Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn)
CiteertitelDelegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/608689/CVDR608689_1.html
  4. artikel 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2020nieuwe regeling

25-09-2020

bgr-2020-1016

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn)

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn,

 

Overwegende, dat:

  • de bevoegdheden van de colleges, die bij de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn zijn overgedragen, berusten bij het algemeen bestuur;

  • het met het oog op een doelmatige besluitvorming en een vlotte afdoening van zaken gewenst is om de uitvoering van de nader te benoemen taken en bevoegdheden over te dragen aan het dagelijks bestuur.

Gelet op Afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 33 en 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, eerste en tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het navolgende:

 

Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Laborijn is van toepassing op dit besluit.

Artikel 2. Delegatie

Het algemeen bestuur draagt, de bevoegdheden genoemd artikel 4,eerste lid van de regeling, over aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is daarmee eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van de in artikel 4, eerste lid, van de regeling bedoelde taken.

Artikel 3. Mandaat

Het dagelijks bestuur kan, onder het stellen van nadere regels, de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht mandateren aan door hem aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 5. Citeerwijze

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn’.

Aldus besloten in de openbare vergadering in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn van 25 september 2020

De secretaris,

J-H. Janssen

De voorzitter,

Drs.E.J. Huizinga MBA