Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Extern mandaat horen bij crisismaatregel Zoetermeer)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Extern mandaat horen bij crisismaatregel Zoetermeer)
CiteertitelExtern mandaat horen bij crisismaatregel Zoetermeer
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2020nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-59194

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Extern mandaat horen bij crisismaatregel Zoetermeer)

De burgemeester van de gemeente Zoetermeer;

 

OVERWEGENDE:

 

dat het noodzakelijk is het horen en de daarmee verbonden werkzaamheden die voorafgaan aan het eventueel opleggen van een crisismaatregel in het kader van de WvGGZ, te mandateren aan Kwadraad,

 

BESLUIT

 

het mandaatbesluit Extern mandaat horen bij crisismaatregel Zoetermeer vast te stellen en daarmee:

 

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden, namens en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester genoemd in de kolom “omschrijving bevoegdheid” bij wijze van mandaat of machtiging, op te dragen aan de bestuurder en de medewerkers van Kwadraad als genoemd in de kolom ‘gemandateerde’.

   

  Omschrijving bevoegdheid

  Mandaterend bestuursorgaan

  Gemandateerde

  Het 24/7 horen, op locatie of telefonisch, van personen aan wie mogelijk een crisis-maatregel wordt opgelegd.

  Burgemeester

  Bestuurder en Maatschappelijk Werker die de Hoorfunctie uitvoert Kwadraad

  Het opstellen van het hoor-verslag.

  Burgemeester

  Bestuurder en Maatschappelijk Werker die de Hoorfunctie uitvoert Kwadraad

  Schriftelijk verantwoorden indien het horen niet heeft plaatsgevonden.

  Burgemeester

  Bestuurder en Maatschappelijk Werker die de Hoorfunctie uitvoert Kwadraad

 •  

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden de volgende voorschriften en instructies vast te stellen:

  • het mandaat is geldig tot wederopzegging;

  • ondermandaat is niet toegestaan;

  • de burgemeester is te allen tijde bevoegd, na overleg met de gemandateerde, nadere voorschriften en instructies te geven;

  • de gemandateerde is bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene en routinematige correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en afwikkeling van de gemandateerde bevoegdheden;

  • indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   Namens de burgemeester van Zoetermeer,

   Functie: (bijv. de bestuurder)

   Handtekening (eventueel een digitale handtekening)

   Naam van de functionaris.

 • 3.

  Van de instemming van de gemandateerde als bedoeld in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht blijkt uit de parafering van dit besluit.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Extern mandaat horen bij crisismaatregel Zoetermeer.

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking.

Zoetermeer, 11 februari 2020,

De burgemeester van Zoetermeer,

Ch.B. Aptroot

Rechtsbescherming

Indien een belanghebbende zich niet kan verenigen met dit besluit, bestaat voor belanghebbende, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij de burgemeester van Zoetermeer (postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kan een belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Belanghebbende moet een bezwaarschrift tegen het besluit hebben ingediend en een spoedeisend belang hebben bij het treffen van die voorziening.

 

Paraaf bestuurder Kwadraad: