Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening op het Duo-commissielidmaatschap gemeente Harlingen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het Duo-commissielidmaatschap gemeente Harlingen 2020
CiteertitelVerordening op het Duo-commissielidmaatschap Gemeente Harlingen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening op het DUO-commissielidmaatschap gemeente Harlingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82, derde lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 82, derde lid van de Gemeentewet en artikel 4, derde lid van de Verordening op de Raadscommissie 2017 (gemeente Harlingen);

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2020Nieuwe regeling

08-04-2020

gmb-2020-102537

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het Duo-commissielidmaatschap gemeente Harlingen 2020

De raad van de gemeente Harlingen

gelezen het voorstel van het college van het Presidium van 2 maart 2020;

gelet op artikel 82, derde lid van de Gemeentewet en artikel 4, derde lid van de Verordening op de Raadscommissie 2017 (gemeente Harlingen);

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op het Duocommissielidmaatschap

gemeente Harlingen 2020.

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1 Een duo-commissielid is een persoon, geen raadslid zijnde, die met inachtneming van het bepaalde in het tweede en derde lid, een raadslid in zijn hoedanigheid als lid van de commissie kan vervangen.

1.2 Een duo-commissielid dat als plaatsvervanger een vergadering van een commissie bijwoont, kan deelnemen aan de beraadslagingen van deze commissie en heeft hierbij adviesrecht, doch geen stemrecht.

1.3 Een duo-commissielid heeft recht op het bijwonen van besloten vergaderingen van de Raadscommissie en raad en tot het inzien van de stukken bedoeld in artikel 13, tweede lid van het Reglement van Orde van de raad.

1.4 Een duo-commissielid vervangt een raadslid in de raadscommissie, waarin dit raadslid door de raad is benoemd.

Artikel 2. Benoeming

2.1 Een duo-commissielid wordt benoemd door de raad op voordracht van het raadslid als wiens plaatsvervanger hij optreedt.

2.2 Uitsluitend een raadslid dat een zelfstandige fractie vormt is gerechtigd om één persoon, die geen raadslid is, voor te dragen voor benoeming als zijn plaatsvervanger bij de raadscommissie.

2.3 Duo-commissieleden kunnen niet benoemd worden in een vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester of van wethouders en in de werkgeverscommissie.

Artikel 3 Vereisten voor het duo-commissielidmaatschap

3.1 Een duo-commissielid moet voorkomen op de vastgestelde kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de leden van de raad waarbij het raadslid, als wiens vervanger hij optreedt, is gekozen.

3.2 De vereisten voor het raadlidmaatschap, als bepaald in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet, zijn van overeenkomstige toepassing op het duocommissielidmaatschap.

3.3 De gedragscode voor bestuurders (neergelegd in de gedragscode voor raadsleden en duo-commissieleden) is van overeenkomstige toepassing op een duo-commissielid.

Artikel 4 Onderzoek vereisten

4.1 Voordat de raad overgaat tot benoeming van een duo-commissielid onderzoekt hij of betrokkene aan de vereisten voldoet.

4.2 Het onderzoek vindt plaats overeenkomstig het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden, zoals bepaald in artikel 7 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad.

Artikel 5 Beëindiging duo-commissielidmaatschap

Het duo-commissielidmaatschap eindigt zodra één van de vereisten voor het duo-lidmaatschap ontbreekt.

Artikel 6 Ontslag

De raad kan besluiten een duo-commissielid te ontslaan, indien dit duo-commissielid het vertrouwen van de raad niet meer bezit.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De Verordening op het Duo-commissieraadlidmaatschap van 14 december 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze verordening wordt geplaatst.

Artikel 9 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening op het Duo-commissielidmaatschap Gemeente Harlingen 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Harlingen,

8 april 2020

De voorzitter,

De griffier,