Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergeijk

Mandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergeijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020
CiteertitelMandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet openbaarheid van bestuur
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2020Nieuw besluit

17-12-2020

gmb-2020-337738

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020

De raad der gemeente Bergeijk;

Gezien het advies van het presidium d.d. 5 november 2020;

Gezien het advies van de Commissie ABZ d.d. 3 december 2020;

gelet op Titel 10.1, afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en art. 156 Gemeentewet

besluit:

vast te stellen:

Mandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

a. Awb:

de Algemene wet bestuursrecht.

 

b. Wob:

Wet openbaarheid van bestuur.

 

c. Mandaat:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen dan wel voorbereidingshandelingen te verrichten.

 

d. Voorbereidingshandelingen

 • a.

  Het verzoeken om precisering (art. 3 lid 4 Wob);

 • b.

  Het verwijzen naar een ander bestuursorgaan (art. 4 Wob);

 • c.

  Het verdagen van de beslistermijn (art. 6 lid 2 Wob);

 • d.

  Het in de gelegenheid stellen tot het naar voren brengen van een zienswijzen (art. 6 lid 3 Wob);

 • e.

  Het voeren van overige correspondentie omtrent het verzoek, met uitzondering van het nemen van een besluit.

Artikel 2

De griffier en diens plaatsvervanger wordt het mandaat verleend om voorbereidingshandelingen ten aanzien van besluiten op verzoeken in de zin van de Wob, gericht aan de gemeenteraad, te treffen.

Artikel 3

Bij de uitoefening van het in artikel 2 genoemde mandaat, wordt de gemeenteraad hierover schriftelijk geïnformeerd middels de lijst van ingekomen stukken.

Artikel 4

Dit besluit wordt na 1 jaar door de griffie, in samenspraak met het presidium, geëvalueerd.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van besluitvorming door de raad.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 17 december 2020.

De gemeenteraad,

J.M.van Dongen-Hermans

Griffier

A.Callewaert-de Groot

Voorzitter