Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van mandaat aan niet ondergeschikte medewerkers in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Besluit ondermandaat Tozo)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van mandaat aan niet ondergeschikte medewerkers in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Besluit ondermandaat Tozo)
CiteertitelBesluit ondermandaat Tozo
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/608689/CVDR608689_1.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitvoeringsorganisatie%20Laborijn/476926/CVDR476926_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2020nieuwe regeling

09-04-2020

bgr-2020-418

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van mandaat aan niet ondergeschikte medewerkers in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Besluit ondermandaat Tozo)

De directeur van de Laborijn

 

Gelet op

 

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de gemeenschappelijke regeling Laborijn

 

het Besluit mandaat directeur Laborijn 2019;

 

Besluit

 

vast te stellen:

Besluit ondermandaatTozo

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn is op dit besluit van overeenkomstige toepassing. In dit besluit wordt daarnaast verstaan onder:

a.

b.

Directeur:

Tozo

de directeur van Laborijn, bedoeld in artikel 37, van de regeling;

tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

Artikel 2: Ondermandaat

 • 1.

  Aan de niet ondergeschikte medewerkers werkzaam bij Laborijn, genoemd in de lijst zoals gepubliceerd op de website van Laborijn, worden de bevoegdheden in ondermandaat opdragen tot, het besluiten op het verstrekken, wijzigen, opschorten, afwijzen en beëindigen van uitkeringen voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

 • 2.

  De medewerkers, bedoeld in het eerste lid, kunnen de hen verleende bevoegdheden niet verder in ondermandaat verlenen.

Artikel 3: Overeenkomstige toepassing

De artikelen 4, 7 en 8 van het Mandaat directeur Laborijn 2019 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de informatieplichten en overige plichten als vermeld in artikel 7, ook gelden ten aanzien van de directeur.

Artikel 4: Slotbepalingen

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat Tozo

Aldus besloten door de directeur van de Laborijn op 9 april 2020.

J-H. Janssen