Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende subsidieregels omtrent samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende subsidieregels omtrent samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken
CiteertitelSubsidieregeling Samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR404294/CVDR404294_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2020nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-22106

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende subsidieregels omtrent samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Het college wil een optimaal en vernieuwend aanbod van activiteiten en projecten subsidiëren ter bevordering van sociale cohesie en leefbaarheid in buurten en wijken van Zoetermeer. De vernieuwde aanpak is een projectmatige, vraag- en wijkgerichte aanpak. Het primaire doel van deze aanpak is het samenbrengen en activeren van inwoners. De sociaal werker die de aanpak uitvoert zorgt ervoor dat inwoners de activiteiten op eigen kracht verder uitvoeren. Het college wil meerdere partijen de kans geven hiertoe voorstellen te doen en uiteindelijk één partij selecteren aan wie zij de subsidie zal verstrekken. De nieuwe activiteiten en projecten starten met ingang van 1 april 2020 of zoveel eerder als mogelijk is.

Deze subsidieregeling is een nadere regeling op basis van artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 (Asv). De regels in de Asv zijn onverkort van toepassing. Waarin deze subsidieregeling afwijkt van de Asv wordt dit expliciet genoemd. De weigeringsgronden uit de Asv zijn onverkort van toepassing op deze subsidieregeling.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de context van de vraag naar vernieuwend aanbod geschetst. Dit betreft informatie over Zoetermeer in hoofdlijnen en daarnaast de verbinding van het vernieuwde aanbod met bestaand beleid.

Hoofdstuk 3 schetst in hoofdlijnen de visie, rol, verantwoordelijkheden en uitgangspunten die de gemeente Zoetermeer hanteert bij het verstrekken van subsidies voor het vernieuwde aanbod.

In hoofdstuk 4 staat de procedure rondom de subsidieregeling omschreven. Hierin kunt u lezen wat wij van u verwachten als u in aanmerking wil komen voor de aan één partij (rechtspersoon) te verlenen subsidie.

In bijlage 1 vindt u de beoordelingslijst, met de concrete uitwerking van de beoordelingscriteria. In bijlage 2 staat een beschrijving van de gewenste competenties van de sociaal werker(s).

2. Context

2.1. Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer telt circa 125.000 inwoners. De gemeente is een slagvaardige en moderne organisatie die vooruitkijkt naar de toekomst en waar de inwoner centraal staat. Er wordt daarom hard gewerkt aan de ambities van de stad om ook in de toekomst het hoge niveau van de stad te behouden.

Ervoor zorgen dat inwoners zichzelf kunnen redden en mee kunnen (blijven) doen staan voorop in het sociaal domein. Een sterke sociale basis voor iedereen, een inclusieve samenleving en samenredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de welzijns- en zorgvoorzieningen in Zoetermeer. De gemeente zorgt ervoor dat basisvoorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en dat maatwerk wordt geleverd wanneer dat nodig is. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen formele en informele zorg en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers. Binnen het sociaal domein hangen de verschillende soorten activiteiten en dienstverlening sterk met elkaar samen. De uitgangspunten voor het sociaal domein, zoals geformuleerd in het Coalitieakkoord, die van belang zijn voor deze subsidieregeling zijn de volgende:

 • Aansluiting sociaal domein bij wijkgericht werken

 • Een sterke sociale basis voor iedereen

 • Beter zicht op de effecten van onze interventies

 • Meer aandacht voor preventie, om zwaardere zorg te voorkomen

 • Intensievere aanpak tegengaan van eenzaamheid

 • Preventieve maatregelen voor schuldhulpverlening en armoedebeleid

 • Nieuwe aanpak ondersteuning vrijwilligers in het sociaal domein 1

Voor meer informatie over Zoetermeer kijk op www.zoetermeer.nl.

2.2. Verdeling in wijken

Zoetermeer kent een sterk wijkgerichte indeling (tabel 1). Op dit moment vinden in de wijken Oosterheem en Seghwaert pilots plaats met wijkgericht werken. Dit betekent dat hier deels op een andere wijze met partners en inwoners wordt samengewerkt dan in de andere wijken. In de wijk Meerzicht heeft net een brede wijkverkenning plaatsgevonden. De resultaten uit deze wijkverkenning zijn voor de onderdelen Meerzicht leidend bij de invulling van de opgave. In verschillende buurten en wijken blijkt 2 , dat er in meer of mindere mate een gemis wordt ervaren aan saamhorigheid, dat er geen prettige omgang plaatsvindt met elkaar en er wederzijds onbegrip is tussen inwoners uit verschillende culturen die met elkaar in een buurt samenleven. Ook is sprake van een aanzienlijk percentage inwoners (18+) dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt (37%, Stadspeiling 2018). De mate waarin inwoners eenzaamheid ervaren verschilt per buurt of wijk, maar ook tussen o.a. leeftijdscategorieën, sociaal-economische status en andere factoren.

