Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent uitgifte van parkeervergunningen (Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent uitgifte van parkeervergunningen (Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020)
CiteertitelBesluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zoetermeer/CVDR635855.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2020nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-45656

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent uitgifte van parkeervergunningen (Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 

overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen;

 

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Parkeerverordening Zoetermeer 2020;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020

Begripsomschrijvingen

 

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Gebied belanghebbenden parkeren: gebied zoals is vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren;

 • b.

  BRP: de Basisregistratie personen

 • c.

  Bewoner: een persoon die blijkens de BRP ingeschreven staat op een adres in het gebied belanghebbenden parkeren;

 • d.

  Parkeerverordening: Parkeerverordening Zoetermeer 2020;

 • e.

  RDW: de basisadministratie Rijksdienst voor het Wegverkeer

 • f.

  Parkeerplaats op eigen terrein (POET): onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:

  • een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins (zoals aangewezen parkeerplaatsen op kenteken voor gehandicapten, autodate) of;

  • een parkeerplaats in een parkeervoorziening die is gebouwd (mede) ten behoeve van een woning, een bedrijf of instelling;

  • als parkeerplaats op eigen terrein wordt tevens aangemerkt de oprit op eigen terrein die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste één auto;

   • °

    Ter bepaling van het aantal beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein gelden de volgende regels:

    • 1.

     Enkele oprit, al dan niet overkapt of met carport, van minimaal 5,0m diep en 2,5m breed: 1 parkeerplaats op eigen terrein

    • 2.

     Lange oprit van minimaal 10,0m diep: 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

    • 3.

     Dubbele oprit van minimaal 5,0m diep en 4,5m breed: 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

    • 4.

     Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) zonder oprit (bij woning): 1 parkeerplaats op eigen terrein

    • 5.

     Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) met enkele oprit (oprit van minimaal 5.0m diep en 2,5m breed): 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

    • 6.

     Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) met lange oprit (oprit van minimaal 10,0m diep en 2,5m breed): 3 parkeerplaatsen op eigen terrein

    • 7.

     Garage (binnenmaat minimaal 2,65m breed) met dubbele oprit (oprit minimaal 5,0m diep en 4,5m breed: 3 parkeerplaatsen op eigen terrein

Artikel 1. Regels ten aanzien van het aanvragen van een vergunning

 • 1.

  een parkeervergunning geeft geen plaatsgarantie maar biedt de mogelijkheid te parkeren in betaald parkeergebied zonder de parkeerautomaat in werking te hoeven te stellen.

 • 2.

  Bij de aanvraag van een parkeervergunning moeten ten minste de naam, een geldig legitimatiebewijs (als de vergunning niet via een webshop wordt aangevraagd) en het woon- of vestigingsadres (afhankelijk van het type vergunning) van de aanvrager worden overlegd. Bij een bewonersparkeervergunning moet tevens het kenteken van het motorvoertuig worden opgegeven.

 • 3.

  Gevraagde informatie dient aanvrager naar waarheid aan te leveren of in te vullen. Er vindt een actieve controle plaats op de aangeleverde informatie en op het voldoen aan gestelde criteria, ook gedurende de geldigheidsduur van een parkeervergunning.

Artikel 2. Uitgiftecriteria bewonersvergunning (categorie I):

 • 1.

  Eerste bewonersparkeervergunning op kenteken:

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een eerste bewonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager is bewoner (ingeschreven in de BRP) van het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Zoetermeer en;

  • b.

   aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein (er hoort geen parkeerplaats bij de woning, waarbij tevens geldt dat een parkeerplaats bij de woning die inmiddels niet meer als parkeerplaats te gebruiken is, toch als parkeerplaats op eigen terrein gezien wordt) en;

  • c.

   aanvrager is kentekenhouder volgens de RDW of kan een verklaring overleggen waarin de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaard dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een eerste bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 • 2.

  Tweede en daaropvolgende bewonersparkeervergunning op kenteken(s):

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een tweede of volgende bewonersparkeervergunningen als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager is bewoner (ingeschreven in de BRP) van het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Zoetermeer en beschikt reeds over een tweede of daaropvolgende bewonersparkeervergunning en

  • b.

   aanvrager beschikt niet over parkeerplaats op eigen terrein (ten behoeve van het parkeren van het motorvoertuig waar de vergunning voor wordt aangevraagd) of aanvrager beschikt over een bewonersparkeervergunning voor de andere motorvoertuigen waar aanvrager over kan beschikken en

  • c.

   aanvrager is kentekenhouder volgens de RDW of kan een verklaring overleggen waarin de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaard dat aanvrager, of een ander persoon woonachtig (en ingeschreven in de BRP) op het adres van aanvrager, de vaste berijder is van het motorvoertuig waar een extra bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 • 3.

  Specifieke criteria bewonersparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheids-periode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Eerste bewonersparkeer-vergunning op een kenteken

maximaal 1 per adres

12 maanden of 48 maanden

Reguleringstijden

Specifiek in het in de vergunning aangegeven gebied.

Tweede en volgende bewonersparkeer-vergunning op kenteken(s)

Maximaal 1 per adres en uitsluitend aan bewoners die reeds over een tweede of daaropvolgende bewonersparkeervergunning beschikt

12 maanden of 48 maanden

Reguleringstijden

Specifiek in het in de vergunning aangegeven gebied.

 • 4.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bewonersvergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een bewonersvergunning de volgende gegevens en /of bescheiden te overleggen cq. te gebruiken:

  • a.

   Inloggegevens van DigiD ten behoeve van een aanvraag via de webshop;

  • b.

   Kenteken van het betreffende motorvoertuig waar een bewonersvergunning voor wordt aangevraagd;

  • c.

   In geval van een leaseauto dient een berijdersverklaring te worden overlegd c.q. te worden geüpload.

 • 5.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bewonersvergunning voor bewoners van het gebied Stadshart en De Entree (zie bijlage I, gebied I):

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een tweede of volgende bewonersparkeervergunningen als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager is bewoner (ingeschreven in de BRP) van het gebied waar betaald parkeren van kracht is en specifiek het gebied Stadshart (incl. Woonhart) en De Entree in Zoetermeer en

  • b.

   de woning van aanvrager heeft een bouwjaar gelegen vóór 2020 en

  • c.

   aanvrager beschikte voor 2021 reeds over een tweede of volgende bewonersvergunning voor het gebied waar de aanvraag voor gedaan wordt en

  • d.

   aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein (ten behoeve van het parkeren van het motorvoertuig waar de vergunning voor wordt aangevraagd) of aanvrager beschikt over een bewonersparkeervergunning voor de andere motorvoertuigen waar aanvrager over kan beschikken en

  • e.

   aanvrager is kentekenhouder volgens de RDW of kan een verklaring overleggen waarin de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaard dat aanvrager, of een ander persoon woonachtig (en ingeschreven in de BRP) op het adres van aanvrager, de vaste berijder is van het motorvoertuig waar een extra bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 • 6.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bewonersvergunning voor bewoners van de Nederlandlaan en Buitenom):

  • a.

   Bewoners van de Nederlandlaan en Buitenom dienen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het aanschaffen van een parkeerabonnement in parkeergarage Nederlandlaan.

  • b.

   Indien een bewoner van de de Nederlandlaan en Buitenom op straat wil parkeren met een vergunning, wordt het tarief voor een 2e bewonersvergunning gehanteerd, maar kan de vergunning alleen verstrekt worden als de bewoner een geldige overeenkomst voor het parkeerabonnement van parkeergarage Nederlandlaan kan overleggen.

 • 7.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bewonersparkeervergunning voor bewoners Reimsstraat:

  • a.

   Bewoners van de Reimsstraat dienen gebruik te maken van de mogelijkheid van parkeren in de garageboxen of op beugelparkeerplaatsen.

  • b.

   Indien een bewoner van de Reimsstraat een eerste bewonersvergunning wil aanvragen dan is dit alleen mogelijk als er een inschrijfbewijs van Vidomes overlegd kan worden (c.q. uploaden in webshop) waaruit blijkt dat aanvrager op de wachtlijst staat voor een garagebox of beugelplaats. Indien een dergelijk bewijs niet overlegd wordt, kan aanvrager alleen in aanmerking komen voor een tweede of volgende bewonersvergunning.  

Artikel 3. Volgorde van uitgifte bewonersvergunning

 • 1.

  Indien twee of meer aanvragen voor bewonersvergunningen ten behoeve van hetzelfde adres worden ingediend, worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen van bewonersvergunningen wordt de volgorde bepaald aan de hand van de BRP, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld.

 • 2.

  Indien voor een appartementencomplex parkeergelegenheid op eigen terrein beperkt beschikbaar is, en de gemeente toegestaan heeft dat een deel van de parkeerbehoefte van dit appartementencomplex in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd, dient een bewoner die een eerste bewonersvergunning wil aanvragen aan te tonen door middel van een schriftelijke verklaring van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex dat alle beschikbare (bewoners)parkeergelegenheden op eigen terrein uitgegeven zijn en aanvrager op de wachtlijst staat voor een parkeergelegenheid op eigen terrein. Indien een dergelijke verklaring niet overlegd wordt, kan aanvrager – indien het appartementencomplex niet in het gebied Stadshart en De Entree (zie bijlage I, gebied I) staat - alleen in aanmerking komen voor een tweede of volgende bewonersvergunning.

Artikel 4. Wachtlijst bewonersvergunning

Ter bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte kan bij het verlenen van tweede en volgende bewonersvergunningen het college besluiten om een wachtlijst in te voeren. Bij de afhandeling van de aanvragen die op de wachtlijst vermeld staan is artikel 3 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanvragen op de wachtlijst voor tweede bewonersvergunningen bij voorrang worden behandeld op nieuwe aanvragen voor een derde en volgende bewonersvergunning.

Artikel 5. Uitgiftecriteria bedrijfsvergunning (categorie II)

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een bedrijfsvergunning als aanvrager aan het volgende criterium voldoet:

  • aanvrager vraagt de bedrijfsvergunning aan namens een geregistreerd bedrijf (KvK registratienummer benodigd) gevestigd in het betaald parkeren gebied in Zoetermeer;

 • 2.

  Specifieke criteria bedrijfsvergunning en geldigheid:

   

  Soort vergunning

  Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

  Maximale geldigheids-periode

  Geldigheidsduur per parkering

  Geldigheids-gebied(en)

  Bedrijfsvergunning A

  Geen limiet

  1 maand,

  12 maanden of 48 maanden

  Gedurende reguleringstijden, van maandag tot en met zondag

  Specifiek in het in de vergunning aangegeven gebied.

  Bedrijfsvergunning B

  Geen limiet

  1 maand,

  12 maanden of 48 maanden

  Gedurende reguleringstijden, van maandag tot en met vrijdag

  Specifiek in het in de vergunning aangegeven gebied.

Artikel 6. Uitgiftecriteria deelautovergunning (categorie III)

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een deelautovergunning als hij aan het volgende criterium voldoet:

  • aanvrager is een aanbieder van autodelen. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden als aanvrager is aangesloten bij het keurmerk autodelen of gelijkwaardig, zulks ter beoordeling van het college;

 • 2.

  Specifieke criteria deelautovergunning en geldigheid:

  • a.

   Een deelautovergunning wordt afgegeven voor een vaste locatie ter beoordeling van het college, de locatie wordt beoordeeld op ten minste de volgende 3 criteria:

   • -

    de locatie moet sociaal veilig zijn

   • -

    de locatie moet een gunstige ligging ten opzicht van woningen hebben

   • -

    de locatie moet verkeersveilig zijn

  • b.

   een deelautovergunning wordt verleend op naam van de aanbieder waarvoor de vergunning is verleend, de locatie van de deelauto wordt voorzien van een bord E9 met de tekst ‘deelauto’ + naam van de aanbieder. Een deelautovergunning is alleen geldig op de daartoe aangewezen deelautoplaatsen.

  • c.

   Per deelautoplaats wordt maximaal 1 deelautovergunning verleend.

  • d.

   wanneer een deelautovergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van een deelauto in gebieden met een parkeerdruk van 90% of hoger binnen een afstand van 220 meter (hemelsbreed) van een andere, reeds bestaande deelauto, moet aangetoond worden dat er minstens 4 nieuwe abonnees zijn voor de nieuwe deelauto en dat er op grotere afstand van de andere reeds bestaande deelauto geen alternatief is.

  • e.

   Aan een deelautovergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

Artikel 7. Uitgiftecriteria mantelzorgvergunning (categorie IV)

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een mantelzorgvergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   Aanvrager is afhankelijk van mantelzorg (niet-beroepsmatige, onbetaalde zorg), wat getoetst wordt bij ZoSamen (www.zosamen.nl). Deze instantie dient te bevestigen dat aanvrager beschikt over een recente medische verklaring, die verstrekt is door een daartoe bevoegde arts of andere professionele instantie waaruit blijkt dat mantelzorg nodig is, of aanvrager beschikt over een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis;

  • b.

   Aanvrager is bewoner (ingeschreven in de BRP) van het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Zoetermeer;

 • 2.

  De mantelzorgvergunning is bedoeld voor verzorgers die buiten het betreffende parkeergebied wonen en is geldig tijdens reguleringstijden in specifiek aangewezen delen van het parkeergebied waar de aanvrager woont.

Artikel 8. Onbereikbaarheid parkeerplaats op eigen terrein

Indien de eigenaar/gebruiker van een parkeerplaats op eigen terrein door omstandigheden buiten zijn schuld om (bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden, rioolwerkzaamheden en evenementen) tijdelijk geen gebruik kan maken van zijn parkeerplaats op eigen terrein, dan kan het college een parkeervergunning verlenen op grond van maatwerk. Maatwerk betreft geldigheidsduur, voorwaarden uitgifte en bruikbaarheid van de parkeervergunning.

Artikel 9. Procedure opnieuw verlenen ingetrokken vergunningen

Indien een vergunning gedurende een jaar wordt ingetrokken, wordt een nieuwe aanvraag voor een vergunning bij de aanvang van het daarop volgend jaar in behandeling genomen.

Artikel 10. Tariefbepaling bij verlenen vergunningen gedurende een kalendermaand

Een doorlopende vergunning is maximaal geldig voor de duur van twaalf kalendermaanden van 1 januari tot en met 31 december, of voor de duur van achtenveertig kalendermaanden van 1 januari tot en met 31 december van het vierde jaar.

Voor een vergunning die na 1 januari van enig jaar, gedurende een maand wordt aangevraagd en uitgegeven wordt, dient het bedrag voor die hele maand betaald te worden. Wordt een vergunning gedurende het jaar opgezegd dan wordt het bedrag dat over het volle aantal maanden dat na beëindiging van de belastingplicht nog overblijft gerestitueerd.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  Een bewonersvergunning wordt afgegeven op kenteken, met een maximum van één kenteken per vergunning.

 • 2.

  De bedrijfsvergunning wordt afgegeven op naam van het bedrijf of op kenteken; met een maximum van één kenteken per vergunning.

 • 3.

  Aanvragers die beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein, maar waarbij voor het jaar 2020 geen rekening gehouden is met deze parkeerplaats op eigen terrein kunnen per 1 januari 2021 niet meer in aanmerking komen voor een eerste bewonersvergunning. Voor aanvragers die beschikken over een vierjarige vergunning gaat deze regel in na afloop van de geldigheid van de lopende parkeervergunning, maar niet eerder dan 1 januari 2021

Slotbepalingen

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking twee weken na elektronische bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020,

De secretaris,

de burgemeester,

Bijlage I

Zoetermeer is ingedeeld in vijf beleidsgebieden. In onderstaand figuur en tabel is deze indeling weergegeven. Voor gebied 1 gelden afwijkende regels ten aanzien van de verlening van een parkeervergunning voor bewoners boven de eerste bewonersvergunning:

 

Figuur 1 Gebiedsindeling parkeerbeleid Zoetermeer