Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalwater (Afvalwaterakkoord Zoetermeer 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalwater (Afvalwaterakkoord Zoetermeer 2019)
CiteertitelAfvalwaterakkoord Zoetermeer 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-51968

0637534918

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalwater (Afvalwaterakkoord Zoetermeer 2019)

“Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Hoogheemraadschap van Rijnland (HHvR), Hoogheemraadschap Delfland (HHD) en de gemeente Zoetermeer geven invulling aan de volgende gezamenlijke doelstelling voor het afvalwatersysteem, rekening houdend met de bindende afspraken gemaakt in het nationaal bestuursakkoord Water (BAW):

Het op een duurzame en doelmatige manier inzamelen, transporteren en zuiveren van het afvalwater tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Met het afvalwaterakkoord dat nu voorligt tussen 3 Hoogheemraadschappen en de gemeente Zoetermeer worden bestaande vergunningen en afspraken over het afvalwater samengebracht in een dynamisch document.

Het voorstel behelst geen financiële consequenties.”.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft op 7 januari 2020 besloten:

 

 • 1.

  Een Afvalwaterakkoord Zoetermeer 2019 te sluiten met Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap Delfland, waarmee bestaande vergunningen en afspraken zijn samengebracht in een dynamisch document.

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking. Het afvalwaterakkoord treedt in werking op de dag na ondertekening door de laatste partij van dit akkoord.

 

Ondertekening, Zoetermeer 7 januari 2020

 

de secretaris,

B.J.D. Huykman

 

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

 

AFVALWATERAKKOORD ZOETERMEER 2019

 

‘Samen duurzaam en doelmatig afvalwater inzamelen,

transporteren en zuiveren’

 

tussen

 

de gemeente Zoetermeer, hier op grond van artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder, mevrouw J.W. Groeneveld, die handelt ter uitvoering van het collegebesluit van ………. -2019, met nummer …………...., hierna te noemen "Zoetermeer"

en

 

het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hier door volmacht van de dijkgraaf op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hoogheemraad, de heer M.C. van der Spek, die handelt ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van

..…….. -2019 op het voorstel met nummer …..………, hierna te noemen "HHSK"

en

 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, hier door volmacht van de dijkgraaf op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hoogheemraad, mevrouw T.O. Fierens, die handelt ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van ………. -2019 op het voorstel met nummer ………….., hierna te noemen "HHvR"

en

 

het Hoogheemraadschap van Delfland, hier door volmacht van de dijkgraaf op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hoogheemraad, de heer R. Egas, die handelt ter uitvoering van het besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van …..….. -2019 op het voorstel met nummer ….………., hierna te noemen "HHD".

 

Afspraak Afvalwaterakkoord:

HHSK, HHvR, HHD en Zoetermeer geven invulling aan de volgende gezamenlijke doelstelling voor het afvalwatersysteem, rekening houdend met de bindende afspraken gemaakt in het nationaal bestuursakkoord Water (BAW):

Het op een duurzame en doelmatige manier inzamelen, transporteren en zuiveren van het afvalwater tegen de laagste maatschappelijke kosten.

 

Intentie Afvalwaterakkoord

Deze overeenkomst wordt door vier partijen gesloten omdat Zoetermeer, HHSK, HHvR en HHD via het afvalwatersysteem aan elkaar zijn verbonden (zie ook figuur 1). Zoetermeer zamelt afvalwater in van inwoners en bedrijven en transporteert via het rioolstelsel afvalwater uit de beheersgebieden van HHvR en HHSK richting riooleindgemaal Meerzicht. HHvR transporteert het afvalwater vandaaruit naar het transportstelsel van HHD, die het afvalwaterwater zuivert.

Belangrijk doel van een afvalwaterakkoord is om zo veel mogelijk afspraken samen te brengen in één document. Het is geen statisch document: nieuwe afspraken worden aan dit document toegevoegd. Achterhaalde afspraken kunnen er te zijner tijd weer worden uitgehaald. Zo blijft dit document het platform waar alle lopende afspraken in samenkomen.

 

Reikwijdte afvalwaterakkoord

Dit afvalwaterakkoord (AWA) heeft betrekking op:

 • het afvalwatersysteem en het transportsysteem binnen het grondgebied van Zoetermeer;

 • het aansluitende transportsysteem en de afvalwaterzuivering (AWZI) Harnaschpolder in het beheersgebied van HHD en;

 • in beperkte mate het afvalwater dat van buiten het grondgebied van Zoetermeer dat via Zoetermeer ook naar de AWZI Harnaschpolder afvoert:

  • o

   via riooleindgemaal Aventurijnweg, vanuit het beheersgebied van HHSK (afvalwater uit de gemeente Lansingerland);

  • o

   via riooleindgemaal Benthuizen, vanuit het beheersgebied van Rijnland (afvalwater uit de gemeente Alphen aan den Rijn);

  • o

   via drukriolering vanuit het buurtschap Gelderswoude (afvalwater uit de gemeente Zoeterwoude).

Inhoudelijk reikt het AWA tot de activiteiten die van invloed zijn op het functioneren van het afvalwatersysteem: inrichting, beheer en onderhoud, inclusief –waar nodig- afspraken over grondwater en hemelwater, en over toezicht en handhaving van de aangeslotenen op het afvalwatersysteem. Voor het afvalwater van buiten het grondgebied van Zoetermeer is dit beperkt tot de hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater, aangezien daar ook andere gemeenten bij betrokken zijn.

 

Van aansluitvergunning tot afvalwaterakkoord

Vroeger was het gebruikelijk dat voorschriften tussen de gemeente en het waterschap over de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater werden vastgelegd in een aansluitvergunning. Tegenwoordig maken we afspraken en leggen die vast in overeenkomsten. De inhoud en strekking van deze afspraken is wel vergelijkbaar met die van de vroegere aansluitvergunning; o.a. het vastleggen van de afvalwaterhoeveelheden en het beschermen van (de werking van) de zuiveringstechnische werken. De uitvoering hiervan wordt echter veel meer gezien als een gezamenlijke opdracht en niet meer, zoals in de aansluitvergunning, als een eenzijdig bij de gemeente neergelegde en afdwingbare opdracht.

De aansluitvergunning van Zoetermeer (HHvR 08.29792 /V45847 d.d. 29 december 2008) is in 2017 van rechtswege vervallen. Over riooleindgemaal Aventurijnweg staan de afspraken al in het Afvalwaterakkoord tussen Lansingerland, Zuidplas, HHSK en HHD (kenmerk 2015.01332, 13 maart 2015).

 

Figuur 1: overzicht gebied afvalwaterakkoord

 

1. FUNCTIONEREN VAN HET AFVALWATERSYSTEEM

1.1 Verwerkingscapaciteit afvalwatersysteem

Het gaat in dit AWA om het afvalwatersysteem wat aangesloten is op riooleindgemaal Meerzicht, zie bijlage 2: Systeemstructuur. Het afvalwatersysteem van Meerzicht vormt onderdeel van het zeer grote afvalwatersysteem van de AWZI Harnaschpolder. De afgesproken hydraulische capaciteit van de verschillende riooleindgemalen binnen de reikwijdte van dit AWA staat in tabel 1. De maximaal beschikbare capaciteit voor riooleindgemaal Meerzicht is afhankelijk van de andere riooleindgemalen die op hetzelfde moment afvalwater richting AWZI Harnaschpolder transporteren. Op dit moment is de theoretische ruimte op AWZI Harnaschpolder voor riooleindgemaal Meerzicht 3760 m3/h. In de lopende optimalisatiestudie voor het afvalwatersysteem (zie 3.4), kunnen hoeveelheden heroverwogen worden. Financiële afspraken over grensoverschrijdend afvalwater zijn vastgelegd in een separate samenwerkingsovereenkomst tussen de drie waterschappen onderling (zie 4.2.4).

 

Riooleindgemalen

Hydraulische capaciteit in m3/h

Benthuizen

100

Aventurijnweg

380

Meerzicht (incl. Benthuizen en Aventurijnweg)

4000

Theoretische ruimte op AWZI Harnaschpolder

3760

Tabel 1: afgesproken hoeveelheden

 

Zoetermeer heeft in nagenoeg de gehele gemeente gescheiden riolering. Gescheiden stelsels zijn gunstig voor de doelstellingen van dit afvalwaterakkoord, omdat er daardoor geen ‘schoon’ hemelwater naar de AWZI wordt afgevoerd. Dit betekent dat pieken in de neerslag niet zorgen voor een vermindering van het zuiveringsrendement en dat de capaciteit niet hoeft te worden afgestemd op een grote hoeveelheid hemelwater.

Nutricia loost sinds 2017 niet- voorgezuiverd afvalwater op riooleindgemaal Rokkeveenseweg, de vervuilingsgraad is daarmee gestegen tot 25.000 v.e. Het debiet is door interne optimalisaties gedaald tot 750.000 m3/jaar.

Zoetermeer heeft de wens om tussen 2018 en 2028 10.000-15.000 woningen te bouwen op o.a. oude bedrijventerreinen.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  ze tot 2040 niet met grotere hoeveelheden afvalwater (in m3/u) rekening houden dan de afgesproken capaciteit zoals aangegeven in tabel 1;

 • 2.

  Zoetermeer voorafgaande aan de ambtelijke periodieke overlegmomenten de afvalwaterhoeveelheden en de biologische belasting aangeeft, die de waterschappen op de korte termijn (ca 5 jaar) en de langere termijn (ca 15 jaar) kunnen verwachten;

 • 3.

  zij bij significante veranderingen in de afvalwaterhoeveelheden of veranderingen in het stelsel zelf, die gevolgen hebben voor de praktijk, nieuwe afspraken maken.

1.2 Kwaliteit aangeleverd afvalwater op AWZI

Overeenkomstig artikel 10.33 van de Wet milieubeheer hebben de gemeenteraad of burgemeester en wethouders de zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. De Wet milieubeheer en daarbij behorende algemene regels bepalen onder meer dat het ontstaan van afvalwater wordt beperkt en de verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt. Deze regels zijn mede bedoeld om een goede werking van de AWZI te garanderen.

Om schade op de AWZI en in andere delen van het afvalwaterstelsel te voorkomen heeft HHD kennis nodig over lozingen die schade kunnen veroorzaken (onder andere afvalwater van WKO’s en (zuivel)fabrikanten). Dit vanwege de eventuele gevolgen voor de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken. Op Harnaschpolder wordt de kwaliteit en kwantiteit van het influent daarom gemeten.

Het vooraf op de hoogte brengen door Zoetermeer (bevoegd gezag voor de lozingen op het gemeentelijk rioleringssysteem) en de Omgevingsdienst Haaglanden ODH (door Zoetermeer gemandateerd) biedt bovendien gelegenheid voor gecoördineerde actie, bijvoorbeeld door middel van samenwerking bij de inspectie.

Advies plichtige indirecte lozingen voor HHSK en HHvR zijn per definitie advies plichtig bij HHD. HHD hanteert voor advies hierover de beleidsnota ‘Bevordering doelmatige werking zuiveringstechnische werken van Delfland’.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  HHSK en HHvR advies plichtige indirecte lozingen op het onder dit AWA vallende systeem tijdig aan HHD melden, zodat ook HHD, volgens bovengenoemde beleidsnota, hierover advies kan geven (aan ODH);

 • 2.

  Zoetermeer initiatiefnemer is in de lokale voorlichting aan burgers en bedrijven over goed gebruik van de riolering;

 • 3.

  indien door HHD significante afwijkingen worden gesignaleerd in kwaliteit of kwantiteit van het influent, waar het vermoeden van bestaat dat deze uit de omgeving van Zoetermeer komen, HHD deze rapporteert aan de betrokken partijen;

 • 4.

  ze samenwerken bij vermoeden van overtredingen van de eisen in een wettelijke regeling of in de verkregen vergunning, zodat er gelegenheid is voor gecoördineerde actie en/of voor elkaar het afvalwater kunnen bemonsteren op de (bedrijfs)locaties waar de verdachte lozingen vandaan kunnen komen;

 • 5.

  Zoetermeer haar bevoegdheden inzet om, in samenwerking met ODH, handhavend op te treden, daar waar de doelmatige werking van de AWZI en transportstelsel nadelig kan worden beïnvloed. HHSK en HHvR en HHD zullen daarbij proactief adviserend optreden.

1.3 Optimaliseren afvalwatersysteem

Het rioolstelsel van Zoetermeer is al behoorlijk optimaal, omdat hemelwater hoofdzakelijk gescheiden van het afvalwater afstroomt naar oppervlaktewater. Daarnaast heeft de gemeente een optimalisatie door systeemsturing ingevoerd, Daarbij schakelen de gemeentelijke gemalen op tijd af om de berging in het stelsel optimaal te benutten. Er ligt nog een kans bij het riooleindgemaal Benthuizen van HHvR, die niet in de systeemsturing meedraait maar wel uitkomt in het gemeentelijk rioolstelsel.

De verkenning van de organisatorische optimalisatie door riooleindgemaal Meerzicht in eigendom over te dragen van HHvR naar HHD, heeft geleid tot de conclusie dat het gemaal in eigendom van Rijnland blijft.

In 2019 is OAS Harnaschpolder opgestart, één van de optimalisatiedoelen is de afvoer naar de AWZI zoveel mogelijk beperken. Er moet nog duidelijk worden of dat ook wat voor de hydraulische capaciteit van riooleindgemaal Meerzicht gaat betekenen.

 

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  HHD bij de gemeente Den Haag, trekker van de OAS Harnaschpolder, de betrokkenheid van HHSK en HHvR aangeeft;

 • 2.

  HHvR onderzoekt of afstemming op de systeemsturing van Zoetermeer mogelijk is voor riooleindgemaal Benthuizen.

1.4 Rioolvreemd water

Onder rioolvreemd water verstaan we water dat in het riool zit, maar er niet thuishoort en waar in het ontwerp van het rioolstelsel en de rioolgemalen geen rekening mee is gehouden. Uit eigen onderzoek door Zoetermeer is gebleken dat aanbod van rioolvreemd water in Zoetermeer beperkt is.

De regels voor de lozing van afvalwater zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)en het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit regelt onder meer de lozingen van hemelwater en grondwater vanuit bedrijven en inrichtingen. Zoetermeer heeft in haar GRP 2016-2020 aangegeven dat drainage nagenoeg altijd naar oppervlaktewater wordt afgevoerd.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  als er een vermoeden is van instromend oppervlaktewater in de riolering partijen elkaar op de hoogte brengen en samen naar een oplossing zoeken;

 • 2.

  wanneer blijkt dat drainagewater niet tegen redelijkerwijs aanvaardbare kosten naar het oppervlaktewater afgevoerd kan worden, gemeente en waterschap in overleg treden en op basis van kwaliteit en kwantiteit afspraken maken over de wijze van afvoeren van grondwater.

2. EMISSIES OP HET WATERSYSTEEM

2.1 Integrale benadering

Zoetermeer heeft slechts 3 gemengde overstorten. De emissie vanuit het rioolstelsel voldoet aan de nationale en internationale regelgeving (Rijnverdrag).

De partijen streven gezamenlijk naar een watersysteem met ecologisch gezond water. De doelstellingen voor de waterkwaliteit in de gemeente Zoetermeer zijn vastgelegd in het Waterplan Zoetermeer. De ambities (normen) en maatregelen voor de waterkwaliteit zijn verankerd in de plannen voor de Kaderichtlijn water (KRW). De KRW heeft als doel dat álle wateren uiterlijk in 2027 een goede chemische en ecologische toestand hebben.

De komende jaren zullen in het beheersgebied van HHSK vanuit een integrale aanpak haalbare maatregelen voor de ecologische waterkwaliteit in beeld worden gebracht. Eventuele rioleringsplannen moeten aansluiten bij de (ecologische) watersysteemanalyses van HHSK.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  als op basis van nieuwe studies en/of waterkwaliteitsdoelstellingen aanvullende maatregelen in de riolering of het transportstelsel noodzakelijk zijn, deze gezamenlijk worden aangepakt, rekening houdend met elkaars wettelijke taken;

 • 2.

  als het gemengde rioolstelsel significant wordt gewijzigd het voorafgaand aan deze wijziging hydraulisch wordt herberekend. De hydraulische (controle)berekening(en) voldoet aan de eisen zoals gesteld in module C2100 van de Leidraad Riolering (meest actuele uitgave).

2.2 Lozingen afvalwater buitengebied

Buiten de bebouwde kom zamelt Zoetermeer het afvalwater in met het huidige stelsel van drukriolering. Met uitzondering van 5 percelen, waar de eigenaar verantwoordelijk is voor de lozing vanuit een particuliere septic-tank. Lozingen uit voorzieningen voor de individuele behandeling van afvalwater kunnen in sommige gevallen een probleem opleveren om de gewenste waterkwaliteit te halen. De partijen staan in dergelijke gevallen een bronoplossing voor. HHvR en HHSK nemen daarom op zulke locaties geen watersysteemmaatregelen, zoals het inlaten van water en doorspoelen van een watergang.

Zoetermeer heeft naar aanleiding van een doelmatigheidsafweging besloten, dat bij nieuwbouw moet worden aangesloten op het dichtstbijzijnde riool. De gemeente regelt de aansluiting op het bestaande riool: de aanleg van de drukleiding tot het perceel van de aanvrager en de plaatsing van een drukrioolunit. De kosten hiervan zijn voor de aanvrager van de rioolaansluiting.

De partijen spreken af dat:

 • 1.

  als Zoetermeer uit doelmatigheid toch zou kiezen voor de invulling van de zorgplicht met een voorziening die loost op oppervlaktewater, dit afstemt met HHSK of HHvR in verband met het effect op de waterkwaliteit en het in beeld houden van de locaties waar afvalwater geloosd wordt.

2.3 Zorgplicht en preventieve maatregelen hemelwaterafvoer

Het water uit de hemelwaterstelsels van Zoetermeer kan verontreinigingen bevatten. Als blijkt dat de verontreiniging het behalen van een gezonde waterkwaliteit in de weg staat, kunnen zuiverende voorzieningen zoals natuurlijkvriendelijke oevers, lavakoffers of bermbodempassages een mogelijke invulling van de zorgplicht zijn.

De partijen spreken af dat:

 • 1.

  indien bij het lozen van hemelwater negatieve effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit waargenomen worden, HHvR of HHSK met Zoetermeer in overleg treedt om gezamenlijk afspraken te maken hoe deze effecten tegen te gaan;

 • 2.

  Bij herstructurering of nieuwe bebouwing/wegen in het beheersgebied van HHSK treedt Zoetermeer met HHSK in overleg hoe verontreinigingen (van vervuilde oppervlakken) via hemelwateruitlaten kunnen worden voorkomen, zodat de nieuwste inzichten kunnen worden toegepast.

3. BEHEER EN BEDRIJFSVOERING

3.1 (Reguliere) werkzaamheden

Alle reguliere werkzaamheden in het rioolstelsel van Zoetermeer die impact kunnen hebben op het normaal functioneren van het afvalwatersysteem worden minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden, gemeld aan HHSK, HHvR, HHD en DSBV. Hieronder vallen in ieder geval: reinigingswerkzaamheden in de rioolgemalen, geplande onderhoudswerkzaamheden waardoor er tijdelijk geen afvalwater geloosd kan worden of juist een grotere vuillast naar de AWZI vervoerd wordt, voorzien stilzetten rioolgemaal, etc.

Spoedwerkzaamheden worden gemeld zo snel als mogelijk is. Als het om spoedwerkzaamheden gaat wordt een overleg gevoerd tussen Stadsbeheer/consignatiedienst Stadsbeheer/-storingsdienst Vastgoedbedrijf van Zoetermeer, de CRK van HHSK en de Service Telefoon Centrale van HHvR, HHD en DSBV. Zie voor contactgegevens bijlage 3.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  In geval van reguliere en spoedeisende werkzaamheden besproken wordt hoe eventuele negatieve gevolgen van de werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

3.2 Meldingen en klachten

Partijen houden ieder in hun eigen systeem meldingen en klachten bij die inkomen.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  meldingen en klachten die inkomen en handelen over zaken die het functioneren van het afvalwatersysteem kunnen beïnvloeden met de partijen waarvoor de melding of klacht relevant is, met elkaar worden gedeeld

 • 2.

  meldingen en klachten als bedoeld in artikel 1 als onderdeel van het ambtelijk voortgangsoverleg op hoofdlijnen worden geëvalueerd.

3.3 Calamiteiten

In de calamiteitenplannen van HHSK, HHD en HHvR staat de werkwijze bij calamiteiten beschreven en hoe de calamiteitenorganisatie in werking treedt. In de bijbehorende ‘calamiteitenbestrijdingsplannen afvalwatersystemen’ van de waterschappen worden verschillende incidenten en calamiteiten verder uitgewerkt en worden de mogelijk te nemen maatregelen beschreven. Er wordt niet specifiek ingegaan op de riolering, riool(eind)gemalen, persleidingen en zuiveringsprocessen.

Zoetermeer gaat een rioolincidentenplan opstellen. In een rioolincidentenplan staat de gemeentelijke noodprocedure voor incidenten waarbij de riolering betrokken is om de schadelijke gevolgen van deze incidenten te minimaliseren.

In het verzorgingsgebied van riooleindgemaal Meerzicht zijn, bij een incident in het afvalwatersysteem, al gauw meerdere partijen betrokken om de benodigde maatregelen te nemen. Daarom streven de partijen naar aansluiting van de ‘calamiteitenbestrijdingsplannen afvalwatersystemen’ en het rioolincidentenplan door gezamenlijk een bestrijdingsplan op te stellen.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  bij calamiteiten (binnen de reikwijdte van deze AWA) de partijen elkaar binnen 2 uur zullen waarschuwen en informeren;

 • 2.

  Zoetermeer bij het opstellen van het rioolincidentenplan HHD, HHSK en HHvR betrekt met als doel samen tot een bestrijdingsplan voor het verzorgingsgebied van riooleindgemaal Meerzicht te komen.

3.4 Samenwerking in planvorming

In het kader van de afspraken van het Bestuursakkoord Water, participeren Zoetermeer en HHD in het samenwerkingsverband Netwerk Afvalwaterketen Delfland. HHSK is agendalid.

Planvorming wordt onder andere opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en optimalisatiestudies van de afvalwaterketen (OAS’en). HHD heeft voor de AWZI een basiszuiveringplan (BZP).

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  zij elkaar ruimte bieden om inbreng te leveren in vorming en actualisatie van de basiszuiverings- en integrale zuiveringsplannen, BRP’s, GRP’s en afvalwater(keten)studies zoals OAS’en.

 • 2.

  Aan het begin van planvorming contact wordt opgenomen over hoe de partijen inbreng willen leveren en/of een startbijeenkomst wordt georganiseerd.

3.5 Monitoring en gegevensbeheer

Zoetermeer heeft een vrijwel volledig overzicht van rioleringsgegevens in een digitaal bestand (Geofysia). Enkele kleine onderdelen ontbreken nog. Zoetermeer heeft een integraal beheersysteem waar de riolering deel van uitmaakt. HHSK, HHvR, HHD en Zoetermeer streven zoveel mogelijk naar het optimaal uitwisselbaar maken van gegevens.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  Zoetermeer jaarlijks, voor het ambtelijk overleg, een actuele (digitale) rioleringskaart beschikbaar stelt aan HHD, HHvR en HHSK;

 • 2.

  ze bij aankoop dan wel de actualisatie van de beheersystemen voor de zuiveringstechnische werken en de riolering rekening houden met de uitwisselbaarheid van gegevens;

 • 3.

  ze op aanvraag wederzijds gegevens zullen uitwisselen die van toepassing zijn op het afvalwatersysteem, mits deze beschikbaar zijn.

3.6 Periodiek overleg

Regelmatig bestuurlijk contact wordt georganiseerd in het kader van de verschillende samenwerkingsverbanden. In het kader van de afspraken van het bestuursakkoord Water, participeren Zoetermeer en HHD bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). HHSK, HHvR en Zoetermeer treffen elkaar bij overleggen omtrent het waterplan, etc.

Ambtelijk komen de partijen ieder jaar bij elkaar om de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen door te nemen.

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  ze jaarlijks in het eerste kwartaal ambtelijk voortgangsoverleg voeren over (afval)waterbeheer. Zoetermeer neemt hiervoor het initiatief en HHvR maakt het verslag. Aan de orde zijn dan ten minste de in bijlage 4 genoemde onderwerpen;

 • 2.

  indien noodzakelijk een Bestuurlijk Overleg in het kader van dit AWA wordt gehouden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als nieuwe afspraken moeten worden voorgelegd, wijzigingen in dit akkoord aan de orde zijn of als de bestuurders dit zelf aangeven.

3.7 Communicatie

De partijen spreken af dat,

 • 1.

  in het kader van dit AWA-traject er geen apart communicatieplan wordt opgestart;

 • 2.

  tenzij voor specifieke projecten anders overeengekomen wordt, de verantwoordelijkheden bij actieve communicatie gelijklopen met het eigenaarschap van de infrastructuur;

 • 3.

  zij, waar nodig, in het ambtelijk voortgangsoverleg afspreken hoe de communicatie over het afvalwatersysteem met burger, bedrijfsleven, hogere overheden en kennisinstellingen in te richten. Aandachtspunten hierbij zijn de communicatiedoelen, de rol- en kostenverdeling, de voorgenomen communicatieactiviteiten, de evaluatie van de effectiviteit van communicatie en de afstemming van de communicatie met andere plannen zoals de wateragenda.

4. BEKOSTIGING AFVALWATERKETEN

4.1 Eigendom en overnamepunt

In de praktijk wordt de verantwoordelijkheid voor het afvalwater op verschillende plekken overgedragen van de ene naar de andere overheid. Hieronder worden de overnamepunten die binnen dit afvalwaterakkoord van belang zijn benoemd. Een overnamepunt is het punt waar de zorgplicht van de ene overheid ophoudt en die van de andere overheid begint.

 • Aventurijnweg

Het riooleindgemaal Aventurijnweg en de persleiding naar rioolgemaal Rokkeveenseweg zijn eigendom van HHSK. Het rioolgemaal Rokkeveenseweg is eigendom van Zoetermeer. Het overnamepunt tussen HHSK en Zoetermeer ligt bij de afsluiter in de persleiding nabij rioolgemaal Rokkeveenseweg (zie figuur 2. De afsluiter is van de gemeente Zoetermeer.

Figuur 2: overnamepunt Aventurijnweg

 

 • Benthuizen

Het riooleindgemaal Benthuizen en de persleiding die aansluit op het vuilwaterriool van Zoetermeer is eigendom van HHvR. Het overnamepunt tussen HHvR en Zoetermeer is de lozingsput van Zoetermeer in het vuilwaterriool in het noordelijke deel van de Edisonstraat, zie figuur 3.

Figuur 3: overnamepunt Benthuizen

 

 • Meerzicht

Het riooleindgemaal Meerzicht is eigendom van HHvR. De rioolgemalen Rokkeveenseweg, Geelgroenlaan, Reginazang en A. Schweitzerlaan en de persleidingen naar Meerzicht zijn eigendom van Zoetermeer. De ontvangstkelder van riooleindgemaal Meerzicht is het overnamepunt, zie figuur 4.

 

Figuur 4: overnamepunt Meerzicht

 

Het oude riooleindgemaal Oostergo van HHvR doet nog dienst als noodgemaal. Bij dit gemaal ligt een noodberging van 750 m3 die in eigendom is van Zoetermeer. De ontvangstkelder van riooleindgemaal Oostergo is, in het geval dat de noodvoorzieningen ingezet worden, het overnamepunt.

 

 • Transportleidingen naar AWZI Harnaschpolder:

Het transportstelsel tussen het riooleindgemaal Meerzicht en de grens met HHD is in beheer en eigendom van HHvR. Het afvalwatertransportstelsel vanaf de grens tussen HHD en HHvR tot en met AWZI Harnaschpolder is in het beheer van Delfluent Services b.v. (DSBV) en in eigendom van HHD. In de noordelijke leiding zit ter hoogte van de grens een afsluiter van HHvR die het overnamepunt markeert, zie figuur 5. Het overnamepunt van de zuidelijke leiding bevindt zich op de grens van HHD en HHvR, zie figuur 6.

Figuur 5: overnamepunt noordelijke persleiding richting AWZI Harnaschpolder

 

Figuur 6: overnamepunt zuidelijke persleiding richting AWZI Harnaschpolder

 

 • Gelderswoude:

Het rioolgemaal Noordhove en de drukriolering die van 23 panden het afvalwater inzamelt in de kern Gelderswoude van gemeente Zoeterwoude is eigendom van Zoeterwoude. Zoeterwoude transporteert het afvalwater naar het rioolstelsel van Zoetermeer. Het overnamepunt van het afvalwater van de kern Gelderswoude ligt op de grens van Zoetermeer en Zoeterwoude, zie figuur 7.