 

Tabel 1Zoetermeerse wijken en buurten

 

Wijk

Aantal inwoners*

Sociale opgave(n)/ behoeften per wijk of buurt waaraan samenlevingsopbouw een bijdrage levert

Bijzonderheden

Buytenwegh

10.396

 • Ondersteunen bij bewonerscontacten en -initiatieven

Bus63 is actief in buurt Busken Huethove

Project Lief & Leedstraten

Centrum**

21.334

 • Ondersteunen bewonersbetrokkenheid en –participatie

 • Ondersteunen bij bewonerscontacten en -initiatieven

Project Lief & Leedstraten

De Leyens

9.302

 • Ondersteunen bij bewonerscontacten en -initiatieven

 

Meerzicht

15.678

 • Vergroten van saamhorigheid in diverse buurten

 • Kwetsbare inwoners ondersteunen bij het versterken van hun sociale netwerk (o.a. eenzaamheid, schulden)

Pilot wijkverkenning

Project Lief & Leedstraten

Noordhove

8.420

 • Ondersteunen bij bewonerscontacten en -initiatieven

 

Seghwaert

16.331

 • Verkleinen van de afstand tussen inwoners, bedrijven, gemeente en maatschappelijke partners en de samenwerking verbeteren

 • Betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving vergroten

 • Stimuleren en ruimte bieden aan bewonersinitiatieven

Pilot wijkgericht werken

Project Lief & Leedstraten

Oosterheem

22.517

 • Versterken sociale cohesie en saamhorigheid

 • Stimuleren van ontmoeting in de wijk

 • Vergroten bewonersbetrokkenheid en –participatie en –initiatieven

 • Verkleinen van de afstand tussen inwoners, bedrijven, gemeente en maatschappelijke partners

Pilot wijkgericht werken

Project Lief & Leedstraten

Enjoy Life

Rokkeveen

20.796

 • Vergroten van saamhorigheid in diverse buurten

 • Kwetsbare inwoners ondersteunen bij het versterken van hun sociale netwerk (o.a. eenzaamheid, schulden)

Project Lief & Leedstraten

*BRP-Zoetermeer, Bevolkingsprognose Zoetermeer 2017-2037

**Wijk Centrum bestaat uit Dorp, Stadscentrum, Palenstein, Driemanspolder

2.3. Beleid

Sociale basis

De gemeente wil een samenleving stimuleren, waarin iedereen de gelegenheid heeft om mee te doen, waar mensen elkaar helpen en waar de overheid inwoners faciliteert. Dit noemt de gemeente een sterke sociale basis. De gemeente zorgt daarbij voor een goede infrastructuur van sociale basisvoorzieningen, waar nodig per wijk georganiseerd. Deze basisvoorzieningen zijn laagdrempelig, iedereen kan er gebruik van maken en ze hebben een preventieve en ondersteunende functie.

De sociale basis bestaat verder uit wat bewoners zelf, met en voor elkaar doen. Dit zijn de aanwezigheid van informele netwerken, maatschappelijke initiatieven en betekenisvolle relaties tussen inwoners onderling en tussen inwoners, professionals en de gemeente. Inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn, kunnen in de wijken terecht bij het algemeen maatschappelijk werk, organisaties voor materiële dienstverlening, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en in ontmoetingsruimten van wijk- en buurtverenigingen 3 .

 

Wijkgericht werken

De gemeente wil er zijn voor de inwoners in de stad. Met wijkgericht werken, werkt de gemeente dichtbij de inwoner, ondersteunt zijn ideeën en initiatieven en pakt die samen met de inwoners op. De gemeente wil in de wijk slagvaardiger opereren en zaken aanpakken die in de directe woonomgeving van de inwoner belangrijk zijn. Zowel op het vlak van de openbare ruimte als op het vlak van de sociale voorzieningen.

Per wijk wordt maatwerk geleverd. De gemeente begint direct met deze nieuwe manier van wijkgericht werken in twee wijken, namelijk Oosterheem en Seghwaert. In de andere wijken zet de gemeente alvast stappen waar zich goede mogelijkheden voor wijkgericht werken voordoen.

Bij het wijkgericht werken zet de gemeente in op:

 • Ondersteunen van ideeën en initiatieven van de inwoners.

 • Integrale en sterkere rol van wijkwethouders en wijkregisseurs, meer wijkregisseurs.

 • Verschillende soorten samenspraak voor voorzieningen op wijk- of op stedelijk niveau.

 • Leefbaarheid, groen en sociaal domein wijkgericht organiseren 4 .

3. Gewenste situatie vanaf 2020

 

Gezien de omvang van de wijken en buurten in relatie tot het beschikbare budget, zal de focus liggen op een aantal projecten in wijk of buurt. De keuze voor deze projecten voor 2020 vindt plaats na verlening van de subsidie, in overleg met de wijkregisseurs. Een aantal voorbeelden:

 

Voorbeeld 1Leefbaarheid

In een flat in het Centrum is de label voor vierkamerflats verschoven van maximaal twee inwoners naar minimaal 2 inwoners, waardoor de samenstelling van de flatbewoners nogal is veranderd. Er is een aantal nieuwe gezinnen komen wonen dat slecht Nederlands spreekt en andere leefregels hanteert. De oude bewoners, veelal autochtoon en ouderen, hebben moeite om de nieuwe bewoners bij de flatactiviteiten te betrekken. De nieuwe bewoners lijken geen behoefte te hebben aan bewonersvergaderingen, schoonmaakacties of gezamenlijke sociale activiteiten. De oude bewoners zoeken naar mogelijkheden om samen met de nieuwe bewoners hun woonomgeving leefbaar te maken. Om dit te doen, hebben zij ondersteuning nodig van samenlevingsopbouw, bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten die wel aanslaan. Maar ook om hen een hart onder de riem te steken.

 

Voorbeeld 2Sociale binding

In Meerzicht zoeken bewoners naar een manier om met andere leefstijlen, cultuur- en taalverschillen om te gaan. Er is een sterke behoefte om met elkaar en niet naast elkaar te willen leven. Zoekend naar een goede band met de buren, dankbaarheid voor gegeven hulp en wederzijds begrip. Elkaar willen helpen, vluchtelingen helpen integreren, een zoektocht naar betrokkenheid van medebewoners of een oppas, omdat familie het laat afweten

3.1. De subsidieregeling en subsidieopgave

De gemeente Zoetermeer werkt zoals gezegd aan een sterke sociale basis. Dit doet zij vanuit de visie van positieve gezondheid 5 en vanuit de visie van relationeel werken. Dit laatste betekent dat de gemeente de sociale basis ziet als een dynamisch geheel, met vele onderlinge relaties, wat als een olievlek werkt. Steeds opnieuw wordt bekeken wat nodig is om een sociale opgave op te lossen en wie hierbij aan kan haken. Het is een continu proces.

Het doel van deze subsidieregeling is om activiteiten die de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten en wijken bevorderen op een andere, nieuwe en meer projectmatige manier te benaderen en vorm te geven. Het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten en wijken zal vooral samen met inwoners, maar ook via samenwerking met andere betrokken partijen in buurten en wijken, zoals maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, bedrijven en woningcorporaties, plaatsvinden. Uitgangspunt is steeds de context van de buurt, waarbij wordt aangesloten bij wat er aan talenten, mogelijkheden en bronnen aanwezig is.

De gemeente is hiervoor op zoek naar een maatschappelijke partner die samenlevingsopbouw (sociaal werk) kan bieden en die met een frisse blik en op vernieuwende wijze de verbinding tussen inwoners legt en versterkt. Het gaat om versterking van buurten op collectief niveau, zoals ondersteuning bij inwonersinitiatieven.

De maatschappelijke partner zal projectmatig worden ingezet om gericht aan de slag te gaan met een sociaal vraagstuk in een buurt of gebied. De gemeente bepaalt de keuze voor de inzet via de wijkregisseurs. De maatschappelijke partner neemt een actieve houding aan om bij de uitvoering van zijn activiteiten en projecten aan te sluiten op de ontwikkelingen in de wijk of buurt. Daarbij is het belangrijk om in gesprek te gaan met de wijkbewoners en de samenwerking met andere partijen te zoeken. Ook zal, aan de hand van concrete voorbeelden, gevraagd worden welke werkwijzen en methodieken hij in huis heeft om in te zetten bij de aanpak van diverse sociale vraagstukken. De uitvoering van de gesubsidieerde projecten starten in april 2020.

3.2. Maatschappelijke effecten en resultaten

Op basis van de sociale opgaven in tabel 1 en de behoeften in de wijk die de wijkregisseur ziet, worden keuzes gemaakt voor de locaties in de stad waar de aanvrager zijn werkzaamheden gaat uitvoeren. Het gaat daarbij steeds om activiteiten en projecten die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij initiatieven vanuit inwoners zelf. Van de maatschappelijke partner wordt verwacht dat hij weet welke methodieken hij kan toepassen en hieruit een keuze maakt. Met zijn tussenkomst streeft hij één of meerdere van de volgende effecten na.

 • 1.

  De betrokkenheid en leefbaarheid in de wijken zijn vergroot;

 • 2.

  Er is meer verbinding tussen de bewoners onderling en met bewoners van verschillende culturele achtergronden;

 • 3.

  Er is draagvlak in de buurt voor activiteiten die door inwoners worden opgezet en door de sociaal werker ondersteund;

 • 4.

  Bewoners zijn gemotiveerd en geactiveerd om zaken in hun buurt of wijk aan te pakken;

 • 5.

  Er is minder overlast in de buurt;

 • 6.

  Bewoners leren van en door elkaar.

 • 7.

  De eenzaamheid onder inwoners is afgenomen.

 • 8.

  Er is meer verbinding tussen organisaties, verenigingen en ondernemers in de wijk om activiteiten en initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen uit te voeren.

De subsidieaanvrager wordt gevraagd in het plan van aanpak een voorstel op te nemen over hoe hij de maatschappelijke effecten en resultaten van de activiteiten en projecten zichtbaar kan maken.

3.3. Subsidieverstrekking

De subsidie wordt verstrekt op basis van deze subsidieregeling ‘Samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken’. Dit betreft een subsidieregeling als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016.

Deze subsidieregeling kent de volgende aandachtspunten:

 • Aanvrager is verantwoordelijk voor het realiseren van maatschappelijke effecten en resultaten

 • In de aanvraag moet worden beschreven, welke maatschappelijke effecten en resultaten de aanvrager gaat realiseren en welke relevante indicatoren en metingen hij daarvoor hanteert. Vervolgens moeten deze effecten en resultaten in de verantwoording terugkomen. De keuze voor de sociale opgaven waarvoor de aanvrager wordt ingezet, wordt door de gemeente bepaalt via de wijkregisseurs. Hoe het aanbod vervolgens concreet vorm krijgt, is vooral naar inzicht van de aanvrager.

   

 • Projectmatige benadering met primair doel activering

 • Het is de bedoeling dat de sociale opgaven projectmatig opgepakt worden. Doel is om inwoners te activeren, zodat de ondersteuning van de sociaal werker afgebouwd kan worden.

   

 • Aansluiting op reeds bestaande aanbod in Zoetermeer

 • Het is van belang dat er samengewerkt wordt met andere betrokken partijen in buurten en wijken, zoals maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, bedrijven en woningcorporaties. Uitgangspunt is steeds de context van de buurt, waarbij wordt aangesloten bij wat er aan talenten, mogelijkheden en bronnen aanwezig is.

   

 • Kwaliteit

 • De gewenste kwaliteit is sterk afhankelijk van de sociaal werker(s) die de maatschappelijk partner zal inzetten. De gemeente acht het van belang dat de capaciteit en competenties, en daarmee de kwaliteit van de sociaal werker(s) op voorhand is gewaarborgd. Om die reden zijn in bijlage 2 zijn de gewenste competenties van de sociaal werker(s) aangegeven.

   

 • Begrotingsvoorbehoud

 • De subsidie wordt, voor zover gelet op paragraaf 4.1 aan de orde, verleend onder het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de jaarlijkse begrotingsvaststelling voor de betreffende subsidie de financiële middelen beschikbaar stelt.

4. Praktische informatie subsidieregeling

4.1 Inleiding

De gemeente is op zoek naar een maatschappelijke partner op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, die sociaal werkers in dienst heeft.

Bij interesse om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling vraagt de gemeente u een subsidie aan te vragen voor de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021.

Verstrekking van de subsidie na april 2021 tot en met december 2022 is afhankelijk van twee zaken:

 • 1.

  De toetsing van geleverde prestaties op een vastgesteld evaluatiemoment;

 • 2.

  Beleidskeuzes die de komende jaren gemaakt worden. Deze beleidskeuzes kunnen leiden tot veranderingen voor de taak en rollen van de gesubsidieerde partij.

Omwille hiervan is de gemeente op zoek naar een partij die in staat en bereid is mee te bewegen als nieuwe beleidskeuzes daarom vragen. Vanzelfsprekend is de aanvrager een gesprekspartner voor de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de praktische invulling van nieuwe beleidskeuzes. Indien het komt tot een verlenging dan zal dit in beginsel zijn op basis van een jaarlijkse subsidie tot en met december 2022.

De subsidieaanvraag dient uiterlijk op woensdag 19 februari 2020, 12:00 uur ingediend te zijn bij de gemeente, via www.zoetermeer.nl/subsidies.

De gemeente zal aan één partij subsidie verstrekken, omwille van een doelmatige inzet van de subsidie. Het staat de aanvragende partij echter vrij om coalities te vormen met andere partijen als hij zodoende kan komen tot een optimaal aanbod. Hierbij geldt echter wel dat deze samenwerkende partijen als één rechtspersoon dienen in te schrijven en de subsidie zal ook aan één rechtspersoon worden verleend. Dit is de penvoerder voor de subsidie.

4.2 Subsidiebedrag

Voor de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021 geldt een maximaal te verstrekken subsidie van € 150.000,-, bestemd voor 1 partij. Het budget is inclusief btw. Bij eventuele btw-plichtigheid komt de financiële last voor rekening van de subsidieaanvrager. In de subsidieaanvraag en het maximale subsidiebedrag dienen ook de huisvestingskosten en activiteitenkosten zijn verdisconteerd. Kort gezegd dienen alle directe en indirecte kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de subsidiabele activiteiten te zijn opgenomen in de aanvraag.

Vóór 1 april 2021 zullen de projecten geëvalueerd worden via het accountoverleg en de tussen- en eindevaluatie. Inhoudelijk vindt de evaluatie plaats op basis van de door de aanvrager zelf voorgestelde indicatoren en metingen. Bij de eindevaluatie zullen ook de meetbare resultaten van de in tabel 1 (onder ‘Bijzonderheden’) genoemde projecten en pilots worden betrokken, die vergelijkbare doelstellingen nastreven. Als de evaluatie daartoe aanleiding geeft, zal de subsidie ook na 1 april 2021 voortgezet worden voor een maximaal subsidiebedrag van € 150.000.- per jaar tot en met 31 december 2022.

4.3 Wat vragen wij van u?

Om deel te nemen aan deze subsidieregeling, kunt u een subsidieaanvraag indienen via www.zoetermeer.nl/subsidies U treft hiervoor een aanvraagformulier aan. Tevens vindt u hier de overige aanvraagvereisten, zoals een exemplaar van de oprichtingsakte indien u voor de eerste maal een subsidie bij gemeente Zoetermeer aanvraagt. Om de aanvragen zo goed mogelijk te beoordelen hebben wij een ‘beoordelingskader’ vastgesteld aan de hand waarvan de aanvragen beoordeeld zullen worden.

Samenvattend kunt u op de volgende criteria punten scoren (zie bijlage 1 voor de volledige toelichting):

 • Inhoudelijk: plan van aanpak en beschrijving hoe de activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke effecten en resultaten zoals genoemd in 3.2;

 • Kennis opgave: een beschrijving van uw organisatie, uw ervaring met vergelijkbare opgaven, uw ervaring in en kennis over Zoetermeer, specifiek binnen het sociaal domein, en de inzet van gekwalificeerd personeel (zie bijlage 2).

 • Kwaliteit van activiteiten en organisatie: beschrijving van de maatregelen die u hanteert om de kwaliteit van uw organisatie en de gesubsidieerde activiteiten en projecten te borgen;

 • Onderbouwde begroting: een beschrijving van alle directe en indirecte kosten, prijs/ kwaliteitsverhouding en eventuele eigen aanvullende middelen.

