/ eigen jobcoach heeft/is:

 • a.

  een hbo-opleiding met succes afgerond of hbo werk- en denkniveau; en

 • b.

  een opleidingsmodule voor jobcoach gevolgd waar voor een certificaat/diploma is behaald; of

 • c.

  in de praktijk binnen de organisatie opgeleid tot jobcoach.

 • 2.

  De organisatie die de jobcoach levert onderschrijft de visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen van het Noloc.

Artikel 7. Ingangsdatum

 • 1.

  De jobcoach wordt niet eerder ingezet dan vanaf de eerste dag dat het arbeidscontract in werking treedt.

 • 2.

  Aanvullend op bovenstaande en indien noodzakelijk is het mogelijk de jobcoach in te zetten bij een proefplaatsing.

Artikel 8. voorwaarden met betrekking tot jobcoaching

Behoort een persoon tot de doelgroep, dan moet de dienstbetrekking aan de volgende voorwaarden voldoen voordat jobcoaching kan worden ingezet:

 • de duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste 6 maanden;

 • er sprake is van een dienstbetrekking van minimaal 12 uur per week.

Artikel 9. Duur, intensiteit en wijze van inzet jobcoaching

 • 1.

  Voor de inzet van de jobcoach worden in de begeleidingsniveaus “1” en “2” ingezet.

De maxima aantal uren die kunnen worden ingezet zijn:

begeleiding

1e jaar

2e jaar

totaal

Niveau 1

36 uur

18 uur

54 uur

Niveau 2

60 uur

36 uur

96 uur

 • 2.

  Jobcoaching kan voor maximaal twee keer een jaar worden toegekend.

 • 3.

  In specifieke gevallen kan de periode genoemd in het tweede lid worden verlengd met een jaar.

 • 4.

  In beginsel wordt een keer per jaar geëvalueerd of jobcoaching nog langer noodzakelijk is. Is jobcoaching voor een kortere duur toegekend dan vindt evaluatie eerder plaats. De jobcoach kan binnen de toegekende periode en binnen de toegestane maximum uren de jobcoachintensiteit verhogen of verlagen.

 • 5.

  Mocht het begeleidingsniveau “2” niet voldoende blijken te zijn dan zijn de extra kosten voor rekening van de werkgever.

 • 6.

  De kosten van jobcoaching zijn eveneens voor rekening van de werkgever wanneer jobcoaching na 3 jaar nodig blijkt.

Artikel 10. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze beleidsregels, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels jobcoaching Participatiewet gemeente Harlingen 2021.