 

Figuur 7: overnamepunt Gelderswoude

 

 • Roeleveenseweg:

De riolering in de Roeleveenseweg is eigendom van gemeente Zoetermeer, daarna gaat het afvalwater via het rioolstelsel van gemeente Den Haag verder naar AWZI Harnaschpolder. Het overnamepunt tussen Zoetermeer en Den Haag is het T-stuk in de Roeleveenseweg, zie figuur 8.

De partijen spreken af dat,

 

 • 1.

  de overnamepunten Aventurijnweg, Benthuizen, Meerzicht en de transportleidingen naar AWZI Harnaschpolder op de hierboven beschreven locaties liggen;

 

 • 2.

  op het overnamepunt de taak van de ene overheid eindigt en die van de andere begint.

 • 2.

   

4.2 Kostenverdeling

Doordat de verantwoordelijkheid voor het afvalwater steeds wisselt en partijen gebruik maken van elkaars gemalen en leidingen zijn er allerlei kostenverrekeningen tussen de partijen. Er zijn algemene verrekeningen en specifieke verrekeningen per gemaal.

De partijen spreken af spreken af dat,

 • 1.

  HHvR en HHD geen verrekening hanteren met Zoetermeer voor de beheer- en aanlegkosten van afvalwatertransportleidingen en riooleindgemalen;

 • 2.

  HHSK richting Zoetermeer bestaande afspraken over kostenverdeelsleutels handhaaft. Deze maken onderdeel uit van dit afvalwaterakkoord. De afspraken voor riooleindgemaal Rokkeveenseweg staan in HHSK 2011.03557, D&H 26 april 2011 en voor riooleindgemaal Meerzicht in HHSK 2011.07566, D&H 6 september 2011.

4.2.1 Riooleindgemaal Rokkeveenseweg

De beheers- en investeringskosten van rioolgemaal Rokkeveenseweg worden gedragen door Zoetermeer (82,44 %) en HHSK (17,56 %) volgens de nota Toebes (2009.03209, D&H 7 april 2009).

De percentages zijn gebaseerd op de afgesproken ontwerpcapaciteit bij de aanleg van het nieuwe riooleindgemaal Rokkeveenseweg in 2008. Zoetermeer geeft in haar GRP aan wat de jaarlijks verwachte kosten van dit riooleindgemaal zijn.

4.2.2 Riooleindgemaal Meerzicht

De realisatie van het riooleindgemaal Meerzicht heeft HHvR in samenwerking met Zoetermeer, HHSK en HHD opgepakt. Hieruit is een kostenverdeling gekomen, zowel voor de investering als voor beheer en onderhoud. In 2016 is overleg tussen HHSK en Zoetermeer geweest om de verrekening van de realisatie van het riooleindgemaal af te ronden en onderlinge percentages voor de toekomst vast te leggen. Afgesproken is dat HHvR in de verdere toekomst het Zoetermeerse kostenaandeel via HHSK verrekend. HHvR brengt 24,6% van de totale kosten in rekening bij HHSK. HHSK brengt 35,8 % van de door HHvR gefactureerde kosten (= 8,8% van totaal) in rekening bij Zoetermeer.

 

De percentages zijn als volgt 1 :

Aandeel HHD: 50,71 %

Aandeel HHvR: 24,64 %

Aandeel HHSK: 15,8 %

Aandeel Zoetermeer: 8,8 %

 

De afspraken over de verrekening van de kosten voor het transport naar AWZI Harnaschpolder en het op opvoerhoogte brengen van het afvalwater door riooleindgemaal Meerzicht staan in de ‘Overeenkomst kostenverdeling gemaal Meerzicht’ tussen HHD en HHvR, die in 2011 ingegaan is. De tekst van deze overeenkomst staat in bijlage 5.

4.2.3 Riooleindgemaal Benthuizen

HHvR en Zoetermeer spreken af dat,

 • 1.

  Zoetermeer jaarlijks rioolheffing berekent aan Rijnland op basis van de gemeten hoeveelheid afvalwater wat riooleindgemaal Benthuizen het jaar ervoor geloosd heeft op het gemeentelijk rioolstelsel. Dit is in lijn met de bijzondere voorwaarden uit de oorspronkelijke vergunning voor de afvalwatertransportleiding van Benthuizen naar Zoetermeer (HHvR 17.026448, 14 november 1978).

4.2.4 Grensoverschrijdend afvalwater (GOA)

Afspraken over de verrekening van de kosten voor het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater tussen HHD, HHvR en HHSK zijn in januari 2019 vastgelegd in een separate samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2019-2028 (kenmerk HHvR 18.143908). In artikel 3.5 van de samenwerkingsovereenkomst staat dat er wordt uitgegaan van een maximale hoeveelheid van 185.000 v.e. en/of een maximaal benodigde hydraulische capaciteit van 3760 m3/h op AWZI Harnaschpolder.

Voor de verrekening van de kosten van het zuiveren van het afvalwater van Nutricia hebben de drie waterschappen in mei 2017 een overeenkomst gesloten (kenmerk HHSK 2017.05031).

5. JURIDISCHE BEPALINGEN

5.1 Inwerkingtreden afvalwaterakkoord

 • 1.

  Dit afvalwaterakkoord treedt in werking op de dag na ondertekening door de laatste partij van dit akkoord.

5.2 Duur van het afvalwaterakkoord

 • 1.

  Dit akkoord geldt voor onbepaalde tijd.

5.3 Beëindiging of wijziging van het afvalwaterakkoord

 • 1.

  Dit akkoord kan per 1 januari van ieder jaar middels een schriftelijk verzoek tot beëindiging vóór 1 juli in het jaar ervoor en de schriftelijke instemming van de andere partijen vóór 31 december in het jaar ervoor, worden beëindigd, indien instandhouding van het akkoord door één van de partijen niet langer als gewenst of noodzakelijk wordt gezien. Opzegging van dit akkoord ontslaat de partijen niet van verplichtingen omtrent de afname van afvalwater en bekostiging van de afvalwaterketen. De overige partijen treden in overleg over de vraag of en hoe zij het akkoord voortzetten. Opzegging binnen twee jaren na ondertekenen is niet mogelijk.

 • 2.

  Voortschrijdend inzicht, nieuwe wetgeving of bijzondere ontwikkelingen kunnen aanleiding geven bij  één van de partijen tot voorstellen om het afvalwaterakkoord inhoudelijk te wijzigen of aan te vullen. Voor wijziging of uitbreiding van het akkoord treden de partijen op schriftelijk verzoek van die partij in overleg, waarbij zo nodig de gemaakte afspraken worden aangepast of uitgebreid. De nieuwe afspraken worden vastgelegd in een door alle partijen ondertekende overeenkomst.

5.4 Overige afspraken

Bestaande afspraken blijven onverminderd van kracht. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de afspraken die Zoetermeer en HHD binnen het kader van het samenwerkingsverband Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) maken en de afspraken op het vlak van grensoverschrijdend afvalwater tussen de waterschappen (zie 4.2.4).

 

 • 1.

  Bij een geschil komt de initiatiefnemer met een voorstel voor een oplossing. Partijen treden hierover in overleg. Als dit niet tot een oplossing leidt, wordt een onafhankelijk mediator gevraagd te bemiddelen. In een uiterste geval wordt de zaak voor bindend advies voorgelegd aan de Provincie Zuid-Holland, als de toezichthouder van gemeente en waterschappen;

 • 2.

  De bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit akkoord;

 • 3.

  Bij strijdigheid tussen de overeenkomst en de bijlagen, prevaleert de tekst van de overeenkomst;

 • 4.

  Dit akkoord kan worden aangehaald als ’Afvalwaterakkoord Zoetermeer 2019’.

 

ONDERTEKENING

 

Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt en ondertekend,

 

op ……. te …….

 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraad M.C. van der Spek

 

 

op ……. te …….

 

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraad R. Egas

 

 

op ……. te …….

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraad T.O. Fierens

 

 

op ……. te …….

 

Gemeente

Zoetermeer

Wethouder J.W. Groeneveld

BIJLAGE 1. BEGRIPPENLIJST

 

Aansluitvergunning Een vergunning/toestemming van het hoogheemraadschap om het gemeentelijke rioleringsstelsel aan te sluiten op een zuivering technisch werk van het hoogheemraadschap.

Afvalwaterakkoord Schriftelijk vastgelegde en bestuurlijk ondertekende afspraken tussen Zoetermeer en hoogheemraadschappen, die betrekking hebben op (onderdelen van) riolering en/of AWZI of daaraan gerelateerd zijn.

Afvalwatersysteem Systeem voor de inzameling, transport en zuivering van stedelijk afvalwater.

Afvalwaterketen de waterketen ten behoeve van de inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Afvalwaterprognose Inschatting van de in de toekomst te verwachten hoeveelheden afvalwater die getransporteerd moet worden naar en gezuiverd op de AWZI.

AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het ingezamelde afvalwater wordt gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater.

Beheersysteem Een digitaal systeem dat op handzame en overzichtelijke wijze de meest essentiële, actuele informatie omtrent het afvalwatersysteem vastlegt.

Dwa Droogweerafvoer is de afvoer van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Dwa bestaat vrijwel volledig uit vuil water.

DSBV Delfluent Services b.v. Private beheerder AWZI Harnaschpolder en beheerder transportstelsel naar Harnaschpolder

Grensoverschrijdend afvalwater Afvalwater dat uit het verzorgingsgebied van een hoogheemraadschap dat door een ander naburig hoogheemraadschap wordt gezuiverd

Hwa of rwa Hemelwaterafvoer/regenweerafvoer is de afvoer van schoon overtollig hemelwater.

Monitoringsysteem Systeem waarbij aan de hand van meet- en analyseresultaten de effecten van het gevoerde rioleringsbeleid systematisch opgevolgd en in kaart gebracht kunnen worden (bijvoorbeeld het voldoen aan emissie-eisen of debietafspraken). Aan de hand van deze gegevens kan het beleid worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgestuurd

OAS Optimalisatie Afvalwater Studies. Een integrale analyse van het samenhangend geheel van riolering en AWZI, gericht op het genereren van voorstellen om het gehele stelsel te optimaliseren.

Overnamepunt Locatie waar de verantwoordelijkheid voor het afvalwater overgaat van de ene op de andere partij.

Overstort Een overstort is een (nood)uitlaat van een gemengd rioolstelsel op oppervlaktewater. Overstorten treden in werking als de capaciteit van het rioolstelsel onvoldoende is om alle neerslag te verwerken.

Pompovercapaciteit De theoretische capaciteit van rioolgemalen bestemd voor de afvoer van hemelwater.

Riool(eind)gemaal Een gemaal dat rioolwater en evt. hemelwater via persleidingen direct of indirect naar de AWZI pompt. Een riooleindgemaal is meestal het laatste rioolgemaal voor de AWZI, maar kan ook het laatste gemaal zijn voor de grens van het waterschap, als de AWZI niet binnen het eigen beheersgebied valt.

Rioolvreemd water Water in een rioleringssysteem dat eigenlijk niet via het riool afgevoerd behoord te worden. Het gaat hierbij om lekkage, grond- en oppervlaktewater.

Stedelijk afvalwater Afvalwater dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater

Transportstelsel Ook transportsysteem, afvalwatertransportsysteem of ATS. Een geheel van persleidingen en rioolgemalen dat het afvalwater transporteert naar de AWZI.

Waterketen De waterketen betreft menselijk gebruik van water. Hierbij wordt water uit het watersysteem onttrokken (waterwinning) en gedistribueerd onder de gebruikers (drinkwater). Na gebruik wordt het afvalwater ingezameld en getransporteerd (riolering), gezuiverd (AWZI) en weer geloosd op oppervlaktewater (watersysteem).

Watersysteem Het watersysteem is het natuurlijke systeem van water in onze leefomgeving. Het omvat de oppervlaktewateren (beken, rivieren, meren, etc.) en het grondwater (het ondiepe of freatische grondwater en het diepe grondwater).

 

BIJLAGE 2. SYSTEEMSTRUCTUUR

BIJLAGE 3. CONTACTPERSONEN

 

Klachten en meldingensysteem HHSK

Centrale regiekamer HHSK

telefoon: 010-4536126

E-mail: CRK.AWK@hhsk.nl

 

HHSK is bereikbaar via

 

telefoon: 010 45 37 200 (24/7)

010 45 37 356 (klachten en meldingen)

E-mail: info@hhsk.nl (normale omstandigheden)

calamiteiten@hhsk.nl (buitengewone omstandigheden)

noodnet: 18291

 

Klachten en meldingensysteemHHvR

 

Service Telefoon Centrale

spoedeisende meldingen: 071-3063535 (24/7))

digitale meldingen: www.rijnland.net/uw-loket/meldpunt

 

Klachten en meldingensysteem HHD

 

Delfluent Services

Peter van Mulbregt (QA-officer)

telefoon: 015-2195000 / 06-53532669

E-mail: pvanmulbregt@delfluent-services.nl

HHD is bereikbaar via

 

telefoon: 015-2608108 (24/7)

 

E-mail: loket@hhdelfland.nl

 

Klachten en meldingen Zoetermeer

 

Meldpunt openbare ruimte

spoedeisende meldingen: telefonisch via 14 079 (24/7)

digitale meldingen: www.zoetermeer.nl/meldingen-doen

BIJLAGE 4. CONCEPT AGENDA JAARLIJKS BESTUURLIJK - EN AMBTELIJK OVERLEG

 

 • 1.

  Evaluatie integrale monitoringsrapportage;

 • 2.

  Voortgang van de maatregelen in kader van de OAS en andere plannen;

 • 3.

  Afstemming over omgaan met grondwater en hemelwater

 • 4.

  Evaluatie afvalwaterakkoord;

 • 5.

  Evaluatie informatie overdracht;

 • 6.

  Evaluatie bekostiging gezamenlijke watertaak;

 • 7.

  Afvalwater prognose;

 • 8.

  Communicatie: afstemming proactieve communicatie, meldingen en klachten;

 • 9.

  Evaluatie verdergaande samenwerking;

 • 10.

  Kostenverdeling voor aanleg en onderhoud voorzieningen.

BIJLAGE 5. KOSTENVERDELING TRANSPORT AFVALWATER VANAF GEMAAL MEERZICHT

OVEREENKOMST TUSSEN

HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

EN

HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

Kostenverdeling gemaal Meerzicht

 

De ondergetekenden:

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland,

hierna te noemen: Rijnland,

gevestigd te Leiden, ten deze vertegenwoordigd door de heer G.J. Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, ter uitvoering van het besluit van de Verenigde Vergadering van 27 februari 2013;

 

Het Hoogheemraadschap van Delfland,

hierna te noemen: Delfland,

gevestigd te Delft, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland, ter uitvoering van het besluit van de Verenigde Vergadering van 20 december 2012;

 

gezamenlijk verder aan te duiden als: partijen;

 

overwegende:

 • a.

  dat het afvalwater uit de gemeente Zoetermeer, van de kern Benthuizen (gemeente Rijnwoude) en van een gedeelte van de kern Bleiswijk (gemeente Lansingerland, beheergebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), hierna gezamenlijk te noemen ‘de regio Zoetermeer’ via rioolgemaal Zoetermeer-Meerzicht (hierna het Gemaal) wordt afgevoerd via een persleiding naar de zuivering Harnaschpolder in het beheergebied van Delfland.

 • b.

  dat partijen het transporteren en zuiveren van afvalwater afkomstig uit Zoetermeer hebben geregeld in een overeenkomst, voorzien van het in de voetregel aangegeven kenmerk NS21/U(nieuw)/26.11.1987 en de datering (Delft) 9 mei 1988 (hierna: “Overeenkomst 1988”), dat de verkoop regelt van Rijnland aan Delfland van het binnen het beheergebied van Delfland gelegen deel van de rioolwatertransportleiding Zoetermeer-Den Haag en de kostenverdeling regelt voor het opvoeren van het afvalwater van gemaal Meerzicht tot aan de afvalwaterzuivering (AWZI) Houtrust;

 • c.

  dat Delfland op 17 april 2003 het besluit heeft genomen tot de aanleg van de tweede Zoetermeerleiding op het grondgebied van Delfland;

 • d.

  dat er, vanwege het verplaatsen van de locatie waar het rioolwater wordt gezuiverd van AWZI Houtrust naar AWZI Harnaschpolder, sinds begin 2008 sprake is van een nieuwe situatie;

 • e.

  dat de verdeelsleutel voor de verdeling van de (transport)kosten over de parijen (volgens artikel C.2.g. van de Overeenkomst 1988) moet worden aangepast als gevolg van het feit dat het aanleverniveau op AWZI Harnaschpolder is veranderd ten opzichte van het aanleverniveau op AWZI Houtrust en bovendien de verhouding in de persleidingweerstanden op de afzonderlijke beheergebieden is veranderd door aanleg van een tweede persleiding;

 • f.

  dat het overnamepunt is gelegen op de landscheiding Delfland/Rijnland conform de overeenkomst genoemd onder b., gebaseerd op VNG/UvW- nota van 14 januari 1972 Taakverdeling tussen gemeenten en waterschappen bij de opdracht tot kwaliteitsbeheer aan waterschappen;

 • g.

  dat het lozingspunt op een andere locatie is gelegen dan het overnamepunt waardoor er tussen partijen een kostenverdeling plaatsvindt;

 • h.

  dat Delfland, Rijnland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in januari 2007 een overeenkomst (kenmerk 593474) hebben gesloten voor de periode 2008 t/m 2017 met betrekking tot de kostenverrekening voor het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater, aangevoerd via gemaal Meerzicht uit de regio van Zoetermeer vanuit de beheersgebieden van Rijnland en Schieland, op AWZI Harnaschpolder.

 • i.

  dat Delfland, Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zoetermeer in 2010 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (kenmerk 10.17064) voor de realisatie van de nieuwbouw van een afvalwatertransportgemaal, waarbij voor de verrekening van de realisatie kosten voor een nieuw afvalwatertransportgemaal, de gedeeltelijke sloop van het bestaande gemaal (gemaal Oostergo) en de ombouw van het resterende deel van het gemaal een (nieuwe) kostenverdeelsleutel is gehanteerd.

 • j.

  dat partijen vanwege deze wijzigingen nieuwe afspraken willen maken;

komen het volgende overeen:

 

Artikel 1.

 • 1.1

  Rijnland pompt het afvalwater uit de regio Zoetermeer vanaf de pompkelder van Gemaal Meerzicht en/of Oostergo via de twee persleidingen en de ringtransportleiding van het afvoersysteem Delftse regio Noord tot aan de AWZI Harnaschpolder.

 • 1.2

  Delfland zal het afvalwater, dat wordt aangevoerd door middel van het Rijnlandse hoofdrioolgemaal Meerzicht, gelegen in de gemeente Zoetermeer, en dat afkomstig is uit de gemeente Zoetermeer, de kern Benthuizen (gemeente Rijnwoude) en een gedeelte van de kern Bleiswijk (gemeente Lansingerland) - behoudens overmacht - onbelemmerd blijven ontvangen.

Artikel 2.

Delfland levert elk kalenderjaar een procentuele bijdrage ter hoogte van 50,71% in de kosten van het opvoeren van het afvalwater van lozingsniveau - zijnde NAP - tot het zuiveringsniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de in de rioolwatertransportleiding tussen de landscheiding Rijnland/Delfland en de AWZI Harnaschpolder ontstane weerstand bij maximale pompdebieten (4.000 m3/uur).

 

Artikel 3.

 • 3.1

  Voor het bepalen van de kosten genoemd in artikel 2 wordt uitgegaan van:

  • a.

   De jaarlijkse kosten wegens kapitaallasten (rente en afschrijving) betrekking hebbende op investeringen, als bedoeld in artikel 3.4, op de bouwkundige gedeelten en op de mechanisch/elektrotechnische installaties van de gemalen;

  • b.

   De jaarlijkse variabele kosten van de gemalen, zijnde de kosten van bediening, onderhoud, energie en overige kosten, die redelijkerwijs als jaarlijkse kosten aan de onderhavige werken zijn toe te rekenen.

 • 3.2

  Met betrekking tot de afschrijving van de onder 3.1.a. bedoelde bouwkundige gedeelten en de mechanisch/elektrotechnische installaties van de gemalen wordt, voor zover het de oorspronkelijke stichtingskosten (nieuwbouw 2011) betreft, uitgegaan van termijnen van onderscheidenlijk 30 en 15 jaar.

 • 3.3

  Het rentebestanddeel van de kapitaallasten, als bedoeld onder 3.1.a, wordt berekend over de boekwaarde van de investeringen aan het begin van elk kalenderjaar. Voor zover de investeringen betrekking hebben op de oorspronkelijke stichtingskosten (nieuwbouw 2011) wordt daarbij de bij de oplevering geldende financieringsrente gehanteerd.

 • 3.4

  Bij investeringen als gevolg van herstel, uitbreiding, wijziging of vervanging van bouwkundige gedeelten en/of mechanisch/elektrotechnische installaties van de gemalen, wordt onder werkelijke totale bouwkosten verstaan het totaal van de aanneemsom en alle aan de bouw direct toe te rekenen kosten, vermeerderd met een opslag wegens bestuur en administratie en met een bedrag wegens renteverlies tijdens de bouw.