Informatie die wij van u vragen zonder dat hier punten mee te verdienen zijn:

 • statutaire naam van uw instelling of (vrijwilligers) organisaties;

 • postadres, postcode en plaats;

 • IBAN-nummer, tenaamstelling en adres;

 • inschrijvingsnummer en datum Kamer van Koophandel;

 • namen, adressen en telefoonnummers van de voorzitter en leden van het dagelijks bestuur;

 • (eventuele) overkoepelende organisatie(s) waarbij uw instelling is aangesloten;

 • een exemplaar van de oprichtingsakte;

 • de statuten;

 • het eventueel aangaan van een coalitie met andere partners.

4.4 Beoordeling

De aanvragen worden allereerst getoetst op compleetheid en op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Asv 2016. Doen zich geen weigeringsgronden voor, dan wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria van deze subsidieregeling. De beoordelingscriteria zijn opgenomen in bijlage 1 (beoordelingslijst). Daar waar bijlage 1 in tegenspraak is met de rest van de inhoud van de subsidieregeling gaat bijlage 1 voor.

 

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen inhoudelijk. De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden:

 • -

  een senior netwerkregisseur Wmo, gemeente Zoetermeer

 • -

  een wijkregisseur, gemeente Zoetermeer

 • -

  een medewerker van een woningcorporatie

De beoordelingscommissie wordt met advies bijgestaan door een financieel en/of subsidieadviseur van de gemeente Zoetermeer.

De drie best scorende partijen mogen hun plan van aanpak toelichten middels een presentatie in aanwezigheid van de beoordelingscommissie. Dit zal op donderdag 5 maart tussen 09.00 uur en 12.00 uur plaatsvinden. Iedere partij presenteert zich afzonderlijk en krijgt hiervoor 1 uur de tijd. Op basis van de presentatie kan de score op beoordelingscriterium 1 naar boven of beneden worden bijgesteld en zal de eindscore definitief worden bepaald. De subsidie zal aan de partij worden verstrekt met de hoogste eindscore, maar met een minimale eindscore van 50 punten. De partijen aan wie de subsidie niet wordt verstrekt worden afgewezen op grond van de Asv. Op de subsidie zullen de regels uit de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016, de regels van deze subsidieregeling en de bepalingen in het subsidieverleningsbesluit van toepassing zijn. Na de subsidieverstrekking zal er een startgesprek met de senior netwerkregisseur Wmo volgen.

 

Scoringsmatrix

De beoordeling gebeurt via een scoringsmatrix. Deze werkt als volgt. Voor elk beoordelingscriterium kan een maximaal aantal punten worden gehaald (zie figuur 1). Iedere subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria in figuur 1 en per afzonderlijk beoordelingscriterium voorzien van een score als genoemd in figuur 2. Die score vertegenwoordigt een wegingsfactor (zie eveneens figuur 2). De wegingsfactor maal het maximaal aantal te behalen punten per afzonderlijk beoordelingscriterium resulteert in de score per afzonderlijk beoordelingscriterium. Optelling van de scores van de afzonderlijke beoordelingscriteria leidt tot de eindscore voor de betreffende subsidieaanvrager.

Let op: alle scores worden afgerond op 2 cijfers achter de komma

 

Voorbeeld

 

Een partij scoort op Beoordelingscriterium 1 Plan van Aanpak een ‘goed’. Dit betekent een wegingsfactor van 0,75. Vermenigvuldigd met het maximaal aantal te behalen punten komt dit neer op een score van 0,75 x 50 = 37,50 punten voor dit criterium.

 

Weging van de beoordelingscriteria:

FIGUUR 1

Beoordelingscriteria

Maximaal te behalen punten

Beoordelingscriterium 1

Plan van aanpak (PvA)

50 punten

Beoordelingscriterium 2

Kennis opgave

20 punten

Beoordelingscriterium 3

Kwaliteit van activiteiten en organisatie

20 punten

Beoordelingscriterium 4

Onderbouwde begroting

10 punten

Totaal

100 punten

 

FIGUUR 2

Score

Wegingsfactor

Uitstekend

1 (x weging)

Goed

0,75 (x weging)

Voldoende

0,50 (x weging)

Onvoldoende

0,25 (x weging)

Zeer slecht / niets opgeleverd

0 punten (x weging)

 

Elk lid van de beoordelingscommissie geeft een individuele score per beoordelingscriterium. In een plenaire sessie worden de individuele scores besproken. Elk lid heeft dan de mogelijkheid zijn score bij te stellen.

