Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Aanwijzings- en Instellingsbesluit Informatiebeheer Gemeente Beemster 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en Instellingsbesluit Informatiebeheer Gemeente Beemster 2020
CiteertitelAanwijzings- en Instellingsbesluit Informatiebeheer gemeente Beemster 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
  2. artikel 31 van de Archiefwet 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2020Nieuwe besluit

02-06-2020

gmb-2020-263734

1505855

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en Instellingsbesluit Informatiebeheer Gemeente Beemster 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikel 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

 

I. als e-depot aan te wijzen:

 

• Het e-depot behorende bij het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 Purmerend

 

II. a. een Strategisch Informatie Overleg in te stellen waarin zitting hebben, de:

 

• Gemeentesecretaris van de gemeente Beemster;

• Archivaris Waterlands Archief

• Adviseur digitale informatievoorziening Waterlands Archief

• Teammanager DIV gemeente Purmerend;

• Informatieadviseur(s) gemeente Purmerend;

• Recordmanager(s) gemeente Purmerend;

 

en

b. op verzoek van de onder a genoemde personen, in het Strategisch informatieoverleg, een specialist of inhoudelijke deskundige, zoals bijvoorbeeld: een applicatiebeheerder, functioneel beheerder, ICT medewerker, Chief Information Security Officer, Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming, informatiearchitect, jurist of een andere inhoudelijke deskundige.

 

III. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en Instellingsbesluit Informatiebeheer gemeente Beemster 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020 van het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester,

H.C. Heerschop

Gemeentesecretaris,

H.J.C. Welage

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?

 

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen naar burgemeester en wethouders van Purmerend. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:

• uw naam en adres

• de datum

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

• waarom u bezwaar heeft

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw DigiD. Kijk op www.purmerend.nl/bezwaar voor meer informatie.

 

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.