Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Binnenbaan B.V)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Binnenbaan B.V)
CiteertitelMandaatbesluit Binnenbaan B.V
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202119-02-2021nieuwe regeling

13-10-2020

gmb-2020-325900

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Binnenbaan B.V)

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

 

OVERWEGENDE

 • dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet;

 • de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening tot en met 31 december 2020 plaatsvindt binnen de Gemeenschappelijke Regeling DSW Rijswijk e.o.;

 • het college de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2021 gedeeltelijk wil onderbrengen bij Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.;

 • de AvA en de RvC van Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet voor de gemeente wil organiseren en verzorgen en Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. daartoe op xxxxx 2020 een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente heeft gesloten (hierna: de DVO);

 • het voor een efficiënte uitvoering en verzorging van de overeengekomen Wsw-dienstverlening nodig is om mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen door Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. ;

 • het voor een efficiënte uitvoering en verzorging van de overeengekomen Participatiewet-dienstverlening nodig is om volmacht en machtiging te verlenen voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen door Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. door Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. ;

 • de directeur van Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. bevoegd en bereid is mandaat, volmacht en machtiging te aanvaarden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer tot de uitvoering van de aan hem overgedragen bevoegdheden ten behoeve van voornoemde Wsw-dienstverlening en Participatiewet-dienstverlening;

 • dat de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Wsw en de Participatiewet zich niet verzetten tegen dit besluit;

 • gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUITEN

vast te stellen het Mandaatbesluit Binnenbaan B.V., inhoudende dat de navolgende bevoegdheden aan de directeur Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. worden gemandateerd.

 

Omschrijving bevoegdheid

Verlener mandaat/machtiging/

volmacht

Gemandateerde

Bijzondere

voorwaarden/toelichting

Ondersteuning bij arbeidsinschakeling zoals bedoeld in de Participatiewet, IOAW en IOAZ

B&W

Burgemeester

Directeur Binnenbaan

Uitvoering geven aan het beleid van het college op het gebied van de tegenprestatie zoals vastgesteld in de gemeentelijke re-integratieverordening

B&W

Burgemeester

Directeur Binnenbaan

Het voorbereiden van door het college te nemen besluiten die verband houden met de ondersteuning bij arbeidsinschakeling zoals bedoeld in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

B&W

Burgemeester

Directeur Binnenbaan

Hieronder worden in ieder geval verstaan:

 • -

  loonkostensubsidie

 • -

  werkgeverscheque

 • -

  belastbaarheids-onderzoeken

 • -

  maatregelen

 • -

  jobcoachcheque

 • -

  aanbod beschutte werkplek

Ten aanzien van Bbz 2004 valt uitsluitend het levensonderhoud starters onder het mandaat

Het voorbereiden van en uitvoeren van en het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Structuur Uitvoering Wet en Inkomen, de daarbij behorende Invoeringswetten en de op deze regelingen gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen

B&W

Burgemeester

Directeur Binnenbaan

Hieronder worden onder meer begrepen het aanbieden, wijzigen en beëindigen van arbeids-overeenkomsten met SW-medewerkers en de daaruit voortvloeiende of samenhangende handelingen te verrichten.

Het uit hoofde van werkgeverschap uitvoeren van de personeels -en salarisadministratie waaronder het betalen van salarissen en afdrachten premies aan de belastingdienst, UWV en pensioenfonds

B&W

Burgemeester

Directeur Binnenbaan

Het vaststellen van de vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel vallen onder de forfaitaire ruimte in het kader van de werkkostenregelingen

B&W

Burgemeester

Directeur Binnenbaan

Aan dit besluit verbinden burgemeester respectievelijk burgemeester en wethouders ingevolge artikel 10.6 AWB de volgende voorwaarden en instructies:

 • 1.

  Begripsbepalingen:

  • a. de directeur: de directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werkbedrijf de Binnenbaan B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 2718 TC Zoetermeer op het adres Edelgasstraat 250, ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer 78473497;

  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

  • c. volmacht: de bevoegdheid tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling;

  • d. machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is.

  • e. gemandateerde: de functionaris die in (onder)mandaat, met (doorgegeven)volmacht of met (doorgegeven) machtiging optreedt.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de krachtens mandaat, volmacht en machtiging opgedragen bevoegdheden wordt in acht genomen hetgeen daaromtrent bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, beleidsregels en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden of andere bestuursorganen, is bepaald;

 • 3.

  Meer in het bijzonder worden nageleefd:

  • De Participatiewet;

  • De Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

  • De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

  • De Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • De Wet Structuur Uitvoering Wet en Inkomen, de daarbij behorende Invoeringswet (Wet SUWI); Het Besluit Uitvoering sociale werkvoorziening (BUSWBW);

  • De Regeling Uitvoering sociale werkvoorziening (RUSWBW);

  • De collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening (cao SW)

  • De Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Zoetermeer en Werkbedrijf de Binnenbaan B.V (DVO).

 • 4.

  Het mandaat, de volmacht en machtiging zijn geldig gedurende de looptijd van Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Zoetermeer en Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.;

 • 5.

  Het bestuursorgaan dat de uitoefening van een bevoegdheid heeft opgedragen aan de gemandateerde, kan met onmiddellijke ingang besluiten dit mandaatbesluit in te trekken.

 • 6.

  Het bestuursorgaan dat de uitoefening van een bevoegdheid heeft opgedragen aan de gemandateerde, is te allen tijde bevoegd bijzondere aanwijzingen en instructies te geven.

 • 7.

  De gemandateerde verschaft de mandaatgever op verzoek inlichtingen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 8.

  De gemandateerde is bevoegd om onder mandaat, -volmacht en -machtiging te verlenen aan medewerkers van Werkbedrijf de Binnenbaan.

 • 9.

  Een krachtens dit besluit te nemen besluit, volmacht of machtiging wordt in elk geval aan het bestuursorgaan voorgelegd indien:

  • a.

   Het precedentwerking heeft of zal kunnen hebben;

  • b.

   Het afwijkt van, strijd is met of een aanvulling vormt op bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

  • c.

   Ten aanzien hiervan tegenstrijdige interne adviezen zijn verstrekt.

 • 10.

  De gemandateerde is bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene en routinematige correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en afwikkeling van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 11.

  De gemandateerde is gehouden om alle stukken die ter uitvoering van het mandaat uitgaan, op te maken in een vorm waaruit blijkt dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid. Dit gebeurt door het bezigen van een ondertekening formule die luidt:

  • Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

  • Of

  • Namens de burgemeester van Zoetermeer,

  • Functie (bijvoorbeeld: De directeur)

  • Handtekening (natte handtekening, digitale handtekening of vermelding automatisch gegenereerd)

  • Naam

  • -------------

 • 12.

  De gemandateerde is wat betreft het gebruik van de digitale handtekening betreft gehouden te handelen conform de werkwijze en protocol van de gemeente Zoetermeer voor het gebruik van de digitale handtekening voor de processen bij de gemandateerde bevoegdheden.

 • 13.

  Indien de gemandateerde enig persoonlijk belang heeft bij de te nemen beslissing, wordt niet door de gemandateerde in mandaat besloten.

Slotbepalingen

 • 1.

  Van de instemming van de gemandateerde als bedoeld in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht blijkt uit de parafering van dit besluit

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Binnenbaan B.V.”

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

M.J. Bezuijen

Dit besluit is elektronisch bekendgemaakt op xxxxx en op de website van de gemeente Zoetermeer geplaatst en treedt in werking op xxxxxx.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaar in dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (postbus 15, 2700 AA Zoetermeer). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat daarvoor vereist is dat u een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening

Paraaf: Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.

Patrick Verhoef

Directeur Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.