Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Harlingen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Harlingen 2021
CiteertitelBeleidsregels Bbz-2004, 2021 gemeente Harlingen.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels Bbz-2004, 2021 gemeente Harlingen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-347210

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Harlingen 2021

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in de Wet Maatschappelijke ontwikkeling;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Gelet op het bepaalde in de geldende verordeningen op het sociaal domein Gemeente Harlingen;

de verordening maatschappelijke ondersteuning

de verordening Jeugdhulp

de afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

de handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening loonkostensubsidie Participatiewet

de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

de verordening individuele studietoeslag Participatiewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitvoering van de genoemde verordeningen op het sociaal domein;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Harlingen 2021

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in de vergadering van 15 december 2020.

 

W.R. Sluiter,

burgemeester.

 

S. van der Broek,

secretaris.

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels gebruikt worden en die niet nader worden omschreven in het volgende lid hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht, Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen-2004.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  leenbijstand: de als renteloze lening verstrekte algemene bijstand op grond van de Participatiewet en het Bbz-2004 die al dan niet geheel of gedeeltelijk kan worden omgezet in een bedrag om niet. Onder leenbijstand wordt tevens verstaan de op grond van artikel 12 van de Participatiewet verleende bijzondere bijstand;

 • b.

  bijstand: algemene bijstand op grond van de Participatiewet, waaronder begrepen de door het college in bijstand om niet omgezette leenbijstand.

 • c.

  Onder bijstand wordt tevens verstaan de op grond van artikel 12 van de Participatiewet verleende bijzondere bijstand;

 • d.

  lening ten behoeve van bedrijfskapitaal: bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening;

 • e.

  Bbz-2004:Besluit bijstandsverlening zelfstandigen-2004;

 • f.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  belanghebbende: degene aan wie bijstand, leenbijstand of een lening ten behoeve van bedrijfskapitaal is of wordt verstrekt;

 • h.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • i.

  BZF: Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Artikel 2. Wettelijke bevoegdheden Bbz-2004

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot:

 • 1.

  het instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens zoals beschreven in artikel 53a van de Participatiewet;

 • 2.

  het instellen van een onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf of zelfstandig beroep. (Artikel 23 lid 3 Bbz-2004.)

Artikel 3. Rechtmatigheidsonderzoeken

 • 1.

  Onderzoeken naar de rechtmatigheid van de leenbijstand of bijstand worden in beginsel uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en signalen.

 • 2.

  Elke 12 maanden wordt beoordeeld of de zelfstandige die leenbijstand of bijstand ontvangt op grond van artikel 25 Bbz-2004 voldoet aan de in dit artikel gestelde inkomenseis.

Artikel 4. Periodieke toekenning en levensvatbaarheidsonderzoeken

 • 1.

  Leenbijstand aan startende en gevestigde ondernemers wordt toegekend voor een periode van 6 maanden. Voor verlenging van de uitkering na 6 maanden moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 • 2.

  Bij elke aanvraag wordt de levensvatbaarheid van het bedrijf of zelfstandig beroep beoordeeld.

 • 3.

  Leenbijstand die op grond van artikel 18 of 23 Bbz-2004 is toegekend, wordt beëindigd zodra het bedrijf of zelfstandig beroep niet meer levensvatbaar is.

Artikel 5. Beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep

In die gevallen zoals genoemd in artikel 43 Bbz-2004, wordt de lening ten behoeve van bedrijfskapitaal renteloos gemaakt.

Hoofdstuk 2. Terugvordering

Artikel 6. Herziening en intrekking toekenningsbesluit

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot het herzien en/ of intrekken van het toekenningsbesluit ingevolge artikel 54 Participatiewet.

Artikel 7. Terugvordering leenbijstand, bijstand en leningen bedrijfskapitaal

 • 1.

  Leenbijstand, bijstand of een lening ten behoeve van bedrijfskapitaal wordt teruggevorderd in de gevallen en op de wijze zoals vermeld in deze beleidsregels en de artikelen 58 tot en met 60 Participatiewet.

 • 2.

  Leenbijstand wordt teruggevorderd in de gevallen zoals genoemd in artikel 12 lid 2 c Bbz-2004.

 • 3.

  Leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal worden teruggevorderd indien:

 • a.

  de termijn van uitstel van aflossing en betaling van rente zoals genoemd in artikel 41lid 2 Bbz-2004 is verlopen, zoals bepaald in artikel 41 lid 4 Bbz-2004;

 • b.

  de situatie zich voordoet zoals beschreven in artikel 41 lid 5 Bbz-2004;

 • c.

  betrokkene ook na een tweede aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting voldoet;

 • d.

  niet wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen in artikel 39 lid 2 en 3 Bbz-2004 en de toepassing van artikel 43 Bbz-2004.

Hoofdstuk 3. Invordering

Artikel 8. Wijze van invordering

 • 1.

