Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent PFAS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent PFAS
CiteertitelBeleidsregels voor PFAS
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAanvulling Bodemkwaliteitskaart Bijlage 1 Bijlage 2 Locaties verdacht op PFAS

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2020nieuwe regeling

21-07-2020

gmb-2020-195636

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent PFAS

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft op 21 juli 2020 besloten:

 

 • 1.

  De volgende waarden voor Kwaliteit PFOS en PFOA en Toepassingseis PFAS vast te stellen voor het grondgebied van Zoetermeer:  

 • Zone/

  Beheergebied

  Toepassingseis bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK)

  Kwaliteit PFOS (μg/kg ds) o.b.v. BKK

  Kwaliteit PFOA (μg/kg ds) o.b.v. BKK

  Toepassingseis

  PFAS

  1

  Landbouw/natuur (AW2000) 1

  2,6

  1,55

  Lokale achtergrondwaarden

  2

  Wonen

  2,6

  1,55

  Maximale Toepassingsnormen Tijdelijk Handelingskader

  3

  Industrie

  2,6

  1,55

  Maximale toepassingsnormen Tijdelijk Handelingskader

  4

  AW2000 en Lokale Maximale Waarden

  2,6

  1,55

  Lokale achtergrondwaarden

 • 2.

  De Aanvulling Bodemkwaliteitskaart met beleidsregels PFAS vast te stellen.

 • 3.

  Op grond van artikel 2, lid 7 onder f, van de Samenspraakverordening geen samenspraak te verlenen, omdat het beleidsvoornemen een ondergeschikte aanvulling is op bestaand beleid van de gemeente;

 • 4.

  Het Raadsmemo Aanvulling Bodemkwaliteitskaart met beleidsregels PFAS vast te stellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

  

Aanvulling Bodemkwaliteitskaart met beleidsregels PFAS Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft de bestaande bodemkwaliteitskaart van de Nota bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 (12 september 2016, A-2015-000535) aangevuld met PFAS op basis van het door Sweco opgestelde rapport Data-analyse PFAS en Overwegingen PFAS bodembeleid gemeente Zoetermeer' van 30 april 2020 (zie bijlage 1 van deze aanvulling).

 

1. Onderzoek

Uit de door Sweco uitgevoerde data-analyse blijkt dat de achtergrondwaarde (P95) voor PFOS (totaal) en PFOA (totaal) niet voldoen aan de achtergrondwaarden landbouw/natuur uit het Tijdelijk Handelingskader, maar wel aan de waarden uit het Tijdelijk Handelingskader voor de functies wonen en industrie. Voor de overige PFAS-componenten wordt wel voldaan aan de achtergrondwaarden landbouw/natuur uit het Tijdelijk Handelingskader. Voor deze laatstgenoemde groep PFAS-componenten hoeft daarom voor het grondgebied van Zoetermeer geen specifiek Achtergrondconcentratieniveau (ACN) vastgesteld te worden.

De waargenomen achtergrondwaarden (P95) voor de boven en ondergrond Voor PFOS (totaal) en PFOA (totaal) uit de rapportage van Sweco zijn in onderstaande tabel 1 opgenomen.

Tabel 1: Waarde van de P95 voor verschillende bodemlagen

Bodemlaag

PFOS (μg/kg d.s.)

PFOA (μg/kg d.s.)

Bovengrond (0,0-0,5 m -mv)

2,6

1,55

Ondergrond (0,5-2,0 m -mv)

0,91

1,08

 

2. Waarden PFAS

De in tabel 1 aangegeven achtergrondwaarden voldoen niet aan de vastgestelde achtergrondgehalten uit het Tijdelijk Handelingskader. Wel wordt voldaan aan de waarden uit het Tijdelijk Handelingskader die voor de verschillende PFAS-componenten worden gehanteerd voor de functies wonen en industrie.

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar PFAS:

 • 1.

  gelden de in tabel 2 opgenomen gehalten als kwaliteit PFAS van de vrijkomende grond uit de betreffende zone. Of de bodemkwaliteitskaart als milieuverklaring kan worden gebruikt moet via een vooronderzoek (aanleiding F)2 overeenkomstig de NEN5725 worden aangetoond: Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond.

 • 2.

  geldt in aanvulling op het bestaande beleid (referentie) de toepassingseis voor gebiedseigen PFAS-houdende grond en baggerspecie in genoemde zone.

Tabel 2: Kwaliteit PFAS en Toepassingseis voor toepassen gebiedseigen grond en baggerspecie per zone

Zone/

Beheergebied

Toepassingseis bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK)

Kwaliteit PFOS (μg/kg ds) o.b.v. BKK

Kwaliteit PFOA (μg/kg ds) o.b.v. BKK

Toepassingseis

PFAS 1)

1

Landbouw/natuur (AW2000)2)

2,6

1,55

Lokale achtergrondwaarden

2

Wonen

2,6

1,55

Maximale Toepassingsnormen Tijdelijk Handelingskader3)

3

Industrie

2,6

1,55

Maximale toepassingsnormen Tijdelijk Handelingskader3)

4

AW2000 en LMW 4)

2,6

1,55

Lokale achtergrondwaarden

 • 1)

  Op basis van de bodemkwaliteitskaart of een andere geldige milieuhygiënische verklaring en geldend bovenop de toepassingseisen van de bestaande bodemkwaliteitskaart.

 • 2)

  AW2000 komt overeen met de landelijk vastgestelde aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Het staat dus voor schone grond.

 • 3)

  De maximale toepassingsnormen uit het Tijdelijk Handelingskader zijn: ≤ 7,0 PFOA en ≤ 3,0 overige PFAS

 • 4)

  LMW staat voor lokale maximale waarden.

De bodemkwaliteitskaart PFAS geldt niet voor de in bijlage 2 opgenomen locaties. Deze zijn op basis van het vooronderzoek als mogelijk verdacht beschouwd op een hogere concentratie PFAS. Daarom is in de beleidsregel opgenomen dat de bodemkwaliteitskaart PFAS niet geldt voor deze locaties. Eén locatie betreft een voormalige oefenlocatie van de brandweer (Aralmeer). Op de andere locatie (De Sniep) was een grote brand.

 

Voor de beleidsregels is onderscheid gemaakt tussen grondverzet binnen het beheergebied van de Bodemkwaliteitskaart (BKK) en grondverzet waarbij grond van buiten het beheergebied van de BKK wordt toegepast. Zie paragrafen 3 en 4.

 

Toepassen van grond in oppervlaktewater van PFAS houdende grond is niet toegestaan. Op basis van het Tijdelijk Handelingskader geldt voor het toepassen onder oppervlaktewater vooralsnog de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg ds als norm.

 

Uit onderzoek is gebleken dat de diepere bodemlagen (dieper dan 1 m beneden maaiveld) niet of in zeer beperkte mate met PFAS belast is. Om de ondergrond zo veel mogelijk te blijven vrijwaren van PFAS-componenten, is het daarom niet toegestaan beneden de grondwaterspiegel grond met PFAS toe te passen.

 

3. Grondverzet binnen het beheergebied van de BKK

Voor het gebied Midden-Holland en Zoetermeer is reeds een beheergebied aangewezen op grond van de bestaande BKK. In aanvulling op de bestaande regels voor overige stoffen die in het bestaande beleid zijn opgenomen geldt voor PFAS houdende grond die afkomstig is uit het beheergebied van de BKK de toepassingseisen voor PFAS als opgenomen in tabel 2.

 

4. Grond van buiten het beheergebied van de BKK

Voor grond van buiten het beheergebied gelden in aanvulling op de bestaande regels voor overige stoffen die in het bestaande beleid zijn opgenomen de lokale achtergrondwaarden voor PFAS als opgenomen in tabel 2 als toepassingseis (met uitzondering van de gevoelige toepassingen waarvoor in het Tijdelijk Handelingskader een norm van 0,1 μg/kg ds is opgenomen). De gehalten dienen te worden aangetoond met een geldig milieuhygiënische verklaring conform het Besluit bodemkwaliteit.

5. Gebiedsspecifieke aanvulling van beleid

Zoetermeer hanteert aanvullend op reeds geformuleerd beleid de volgende gebiedsspecifieke regels voor PFAS houdende grond en baggerspecie waarvoor een onderbouwing is opgenomen:

 • 1)

  In het reeds geformuleerde beleid is het toegestaan de BKK van Midden-Holland en Zoetermeer te gebruiken als basis voor een milieuverklaring bij het toepassen van grond uit de gemeenten die vallen onder de regio Midden-Holland. Als de bodemkwaliteitskaart van de regio Midden-Holland is aangevuld met PFAS, dan kan deze ook voor PFAS worden gebruikt als basis voor de milieuverklaring bij het toepassen van grond uit die regio.

 • 2)

  Voor zone 15 (met functie Industrie maar bodemkwaliteit AW) zijn LMW vastgesteld voor PFAS. Hier mag grond worden toegepast met gehalten tot en met de maximale toepassingsnormen uit het THK (7,0 ug/kg PFOA en 3,0 ug/kg voor overige PFAS). Deze mogelijkheid geldt alleen voor grond uit de eigen gemeente/regio. De gehalten leiden niet tot onaanvaardbare risico’s voor deze functie en op gebiedsniveau is sprake van stand-still.

6. Tot slot

De beleidsregels voor PFAS gelden voor het grondgebied van Zoetermeer bovenop de voorschriften uit de bestaande Nota bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 (12 september 2016, A-2015-000535). Voor grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is een vooronderzoek verplicht conform de NEN5725 (aanleiding F).

  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Zoetermeer, 30 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

de secretaris

B.J.D. Huykman

de burgemeester (wnd),

J.P.J. Lokker


1

AW2000 is in de Nota Bodembeheer gedefinieerd als: “landelijk vastgestelde aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.” Het staat dus voor schone grond.

2

Een vooronderzoek conform de NEN5725 moet worden uitgevoerd op het moment dat de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënisch bewijsmiddel door de toepasser wordt gebruikt voor grondverzet. Hiervoor is ‘aanleiding F’ opgenomen in de NEN5725: Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond. Zonder dit vooronderzoek is gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuverklaring niet toegestaan conform het Besluit bodemkwaliteit (zie het 6e lid van artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit). Deze verplichting geldt dus ook voor de reeds bestaande bodemkwaliteitskaart voor de regulier stoffen.