Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent aanwijzen betaald- en vergunninghoudersparkeren (Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Zoetermeer 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent aanwijzen betaald- en vergunninghoudersparkeren (Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Zoetermeer 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Zoetermeer 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren van 17 juni 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zoetermeer/CVDR635855.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/632305/CVDR632305_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2020nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-45592

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent aanwijzen betaald- en vergunninghoudersparkeren (Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Zoetermeer 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Zoetermeer 2020 en artikel 10 van de Verordening Parkeerbelasting Zoetermeer 2020;

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Zoetermeer 2020

Artikel 1. Intrekken eerdere besluiten

In te trekken hun besluit tot aanwijzing waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd en waarvan de daarop of daarbinnen aanwezige parkeerplaatsen mede zijn bestemd voor het parkeren door vergunninghouders van 17 juni 2014.

Artikel 2. Plaatsen betaald parkeren, dag(kras)kaart en toepassing wielklem

Aan te wijzen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid a van de Verordening parkeerbelasting 2020 mag worden geparkeerd en welke tevens mede bestemd zijn voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Zoetermeer en als plaatsen waar de wielklem wordt toegepast: alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de volgende terreinen, wegen en weggedeelten in onderstaande tabel:

 

Gebied:

A – Stadscentrumgebied

A1 –

Stadscentrumgebied (altijd openbaar toegankelijke parkeerplaatsen)

Oostzijde van de Afrikaweg vanaf de Van Leeuwenhoeklaan in noordelijke richting, de noordzijde van de Europaweg (inclusief de daar aanwezige parkeerplaatsen), de oostzijde van de Zwaardslootweg, de zuidzijde van de Aidaschouw (het wegvlak uitgesloten), de westzijde van de Ondineschouw (het wegvlak uitgesloten), de zuidzijde van de Europaweg (inclusief de daar aanwezige parkeerplaatsen) in oostelijke richting, de zuidzijde van de Australiëweg in oostelijke richting tot aan de waterloop Leidsewallenwetering, waterloop de Leidsewallenwetering in zuidelijke richting tot aan de waterpartij Grote Dobbe, de zuidzijde van de waterpartij Grote Dobbe, de zuidzijde van de Londenstraat/Oxfordstraat in rechte lijn doorlopend tot de spoorlijn aan de zuidzijde van de Oxfordstraat, de spoorlijn tot aan de wegas van de J.L. van Rijweg op het viaduct over de spoorlijn, de wegas van de J.L. van Rijweg vanaf het viaduct over de spoorlijn in zuidelijke richting tot aan de van Leeuwenhoeklaan, de noordzijde van de Van Leeuwenhoeklaan in westelijke richting tot aan de Afrikaweg.

 

Een en ander zoals aangegeven door de ononderbroken rode lijn op de bij deze tarieventabel behorende kaart (Bijlage I)

A2 – Stadscentrumgebied (slagboomterreinen die op bepaalde tijden openbaar toegankelijk zijn)

Op de volgende parkeerterreinen kan buiten de reguliere kantoortijden op vrijdagavond en andere aangegeven koopavonden, de zaterdagen en koopzondagen tegen betaling van het vastgestelde tarief geparkeerd worden. Op bovengenoemde tijden gelden dezelfde regels als voor de openbare parkeerplaatsen. Het gaat hierbij om de volgende locaties:

 • -

  Parkeerterrein Rijksdienst voor wegverkeer (170 plaatsen)

 • -

  Parkeerterrein CRI (28 plaatsen)

 • -

  Parkeerterrein ABN AMRO Bank (17 plaatsen).

 

Een en ander zoals aangegeven door de groene markering lijn op de bij deze tarieventabel behorende kaart (Bijlage I)

Kaart:

Bijlage I: “aanwijzing parkeerplaatsen Stadscentrumgebied (A)”

 

Gebied:

B – Parkeerplaatsen buiten Stadscentrumgebied (Dorp)

Omschrijving:

Parkeerplaatsen:

 • -

  bij de adressen Dorpsstraat 3 en 5 (huisartsengroepspraktijk en apotheek

 • -

  bij het adres Dorpsstraat 10 (tegenover “het Oude Huys”

 • -

  aan de Leidsewallen achter het pand Dorpsstraat 36

 • -

  aan de Leidsewallen ten westen van de brug

 • -

  aan de Delftsewallen op het parkeerterrein bij de “Oude Kerk”

 • -

  aan het Achterom op het parkeerterrein naast de parkeergarage

 • -

  aan het Achterom op het parkeerterrein langs de Buurtvaart

 • -

  aan de Pilatusdam.

 

Een en ander zoals aangegeven in het geel op de bij dit besluit behorende kaart (bijlage II)

Kaart: 

Bijlage II: “aanwijzing parkeerplaatsen buiten Stadscentrumgebied (B)”

 

Gebied:

C – Winkelcentrum Seghwaert

Omschrijving:

Parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Parkdreef bij het winkelcentrum “Seghwaert”.

Een en ander zoals aangegeven in het geel op de bij dit besluit behorende kaart (bijlage III)

 Kaart:

Bijlage III: “aanwijzing parkeerplaatsen winkelcentrum Seghwaert (C)”

De parkeerbelasting wordt niet geheven op de particuliere parkeerplaatsen (parkeerplaatsen die niet voor het openbare verkeer openstaan), de parkeerplaatsen die tijdens kantooruren uitsluitend bestemd zijn voor bedrijven en gehandicaptenparkeerplaatsen.

Artikel 3. Tijdstippen betaald – en vergunninghoudersparkeren

Gebied

Reguleringstijden

A1 – Stadscentrumgebied (altijd openbaar toegankelijke parkeerplaatsen)

Maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot en met 23.00 uur;

Zondagen, met uitzondering van feestdagen, van 12.00 uur tot en met 17.00 uur.

Op parkeerplaatsen in de straat Driekant geldt een parkeerduurbeperking van 2 uur.

Op parkeerplaatsen in de straat Centrum West geldt een parkeerduurbeperking van 1,5 uur.

A2 – Stadscentrumgebied (slagboomterreinen die op bepaalde tijden openbaar toegankelijk zijn)

Vrijdagavonden en andere koopavonden van 18.00 uur tot en met 23.00 uur; Zondagen, met uitzondering van feestdagen, van 12.00 uur tot en met 17.00 uur.

B – Parkeerplaatsen buiten Stadscentrumgebied (Dorp)

Maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot en met 18.00 uur; Vrijdagavonden van 18.00 uur tot en met 21.00 uur.

C – Winkelcentrum Seghwaert

Maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot en met 18.00 uur; Vrijdagavonden van 18.00 uur tot en met 21.00 uur.

 

Artikel 4. Wijze van betalen bij betaald parkeren

 • 1.

  Terstond bij aanvang van het parkeren wordt de verschuldigde parkeerbelasting voldaan door:

  • a.

   het in werking stellen van de parkeerapparatuur of

  • b.

   door het via een telefoon, een ander communicatiemiddel of webbrowser inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Zoetermeer een contract heeft afgesloten voor deze dienst, of

  • c.

   door gebruik te maken van een geldige dagkaart die is aangeschaft anders dan bij de parkeerapparatuur;

 • 2.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven;

 • 3.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van een betaling met een bankkaart (debetaart).

 • 4.

  Het bedrag dat wordt gepind is ten minste zo groot als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

 • 5.

  Indien bij betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, wordt dit kaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht;

 • 6.

  Bij het via een telefoon, een ander communicatiemiddel of webbrowser via een provider inloggen op de centrale computer geeft de belastingplichtige het zonenummer en kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd door. Tevens neemt de belastingschuldige de overige voorwaarden van de door belastingschuldige gekozen provider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 van de Verordening parkeerbelastingen en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen.

Artikel 5. Voorschrift belanghebbenden parkeren

Bij het vergunning parkeren is het herkenningsvignet voor een geldige vergunning (barcodepas) bij voorkeur aan de onderzijde van de voorruit van het motorvoertuig bevestigd. Het parkeren zonder via de barcodepas zichtbaar geldige parkeervergunning wordt aangemerkt als parkeren zonder geldige vergunning.

Artikel 6. Slotbepalingen

Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren van 17 juni 2014 wordt ingetrokken op het moment dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat het ingetrokken besluit van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór de inwerkingtreding van onderhavig besluit hebben voorgedaan.

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking twee weken na elektronische bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Zoetermeer 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage I aanwijzing parkeerplaatsen Stadscentrumgebied (A)

Gebiedskaart A1 en A2

 

Bijlage II aanwijzing parkeerplaatsen buiten Stadscentrumgebied (B)

Gebiedskaart B

 

Bijlage III aanwijzing parkeerplaatsen winkelcentrum Seghwaert (C)

Gebiedskaart C

 

Wijzigingen tov 2014:

Artikel 2

De plaatsen en gebieden meer eenduidig aangegeven.

 

Artikel 3

De tijden en dagen in dezelfde vorm als het eerdere overzicht weergegeven.

 

Artikel 4

Betalen met muntgeld uit het besluit gehaald. Mobiel parkeren aangepast, in lijn met de huidige werkwijze via het SHPV.

Bijlagen:

De bijlagen zijn aan het besluit toegevoegd. Stonden eerder alleen bij de tarieventabel, waar ze feitelijk niet zouden horen omdat de bevoegdheid tot aanwijzen bij het college ligt, niet bij de raad.