  Uitgangspunt is dat de belanghebbende een vordering ineens dient te voldoen. Hierbij wordt de termijn van artikel 4:87 Awb aangehouden.

 • 2.

  Op verzoek van de belanghebbende kan de vordering in termijnen worden voldaan indien:

 • a.

  de vordering binnen 36 maanden wordt afgelost en

 • b.

  het aflossingsbedrag minimaal € 50,00 per maand bedraagt.

 • 3.

  Indien volledige aflossing binnen de in het eerste en/ of tweede lid genoemde betalingstermijn niet mogelijk is, stelt het college de maandelijkse aflossing vast.

 • a.

  Het vastgestelde of afgesproken aflossingsbedrag geldt als een opgelegde betalingsverplichting.

 • b.

  Bij de vaststelling van de betalingsverplichting in het inkomen wordt rekening gehouden met de bijzondere, financiële en persoonlijke omstandigheden van belanghebbende.

 • c.

  Bij de vaststelling van het aflossingsbedrag wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet en de eventuele verhoging hiervan.

 • 4.

  Het onderzoek naar mogelijk gewijzigde financiële omstandigheden wordt periodiek en/ of naar aanleiding van meldingen of signalen uitgevoerd.

Artikel 9. Dwanginvordering

 • 1.

  Indien de belanghebbende een eerder opgelegde betalingsverplichting niet meer nakomt, dan kan het terugvorderingsbesluit ten uitvoer gelegd worden door middel van:

 • a.

  verrekening met de maandelijks verleende bijstand op grond van artikel 60, derde lid, van de Participatiewet, dan wel verrekening met de maandelijkse uitkering op grond van artikel 28, derde lid van zowel de IOAW als de IOAZ; of

 • b.

  bij het ontbreken van deze mogelijkheid en nadat een dwangbevel is verzonden: een executoriaal beslag overeenkomstig de artikelen 479b tot en met 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens artikel 479e, tweede lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of

 • c.

  beslag in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

 • 2.

  In geval van beslaglegging en/ of het inschakelen van een deurwaarder zoals vermeld in dit artikel, wordt de vordering verhoogd met de invorderingskosten gesteld op 15% van de openstaande vordering tot een maximum van €375,00.

 • 3.

  Na overdracht van de vordering aan de deurwaarder worden de door de deurwaarder gemaakte kosten in rekening gebracht bij de belanghebbende.

Hoofdstuk 4. Kwijtschelding

Artikel 10. Kwijtschelding van leenbijstand of bijstand

 • 1.

  Het college kan besluiten tot ambtshalve kwijtschelding van de leenbijstand of bijstand indien de belanghebbende:

 • a.

  gedurende 60 maanden zijn aflossingsverplichting voor de als geldlening verstrekte bijstand onafgebroken en naar draagkracht is nagekomen;

 • b.

  gedurende een periode van twee jaar niet of zeer onregelmatig heeft afgelost op een vordering en de nog openstaande vordering minder bedraagt dan € 125,-.

 • c.

  gedurende vijf jaar geen aflossingen aan een niet-verwijtbare vordering heeft gedaan en het niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment alsnog gaat verrichten.

 • d.

  de in onderdeel c. genoemde termijn bedraagt tien jaar indien sprake is van een verwijtbare vordering wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht.

 • 2.

  Het c gaat niet over tot kwijtschelding als er sprake is van dwanginvordering.

Artikel 11. Kwijtschelding van leenbijstand, bijstand en/ of bedrijfskapitaal in verband met een schuldregeling

In aanvulling op artikel 42 Bbz-2004 kan het college op verzoek van belanghebbende besluiten gedeeltelijk van terugvordering of gedeeltelijk van verdere invordering van bijstand af te zien, indien:

 • a.

  redelijkerwijs te voorzien is dat de belanghebbende niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden; en

 • b.

  redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; en

 • c.

  de vordering van de gemeente wegens teruggevorderde bijstand ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

Artikel 12. Kwijtschelding bedrijfskapitaal

Kwijtschelding van een lening ten behoeve van bedrijfskapitaal is mogelijk in die gevallen zoals beschreven in artikel 42 en 43 Bbz-2004.

Artikel 13. Afzien van terugvordering in verband met dringende redenen

Het college ziet af van terugvordering of verdere invordering (verleent kwijtschelding), als hiervoor een dringende reden aanwezig is als bedoeld in artikel 58 lid 8 Participatiewet.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 14. Relatie met overige beleidsregels

Indien deze beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004-afwijken van hetgeen in is bepaald in algemene beleidsregels met betrekking tot de Participatiewet, dan prevaleren deze beleidsregels Bbz-2004.

Artikel 15. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze regeling, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 16. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Bbz-2004, 2021 gemeente Harlingen.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

Toelichting op de Beleidsregels, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen-2004, 2021 gemeente Harlingen.

Artikel 4. Periodieke toekenning en levensvatbaarheidsonderzoeken

De startende en gevestigde ondernemer kunnen maximaal 36 respectievelijk 12 maanden algemene bijstand voor levensonderhoud ontvangen. Deze bijstand wordt toegekend in periodes van 6 maanden. Redenen voor toekenning per 6 maanden is dat er op deze wijze meerdere beoordelingsmomenten van de levensvatbaarheid mogelijk zijn en er zicht blijft op de ontwikkeling en/ of veranderingen van het bedrijf.

Op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid voor het voortzetten van de bijstand (een lening) bij de ondernemer gelegd. Budgettaire overwegingen, het tijdig stopzetten van bijstand aan een niet levensvatbaar bedrijf, spelen hierbij eveneens een rol.

Tot slot wordt met deze systematiek aangesloten bij de regionale en landelijke toegepaste werkwijze.

Artikel 7. Terugvordering leenbijstand, bijstand en leningen bedrijfskapitaal

In dit artikel is aangegeven dat het < dagelijks bestuur> gebruik maakt van de bevoegdheid om leenbijstand, bijstand en leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal terug te vorderen in de situaties die worden omschreven in de Participatiewet en het Bbz-2004.

Artikel 8. Wijze van invordering

Het is een verplichting om het aflossingsbedrag te voldoen. Het aflossingsbedrag dat is opgenomen in een terug- of betalingsbeschikking of is afgesproken met de belanghebbende en schriftelijk is bevestigd, geldt als betalingsverplichting.

Artikel 9. Dwanginvordering

De kosten verbonden aan dwanginvordering worden vastgesteld op een percentage van 15% met een maximum van € 375,= per vordering. Kosten van een/ de aanmaning/en en dwangbevel worden geacht in dit percentage te zijn verdisconteerd en worden niet afzonderlijk bij de klant in rekening gebracht.

Artikel 10. Kwijtschelding van leenbijstand of bijstand

Artikel 10 lid 1 onder a.

De termijn die in dit artikel wordt gesteld, voordat wordt overgegaan tot ambtshalve kwijtschelding, bedraagt 60 maanden.

Het betreft hier een terugvordering van bijstand die oorspronkelijk als lening is verstrekt. Voor een lening geldt in zijn algemeenheid dat deze moet worden terugbetaald. De lening voor levensonderhoud moet alleen dan, geheel of gedeeltelijk, worden terugbetaald als er sprake is geweest van een netto-inkomen boven de bijstandsnorm. De aard van de bijstand en het ontstaan van de vordering rechtvaardigen het aanhouden van een relatief lange periode waarin onafgebroken en naar draagkracht aflossing wordt verlangd, voordat van ambtshalve kwijtschelding sprake kan zijn.

Artikel 10 lid 1 onder c

Voordat tot kwijtschelding kan worden overgegaan moet de afweging worden gemaakt of de belanghebbende zijn schuld op enig moment zal kunnen afbetalen. Hiervan kan sprake zijn als op andere schulden wordt afgelost of in de toekomst aanspraken ontstaan op inkomen, uitkering of vermogen, waarmee het vooruit zicht bestaat dat aan de betalingsverplichting kan worden voldaan.

Als gedurende 5 jaar inspanningen zijn verricht om in te vorderen en belanghebbende geen enkele aflossing (meer) heeft verricht, en ook niet te verwachten valt dat in de toekomst nog aflossing gaat plaatsvinden, dan kan van (verdere) invordering worden afgezien. Hierbij valt te denken aan de situatie dat de verblijfplaats van een persoon onbekend is of dat een persoon zich definitief heeft gevestigd in een ander land waardoor inning onevenredig hoge kosten met zich mee zal brengen.

Artikel 13. Afzien van terugvordering in verband met dringende redenen

Dit artikel verwijst naar een dringende reden als bedoeld in artikel 58 lid 8 Participatiewet. Uit jurisprudentie kan worden opgemaakt dat sprake is van dringende redenen als terugvordering te ernstige gevolgen voor de betrokkene of de gezinssituatie heeft. Het moet gaan om iets bijzonders of uitzonderlijks van immateriële aard en wel zodanig dat terugvordering voor de betrokkene(n) tot onaanvaardbare sociale en/of financiële consequenties leidt. Nadrukkelijk geldt dat steeds van geval tot geval aan de hand van alle omstandigheden de situatie van de belanghebbend(n) moet worden beoordeeld.

Artikel 14. Relatie met overige beleidsregels

De werking van deze beleidsregels heeft voorrang ten opzichte van de algemene beleidsregels op het gebied van de Participatiewet. Dit is vanwege de aard van de vorderingen ten aanzien van leenbijstand, bijstand en leningen ten behoeve van Bbz-levensonderhoud en Bbz-kapitaalverstrekking en de wijze waarop de vorderingen tot stand komen, alsmede de beginselplicht tot terugbetaling die hieruit voortvloeit.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Harlingen 2021