Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergeijk

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergeijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe verordening

17-12-2020

gmb-2020-342700

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021

De raad der gemeente Bergeijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020

 

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 3 december 2020

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam “forensenbelasting” wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Ontheffing

Indien een belastingplichtige in het belastingjaar meer dan één gemeubileerde woning elk gedurende meer dan 90 dagen beschikbaar houdt in de gemeente, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting ter zake van de woning(en) met de laagste waarde(n) als bedoeld in artikel 5 lid 1.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt berekend naar de WOZ-waarde van de woning.

 • 2.

  De WOZ-waarde wordt bepaald op die welke aan de woning dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de woning in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang zou kunnen gebruiken.

 • 3.

  De WOZ-waarde is die bij het begin van het kalenderjaar.

Artikel 6 Belastingtarief

De belasting per jaar voor een gemeubileerde woning, als bedoeld in artikel 1, bedraagt 0,212% van de waarde, zoals vastgesteld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in 1 termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 10 gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 10 Kwijtschelding van belasting

Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige, bedoeld in artikel 2, lid 1, die voor de eerste maal een gemeubileerde woning in de zin van artikel 1 beschikbaar gaat houden, is gehouden om dat binnen een maand te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ”Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2020” vastgesteld op 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2021”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 17 december 2020.

De gemeenteraad,

J.M.van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter