Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de straatnamencommissie (Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de straatnamencommissie (Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020)
CiteertitelRegeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement commissie straatnaamgeving.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/363241/CVDR363241_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2020nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-182674

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de straatnamencommissie (Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020)

De burgemeester en wethouders van Zoetermeer hebben op 30 juni 2020 besloten:

De huidige commissie straatnaamgeving om te vormen naar een adviescommissie zoals

bedoeld in artikel 84 Gemeentewet met de naam: Straatnamencommissie gemeente

Zoetermeer;

De Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020 vast te stellen;

Het Reglement commissie straatnaamgeving in te trekken;

De navolgende leden te benoemen m.i.v. 1 juli 2020:

 • -

  P.J. de Visser (voorzitter)

 • -

  P.G. Wanders (secretaris)

 • -

  A. Kappetein (lid)

 • -

  H.J. Kortekaas (lid)

 • -

  C.J. van der Maazen (lid)

 • -

  R.P. Rotscheid (lid)

 • -

  R. Grootveld (extern deskundige)

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2020;

Geen samenspraak toe te passen omdat het een interne organisatorische aangelegenheid

van de gemeente betreft

 

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met dit besluit, hebt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/ het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat daarvoor vereist is dat een bezwaarschrift tegen het besluit is ingediend en dat er een spoedeisend belang is bij het treffen van die voorziening.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 

 • -

  gelet op de Verordening Naamgeving en Nummering 2015;

 • -

  gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 • -

  constaterend dat het Reglement commissie straatnaamgeving verouderd en te beperkt is;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente Zoetermeer;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • c.

  straatnamencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 1 sub l van de Verordening Naamgeving en Nummering 2015.

Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1.

  De straatnamencommissie bestaat uit maximaal zeven leden, waarvan één als secretaris, en een voorzitter. Tevens is er een plaatsvervangend lid, tevens plaatsvervangend secretaris, die het lid dat tevens secretaris is vervangt in geval van diens afwezigheid.

 • 2.

  Behoudens de secretaris en de plaatsvervangend secretaris, die ambtenaren van de gemeente (het Stadsarchief) dienen te zijn, kunnen de leden en de voorzitter zowel ambtenaren van de gemeente als externen zijn.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt voor vier jaar. Herbenoeming voor vier jaar kan ten hoogste éénmaal plaatsvinden.

 • 4.

  Ontslag van een lid of de voorzitter kan plaatsvinden

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   in geval van langdurige ziekte of gebrek met een naar verwachting blijvende ongeschiktheid de taken te vervullen;

  • c.

   indien naar het oordeel van het college ernstig nadeel is toegebracht aan het in hem of haar gestelde vertrouwen;

  • d.

   in geval van verlies van de functie of kwaliteit uit hoofde waarvan het lidmaatschap of voorzitterschap bestaat.

Artikel 3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter

 • 1.

  De vergaderingen van de straatnamencommissie worden voorgezeten door de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft stemrecht.

 • 3.

  De straatnamencommissie kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

 • 4.

  De stukken die de straatnamencommissie opstelt worden door de voorzitter ondertekend. Adviezen kunnen ook digitaal worden uitgebracht op een door de straatnamencommissie geschikt geachte en door het college geaccordeerde wijze en adressering.

Artikel 4 Taak en werkwijze

 • 1.

  De straatnamencommissie is belast met de advisering van het college bij de toekenning van namen aan delen van de openbare ruimte (zoals straten, paden, pleinen, parken en gebouwen).

 • 2.

  De adviezen van de straatnamencommissie zijn openbaar, tenzij de voorzitter anders besluit.

 • 3.

  Het college neemt een uitgebracht advies zichtbaar mee bij de besluitvorming.

 • 4.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van de adviezen van de straatnamencommissie.

 • 5.

  Het college informeert de straatnamencommissie binnen vier weken na de besluitvorming.

 • 6.

  Om er voor te zorgen dat de straatnamencommissie zijn adviestaak goed kan uitvoeren, voorziet het college de straatnamencommissie gevraagd en ongevraagd van alle redelijkerwijs benodigde informatie.

 • 7.

  De secretaris draagt zorg voor archivering van de relevante stukken, zoals de agenda, het verslag van de vergadering en het advies.

Artikel 5 De vergaderingen

 • 1.

  De straatnamencommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee leden schriftelijk de wens daartoe te kennen geven.

 • 2.

  De agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de vergadering door de secretaris naar de leden en de voorzitter verstuurd.

 • 3.

  De vergaderingen van de straatnamencommissie zijn openbaar, tenzij de voorzitter het geraden acht achter gesloten deuren te vergaderen.

 • 4.

  De voorzitter kan voor het geven van advies of toelichting personen die geen lid van de commissie zijn uitnodigen één of meer vergaderingen van de commissie (al dan niet gedeeltelijk) bij te wonen dan wel de straatnamencommissie schriftelijk te informeren. Deze personen hebben geen stemrecht.

 • 5.

  Van elke vergadering wordt door ambtelijk secretaris een beknopt verslag opgesteld dat in elk geval vermeldt: de namen van de aanwezige leden en andere personen, de genomen besluiten en de uitgebrachte adviezen alsmede het standpunt van de aanwezige leden die zich tegen een besluit of advies hebben verklaard.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  De straatnamencommissie kan alleen overleggen of besluiten als ten minste vier stemgerechtigden aanwezig zijn.

 • 2.

  Indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit waarin kan worden vergaderd en besloten ongeacht het aantal aanwezigen. De straatnamencommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere vergadering was belegd alleen vergaderen of besluiten, indien ten minste vier stemgerechtigden aanwezig zijn.

 • 3.

  Besluiten van de straatnamencommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, vindt een herstemming plaats. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan is het advies niet aangenomen, tenzij de straatnamencommissie bij meerderheid besluit dat het advies als minderheidsadvies wordt uitgebracht. Komt de straatnamencommissie tot een advies, dan is het mogelijk om in het advies ook minderheidsstandpunten weer te geven.

 • 4.

  Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij minimaal één lid om een schriftelijk stemming vraagt, dan wel de voorzitter daartoe besluit.

 • 5.

  Als bij het nemen van een besluit door geen van de leden stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen.

 • 6.

  De straatnamencommissie kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin afspraken worden gemaakt over de praktische handelwijze in vergaderingen.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1.

  De straatnamencommissie is bevoegd om via de secretaris ad hoc ambtelijke en externe deskundigen te raadplegen.

 • 2.

  Het college stelt één of meerdere accommodaties beschikbaar voor de vergaderingen en activiteiten van de straatnamencommissie.

Artikel 8 Presentiegeld

De externe leden van de straatnamencommissie ontvangen een vergoeding op grond van de relevante regelgeving.

Artikel 9 Geschillen

Het college doet, gehoord de voorzitter van de straatnamencommissie, uitspraak over onduidelijkheden en geschillen die voortkomen uit deze regeling.

Artikel 10 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Het Reglement commissie straatnaamgeving wordt ingetrokken.

 • 2.

  Wijziging of intrekking van deze regeling vindt alleen plaats nadat de straatnamencommissie daarover advies heeft uitgebracht aan het college.

 • 3.

  Deze regeling kan aangehaald worden als ‘Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020'.

 • 4.

  Deze regeling treedt de dag na publicatie in werking.

Zoetermeer, ………………. 2020,

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,