Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Verordening nadere inrichtingen rekenkamer provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening nadere inrichtingen rekenkamer provincie Zeeland
CiteertitelVerordening nadere inrichtingen rekenkamer provincie Zeeland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 79a, 79b, 79c, 79d, 79e, 79f, 79g, 79h, 79i, 79j en 79k

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-200401-01-2004Nieuwe regeling

09-07-2004

Provinciaal Blad, 2004, 32

SGR-033

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening nadere inrichtingen rekenkamer provincie Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland

 • -

  gelet op de artikelen 79a tot en met 79k van de Provinciewet;

 • -

  gelezen het voorstel van de subcommissie Rekenkamer(functie) van 10 mei 2004, nr. SGR-33;

 • -

  overwegende dat het noodzakelijk is om in aanvulling op hetgeen ten aanzien van de Rekenkamer is bepaald in de Provinciewet een aantal zaken nader te regelen;

besluiten vast te stellen de navolgende Verordening nadere inrichting Rekenkamer Provincie Zeeland.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder Rekenkamer Provincie Zeeland: een organisatie ex artikel 79a tot en met 79k van de Provinciewet.

Artikel 2 Rechtspositie leden van de Rekenkamer
 • 1.

  Leden van de Rekenkamer vallen niet onder de rechtspositieregeling voor ambtenaren van de Provincie Zeeland.

 • 2.

  Leden van de Rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Voor de voorzitter bedraagt deze vergoeding 120% van de maximale vergoeding die leden van Provinciale Staten ontvangen ingevolge het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden (KB van 22 maart 1994). De andere leden ontvangen een vergoeding ter hoogte van 90% van de maximale vergoeding die leden van Provinciale Staten ontvangen ingevolge het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. Daarnaast kunnen zij gemaakte reis- en verblijfkosten declareren volgens het Provinciaal Reisbesluit Zeeland.

Artikel 3 Rechtspositie medewerkers van de Rekenkamer
 • 1.

  Personen, die op voordracht van de Rekenkamer door Gedeputeerde Staten zijn benoemd als medewerker van de Rekenkamer, zijn alleen aan de Rekenkamer verantwoording verschuldigd.

 • 2.

  De rechtspositieregeling voor ambtenaren van de Provincie Zeeland is op de medewerkers van toepassing voor zover deze geen ondergeschiktheid impliceren aan het provinciebestuur.

 • 3.

  De Rekenkamer kan één of meer van zijn onderzoeksbevoegdheden (op grond van de artikelen 184 en 185 Provinciewet) aan één of meer van zijn medewerkers mandateren.

Artikel 4 Budget van de Rekenkamer
 • 1.

  De Rekenkamer doet jaarlijks een voorstel aan Provinciale Staten voor het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.

 • 2.

  De Rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorige begrotingsjaar in het jaarverslag, bedoeld in artikel 186 van de Provinciewet.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nadere inrichting Rekenkamer Provincie Zeeland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 9 juli 2004.

Voorzitter, drs. W.T. VAN GELDER.

Griffier, mevr. drs. B.L. ALLEWIJN.

Uitgegeven 3 augustus 2004.

De plv. secretaris,

dr. S. KNIGGE.