Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat voor het wegslepen van voertuigwrakken (Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat voor het wegslepen van voertuigwrakken (Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer)
CiteertitelExtern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2020nieuwe regeling

25-08-2020

gmb-2020-226227

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat voor het wegslepen van voertuigwrakken (Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 

OVERWEGENDE:

 

dat het noodzakelijk is voertuigwrakken door een externe partij weg te laten slepen.

 

BESLUIT

 

Het mandaatbesluit Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer vast te stellen en daarmee:

 

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden, namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, genoemd in de kolom “omschrijving bevoegdheid” bij wijze van mandaat of machtiging, op te dragen aan de directeur en de medewerkers van Vreugdenhil als genoemd in de kolom ‘gemandateerde’.

Omschrijving bevoegdheid

Mandaterend bestuursorgaan

Gemandateerde

Het wegslepen van voertuigwrakken en het in bewaringstellen daarvan als bedoeld in artikel 5:4 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer.

B & W

Directeur en medewerkers Vreugdenhil

Het bijhouden van een register van weggevoerde voertuigwrakken.

B & W

Directeur en medewerkers Vreugdenhil

Inning van de kosten verbond-en aan de bestuursdwang overeenkomstig de tarieven zoals bepaald in de Weg-sleepverordening Zoetermeer, inclusief de bevoegdheid tot het opschorten van de afgifte van een voertuig totdat de kosten zijn voldaan.

B & W

Directeur en medewerkers Vreugdenhil

Vrijgave van voertuigwrakken nadat alle kosten zijn voldaan.

B & W

Directeur en medewerkers Vreugdenhil

Invordering van de kosten, verhoogd met de op de in-vordering vallende kosten, bij dwangbevel.

B & W

Directeur en medewerkers Vreugdenhil

Terugbetaling van de kosten verbonden aan de toepassing van de bestuursdwang in omstandigheden als bedoeld in artikel 172, leden 3 tot en met 7, van de Wegenver-keerswet 1994.

B & W

Directeur en medewerkers Vreugdenhil

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden de volgende voorschriften en instructies vast te stellen:

  • het mandaat is geldig tot wederopzegging;

  • ondermandaat is niet toegestaan;

  • het college van burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd, na overleg met de gemandateerde, nadere voorschriften en instructies te geven;

  • een melding van een opdracht door politie en/of gemeente wordt direct verwerkt;

  • voor het afvoeren, bergen en stallen van een voertuigwrak en/of delen daarvan geldt een 24/7 uur dienstverlening;

  • het aanschrijven van de eigenaar/houder om een voertuigwrak op het depot op te komen halen en hem te verzoeken de verschuldigde kosten te voldoen;

  • wordt het voertuigwrak niet opgehaald, dan wordt in alle gevallen contact met de gemeente opgenomen;

  • het registreren van voertuigwrakken. Waaronder tenminste de registratie van de status waarin het voertuig zich bevindt;

  • per geval worden een bergingsformulier ingevuld en digitale foto’s gemaakt;

  • het wekelijks aan de gemeente (per emailadres handhaving@zoetermeer.nl) rapporteren over het aantal voertuigwrakken dat in het depot is gestald;

  • in 90% van de gevallen is een wegsleepauto binnen 30 minuten op de locatie in Zoetermeer van waar het voertuigwrak dient te worden weggesleept;

  • alle kosten die in verband met het wegslepen van het voertuigwrak worden gemaakt, worden door Vreugdenhil geïnd. De gemeente Zoetermeer blijft, behoudens uitzonderingen, buiten het financiële proces;

  • alle kosten voor het wegslepen en de inbewaringstelling van het voertuigwrak en de bijkomende kosten zijn voor rekening van de gemeente. Gemandateerde factureert deze kosten maandelijks;

  • de eigenaar/houder kan het voertuigwrak zeven dagen per week, tussen 07:00 uur en 23:00 uur, ophalen;

  • verkoop, eigendomsoverdracht en/of vernietiging van een voertuigwrak is zonder toestemming van de gemeente niet toegestaan;

  • de gemandateerde is bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene en routinematige correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en afwikkeling van de gemandateerde bevoegdheden;

  • indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

   Functie: (bijv. de directeur)

   Handtekening (eventueel een digitale handtekening)

   Naam.

 • 3.

  Van de instemming van de gemandateerde als bedoeld in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht blijkt uit de parafering van dit besluit.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer.

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester (wnd),

J.P.J. Lokker

Rechtsbescherming

Indien een belanghebbende zich niet kan verenigen met dit besluit, bestaat voor belanghebbende, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (postbus 15, 2700 AA Zoetermeer). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kan een belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Belanghebbende moet een bezwaarschrift tegen het besluit hebben ingediend en een spoedeisend belang hebben bij het treffen van die voorziening.

Paraaf directeur Vreugdenhil: