Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergeijk

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergeijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe verordening

17-12-2020

gmb-2020-342743

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

De raad der gemeente Bergeijk; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020;

 

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 3 december 2020.

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen zonder urnen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats: de begraafplaats De Kapelakker te Luyksgestel;

 • -

  graf: een zandgraf;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin asbussen worden bijgezet;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitende recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten 2020, vastgesteld op 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt. 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2021.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 17 december 2020.

De gemeenteraad,

J.M.van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

Tarieven:

 • 1.

  Begrafenisrechten voor graven en bewaren asbussen/urnen voor een termijn van 20 jaren:

  • 1.1

   volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 749,00

  • 1.2

   kindergraven (tot 12 jaar) € 374,00

In het tarief voor graven is begrepen:

 • *

  het verlenen van een grafrecht voor 20 jaar;

 • *

  de onderhoudsrechten voor 20 jaar;

 • *

  administratiekosten;

 • *

  het ruimen van het stoffelijk overschot.

In het tarief voor graven is niet begrepen het delven van het graf.

 • *

  Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een particulier graf wordt geheven € 483,00

 • *

  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar in een particulier graf wordt geheven € 241,00

In het tarief voor het bewaren van asbussen/urnen is begrepen:

 • *

  het verlenen van een grafrecht voor 20 jaar;

 • *

  de onderhoudsrechten voor 20 jaar;

 • *

  administratiekosten.

 • *

  het ruimen van asbussen/urnen

Voor het plaatsen van een asbus/urn wordt geheven € 114,00

 • 2.

  Reservering van een tweede graf t.b.v. partner voor de duur van 10 jaren met een mogelijke verrekening van telkens 1/10 deel per jaar bij overlijden van de partner binnen deze reserveringstermijn:

  • 2.1

   reserveringskosten € 518,00

 • 3.

  Verlenging van grafrechten voor een graf of urnengraf voor de duur van telkens 10 jaren:

  • 3.1

   volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 518,00

  • 3.2

   kindergraven (tot 12 jaar) € 258,00

 • 4.

  Verstrooien crematie-as per asbus:

  • 4.1

   in een particulier graf € 114,00

  • 4.2

   op een verstrooiingsplaats € 114,00

  • 4.3

   op een verstrooiingsplaats met naamplaatje € 173,00

   (na 20 jaar wordt naamplaatje verwijderd)

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2020, tot vaststelling van de tarieventabel 2021, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021.

 

Bergeijk, 17 december 2020

 

Griffier,

J.M. van Dongen-Hermans