Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat politie voor de wesleepverordening en voertuigwrakken (Extern mandaat politie: Wegsleepverordening Zoetermeer en voertuigwrakken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat politie voor de wesleepverordening en voertuigwrakken (Extern mandaat politie: Wegsleepverordening Zoetermeer en voertuigwrakken)
CiteertitelExtern mandaat politie: Wegsleepverordening Zoetermeer en voertuigwrakken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2020nieuwe regeling

25-08-2020

gmb-2020-226264

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat politie voor de wesleepverordening en voertuigwrakken (Extern mandaat politie: Wegsleepverordening Zoetermeer en voertuigwrakken)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 

OVERWEGENDE

 

Dat het noodzakelijk is ongewenst geparkeerde voertuigen en voertuigwrakken op last van de politie weg te kunnen laten slepen.

 

BESLUIT

 

Het mandaatbesluit Extern mandaat politie: Wegsleepverordening Zoetermeer en voertuigwrakken vast te stellen en daarmee:

 

 

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden, namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, genoemd in de kolom “omschrijving bevoegdheid” bij wijze van mandaat of machtiging, op te dragen aan de politiechef van de eenheid Den Haag en de aan hem ondergeschikte executieve politieambtenaren als genoemd in de kolom ‘gemandateerde’.

Omschrijving bevoegdheid

Mandaterend bestuursorgaan

Gemandateerde

Het laten wegslepen van op de weg staande voertuigen en het in bewaringstellen daarvan als bedoeld in artikel 170, lid 1, van de Wegenverkeerswet.

B & W

Executieve politieambtenaren van de eenheid Den Haag

Het bekendmaken van de beschikking tot toepassing van de bestuursdwang, als bedoeld in artikel 171, lid 2, van de Wegenverkeerswet.

B & W

Executieve politieambtenaren van de eenheid Den Haag

Het opmaken van het proces verbaal als bedoeld in artikel 5.29, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

B & W

Executieve politieambtenaren van de eenheid Den Haag

Het wegslepen van voertuig-wrakken en het in bewaring-stellen daarvan als bedoeld in artikel 5:4 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer.

B & W

Executieve politieambtenaren van de eenheid Den Haag

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden de volgende voorschriften en instructies vast te stellen:

  • Het mandaat is geldig tot wederopzegging.

  • Ondermandaat is niet toegestaan.

  • Het college van B&W is te allen tijde bevoegd, na overleg met de gemandateerde, nadere voorschriften en instructies te geven.

  • De gemandateerde is bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene en routinematige correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en afwikkeling van de gemandateerde bevoegdheden.

  • Indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

   Functie: (bijv. de teamchef)

   Handtekening (eventueel een digitale handtekening)

   Naam

 • 3.

  Van de instemming van de gemandateerde als bedoeld in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht blijkt uit de parafering van dit besluit.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Extern mandaat politie: Wegsleepverordening Zoetermeer en voertuigwrakken.

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester (wnd),

J.P.J. Lokker

Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, bestaat voor u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (postbus 15, 2700 AA Zoetermeer). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat daarvoor vereist is dat u een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening.

Paraaf politiechef eenheid Den Haag: