Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent lijst parkeren op eigen terrein (Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent lijst parkeren op eigen terrein (Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2020)
CiteertitelBesluit lijst parkeren op eigen terrein 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagePOET-lijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2020nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-45691

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent lijst parkeren op eigen terrein (Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 4 februari 2020 het besluit lijst Parkeren Op Eigen Terrein 2020 is vastgesteld.

 

Het besluit ligt met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tevens is het elektronisch raadpleegbaar op www.overheid.nl.

 

Het besluit treedt in werking twee weken na elektronische bekendmaking. Tegen het besluit kan bezwaar worden ingesteld.

 

Besluit lijst Parkeren Op Eigen Terrein (POET) 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer:

 

Gelet op de artikel 2 van het Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020 en de Nota Parkeerbeleid (auto en fiets) Zoetermeer 2019:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Besluit lijst Parkeren Op Eigen Terrein 2020

Artikel 1 definitie POET

Conform het Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020 wordt onder een Parkeerplaats Op Eigen Terrein (POET) verstaan:

 • 1.

  een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins (zoals aangewezen parkeerplaatsen op kenteken voor gehandicapten, autodate) of;

 • 2.

  een parkeerplaats in een parkeervoorziening die is gebouwd (mede) ten behoeve van een woning, een bedrijf of instelling;

 • 3.

  als parkeerplaats op eigen terrein wordt tevens aangemerkt de oprit op eigen terrein die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste één auto;

  • Ter bepaling van het aantal beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein gelden de volgende regels:

   • 1.

    Enkele oprit, al dan niet overkapt of met carport, van minimaal 5,0m diep en 2,5m breed: 1 parkeerplaats op eigen terrein

   • 2.

    Lange oprit van minimaal 10,0m diep: 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

   • 3.

    Dubbele oprit van minimaal 5,0m diep en 4,5m breed: 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

   • 4.

    Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) zonder oprit (bij woning): 1 parkeerplaats op eigen terrein

   • 5.

    Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) met enkele oprit (oprit van minimaal 5.0m diep en 2,5m breed): 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

   • 6.

    Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) met lange oprit (oprit van minimaal 10,0m diep en 2,5m breed): 3 parkeerplaatsen op eigen terrein

   • 7.

    Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) met dubbele oprit (oprit minimaal 5,0m diep en 4,5m breed: 3 parkeerplaatsen op eigen terrein

Artikel 2 POET-lijst

De bewonersadressen, waarvoor op basis van artikel 2 van het Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020 vanwege het aanwezig zijn van een eigen parkeerplaats het recht vervalt op een 1e bewonersvergunning, luiden als weergegeven in de lijst in bijlage A bij dit besluit.

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking twee weken na elektronische bekendmaking.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2020’

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer op 4 februari 2020,

De secretaris,

de burgemeester,