Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Harlingen
CiteertitelHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Harlingen.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Harlingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze verordening houdt de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân met ingang van 1 januari 2021 op te bestaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8b van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

8b van de Participatiewet, artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers en artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe Regeling

11-11-2020

gmb-2020-322720

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Harlingen

 

De raad van de gemeente Harlingen;

 

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers en artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en inkomensvoorzieningen, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ bij verordening te regelen;

 

besluit vast te stellen de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Harlingen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

  • c.

   het beleidsplan: een plan zoals bedoeld in artikel 110 van de Gemeentewet gericht op de uitvoering van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 2. Doelstelling en opdracht van het college

 • 1.

  Het college draagt zorg voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van fraude en voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2.

  Met inachtneming van de in lid 1 genoemde uitvoeringsplicht draagt het college zorg voor een beleidsplan waarin zij aangeeft hoe fraude wordt voorkomen en opgespoord met in achtneming van de vier (beleid)kaders van het concept programmatisch handhaven, te weten nalevingscommunicatie, optimalisering van de dienstverlening, vroegtijdige detectie en daadwerkelijk sanctioneren. In het beleidsplan worden de doelstellingen met betrekking tot handhaving bepaald en objectief meetbare doelen geformuleerd.

Artikel 3. Aangifte Openbaar Ministerie

Indien het niet nakomen van de informatieverplichting leidt tot een benadelingbedrag dat hoger is dan de aangiftegrens, laat het college middels de Sociale Recherche Fryslân procesverbaal opmaken om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 4. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen in deze verordening en nadere beleidsregels, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 6. Verhouding met eerder vastgestelde verordening

Met de inwerkingtreding van deze verordening houdt de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân met ingang van 1 januari 2021 op te bestaan.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Harlingen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Harlingen, van 11 november 2020

 

De raad van de gemeente Harlingen voornoemd,

 

griffier

de voorzitter