 • 3.5

  De opslag wegens bestuur en administratie bedraagt 1% van de werkelijke totale bouwkosten volgens art. 3.4.

 • 3.6

  Het renteverlies tijdens de bouw wordt berekend over de helft van de bouwtijd, waaronder wordt verstaan het tijdvak vanaf het tijdstip van de aanvang der werkzaamheden tot aan dat van de aanvang der exploitatie.

 • 3.7

  Het percentage van de rente is gelijk aan de gemiddelde rente van langlopende leningen, die door de Waterschapsbank in de betreffende tijdvakken aan waterschappen zijn verstrekt. Dit percentage is tevens van toepassing op het rentebestanddeel van de kapitaallasten die uit de investeringskosten voortvloeien.

 • 3.8

  Voor zover door derden (rijk, provincie e.a.) mede subsidies worden verleend in de kosten van herstel, uitbreiding, wijziging of vervanging, worden deze daarop in mindering gebracht. De afschrijvingstermijnen van de investeringskosten wegens herstel, uitbreiding, wijziging of vervanging worden door Rijnland, na overleg met Delfland, vastgesteld.

 • 3.9

  Aan Delfland wordt de mogelijkheid geboden de verplichting tot betaling van zijn aandeel in de jaarlijkse kapitaallasten van de uit herstel, uitbreiding, wijziging of vervanging voortvloeiende investeringskosten te vervangen door betaling van een bijdrage ineens.

 • 3.10

  Tot herstel, uitbreiding, wijziging of vervanging als voren- bedoeld wordt niet overgegaan dan nadat ter zake overleg is gepleegd met Delfland.

 • 3.11

  De bepaling van de hoogte van de onder 3.1.b. bedoelde kostencomponenten vindt vooraf plaats door vaststelling van een vast percentage over de vaste lasten door de verenigde vergadering van Rijnland van de jaarrekening over het betreffende dienstjaar. De aldus verkregen kosten worden, met uitzondering van de kosten van energie c.a., vermeerderd met een opslag van 10% wegens directie en administratie.

 • 3.12

  De door Delfland verschuldigde jaarlijkse bijdrage aan gemaal Meerzicht is gelijk aan 50,71% van de hierboven onder 3.1 bedoelde kosten van de gemalen, één en ander met inachtneming van het bepaalde onder 3.2 t/m 3.11.

 • 3.13

  De berekening van de verdeelsleutels is opgenomen in de bij deze overeenkomst gevoegde bijlage. De bijlage met de berekeningen van de verdeelsleutel maken deel uit van deze overeenkomst.

 • 3.14

  Een eventueel noodzakelijke herziening van de berekeningswijze van deze verdeelsleutels als gevolg van optredende wijzigingen in de uitgangspunten voor de vaststelling hiervan, zal in onderling overleg worden geregeld.

Artikel 4.

 • 4.1

  Voor 1 oktober voorafgaande aan elk kalenderjaar zendt Rijnland aan Delfland een raming van het bedrag door Delfland ingevolge 3.1.a en 3.1.b. voor dat kalenderjaar verschuldigde bijdrage.

 • 4.2

  Delfland betaalt per half jaar de helft van het begrote bedrag, vervallende op onderscheidenlijk 30 juni en 31 december van elk jaar.

 • 4.3

  Na afloop van het betreffende dienstjaar vindt verrekening plaats van het krachtens het hier voren bepaalde door Delfland betaalde voorschotbedrag met de door Delfland verschuldigde bijdrage, aan de hand van de berekende werkelijke kosten.

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

 • 5.1

  Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing

 • 5.2

  Indien partijen over de berekening van de bijdrage uit hoofde van deze overeenkomst een verschil van inzicht hebben dan treden partijen in overleg. Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst onderwerpen aan arbitrage. Daartoe zal een arbitragecommissie worden geformeerd, waarbij iedere Partij één arbiter benoemt, en beide arbiters gezamenlijk een derde arbiter benoemen. De voorzitter van de arbitragecommissie is een jurist. De commissie zal naar recht en redelijkheid een advies uitbrengen, dat partijen als bindend zullen opvolgen.

Artikel 6. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

 • 6.1

  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 6.2

  De Overeenkomst treedt in werking na rechtsgeldig te zijn ondertekend door beide partijen en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011.

 • 6.3

  Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij rechtsgeldig in tweevoud zijn overeengekomen en ondertekend.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden

 • 7.1

  Indien de omstandigheden waaronder deze Overeenkomst is gesloten, onvoorzien zodanige wijzigingen ondergaan dat van partijen of één van de partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat deze de Overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomt of deze Overeenkomst niet meer kan nakomen, heeft de meest gerede partij het recht van de andere partij(en) te verlangen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of beëindigd.

 • 7.2

  Indien de Overeenkomst niet kan worden voortgezet, zullen partijen in een nadere overeenkomst de concrete gevolgen van de beëindiging regelen.

Artikel 8. Beëindiging Overeenkomst 1988

Deze overeenkomst treedt in de plaats van de door partijen ondertekende overeenkomst, voorzien van het in de voetregel aangegeven kenmerk NS21/U(nieuw)/26.11.1987 en de datering (Delft) 9 mei 1988 (hierna: “Overeenkomst 1988”), zulks met dien verstande:

 • a.

  dat partijen hiermee verklaren dat de eigendomsoverdrachten zoals beschreven in onderdeel A van de Overeenkomst 1988 hebben plaatsgevonden en dat zij ter zake niets meer van elkaar te vorderen hebben;

 • b.

  dat de Overeenkomst 1988, in zoverre het de onderdelen B, C en D van die overeenkomst betreft, wordt beëindigd met ingang van de datum waarop deze vervangende overeenkomst in werking treedt. Eventueel op de beëindigingsdatum van de Overeenkomst 1988 bestaande verplichtingen worden op voet van de bepalingen van de Overeenkomst 1988 nagekomen en afgehandeld, als waren deze bepalingen nog van kracht.

Artikel 9. Naam

Deze overeenkomst wordt door partijen aangehaald als: Overeenkomst kostenverdeling gemaal Meerzicht.

 

Aldus overeengekomen en in duplo getekend:

 

te Leiden op ……………………… en

 

Namens Hoogheemraadschap van Rijnland

De Dijkgraaf,

 

G.J. Doornbos

 

te Delft op ……………………...

Namens Hoogheemraadschap van Delfland,

De Dijkgraaf,

 

mr. M.A.P. van Haersma Buma

 

BIJLAGE

 

Rioolgemaal Meerzicht te Zoetermeer 

 

 

 

 

 

 

VERDEELSLEUTEL:

 

Nieuwe verdeelsleutel

(excl. gemeenten)

 

 

 

Gemeenten

 

0,00%

 

 

 

Rijnland en Schieland samen (B/D):

 

49,29%

 

(8,531 / 17,309)

 

waarvan Rijnland

 

24,64%

 

 

 

waarvan Schieland

 

24,64%

 

 

 

Delfland (C/D)

 

50,71%

 

(8,778 / 17,309)

 

 

 

 

 


1

HHvR brengt 24,6% van de totale kosten in rekening bij HHSK.

HHSK brengt 35,8 % van de door HHvR gefactureerde kosten (= 8,8% van totaal) in rekening bij Zoetermeer