Daarnaast is er een presentatieronde, waarin de drie hoogst scorende partijen hun plan van aanpak presenteren. Op basis van de presentatie kan ieder lid zijn of haar score op beoordelingscriterium 1 naar boven of beneden worden bijstellen en zal de eindscore definitief worden bepaald. In geval van een gelijk puntenaantal zal worden geloot.

De einduitkomst van de beoordeling wordt ter instemming aan het college voorgelegd.

4.5 Vragen

Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over deze subsidieregeling. Dit kan uitsluitend per e-mail, tot woensdag 22 januari 2020, 12:00 uur, op het e-mailadres subsidieinwoners@zoetermeer.nl onder vermelding van vragen over “Subsidieregeling ‘Samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken”.

 

De vragen dienen te worden aangeleverd in Word-format op de volgende manier:

Vraag volgorde nummer

Paragraaf/ Bijlage

Pagina

Vraag

 

 

 

 

 

 

Uiterlijk 29 januari 2020 zal een overzicht van de Vragen en Antwoorden ter beschikking worden gesteld met daarin geanonimiseerd alle ontvangen vragen en de bijbehorende antwoorden via www.zoetermeer.nl/subsidies -> Subsidieregeling ‘Samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken’. De gemeente zal geen aankondiging versturen dat het overzicht van de Vragen en Antwoorden gepubliceerd is.

Vragen die na het gestelde tijdstip worden ontvangen hoeven door de gemeente niet te worden beantwoord. Aanvrager draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte en tijdige ontvangst van de vragen door de gemeente.

4.6 Planning

De planning voor de aanvraag- en beslistermijn wijkt af van de termijnen, die worden gehanteerd in de uit de Asv 2016 (art. 5 en 6). Hieronder is de planning met deadlines weergegeven, zoals geldig voor deze subsidieregeling.

 

Actie

Uitvoering

Deadlines

Subsidieregeling wordt openbaar gemaakt, via www.zoetermeer.nl/subsidies

Gemeente Zoetermeer

Woensdag 22 januari 2020

Mogelijkheid tot vragen stellen aan gemeente Zoetermeer (vragenronde)

Subsidieaanvrager

Woensdag 29 januari 2020, 12:00 uur

Alle vragen worden beantwoord en geanonimiseerd openbaar gemaakt op de website waar ook de subsidieregeling te vinden is.

Gemeente Zoetermeer

Woensdag 5 februari 2020

Uiterlijke indientermijn subsidieaanvraag

Subsidieaanvrager

Woensdag 19 februari 2020, 12:00 uur

Beoordeling subsidieaanvraag

Gemeente Zoetermeer

Woensdag 19 februari 2020 – Woensdag 26 februari 2020

De partijen die niet behoren tot de drie best scorende partijen ontvangen een afwijzende beschikking.

Gemeente Zoetermeer

Maandag 2 maart 2020

De drie best scorende partijen krijgen de mogelijkheid hun plan van aanpak te presenteren aan de beoordelingscommissie. Deze partijen ontvangen een uitnodiging voor de presentatie op donderdag 5 maart tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Subsidieaanvrager

Donderdag 5 maart 2020

 • Beschikking naar de best scorende partij.

 • Afwijzende beschikking naar andere partijen.

 • Bericht van het genomen besluit naar alle partijen die een aanvraag hebben gedaan.

Gemeente Zoetermeer

Uiterlijk donderdag 12 maart 2020

Inregelen nieuwe partij

Subsidieaanvrager

2e helft maart 2020

Startdatum van de beschikte partij

Subsidieaanvrager

1 april 2020, of zoveel eerder als mogelijk is.

Alle data zijn onder voorbehoud. Aan deze planning kunt u dan ook geen rechten ontlenen. In geval van uitstel op bovenstaande planning van de zijde van de gemeente Zoetermeer schuiven planningsdata voor de partij evenredig naar achteren (geteld in werkdagen).

5. Bijlagen

Bijlage 1 Beoordelingslijst

In de hoofdstukken 2 en 3 van deze subsidieregeling zijn het beleid en de visie van de gemeente, alsmede de gewenste maatschappelijke effecten en resultaten beschreven en nader toegelicht. In het plan van aanpak bij de aanvraag dient aanvrager de aansluiting op het beleid en de visie van de gemeente, alsmede de aanpak om te komen tot het behalen van deze maatschappelijke effecten, helder naar voren te laten komen. Daarnaast dient de aanvrager afzonderlijk in te gaan op zijn kennis en ervaring (kennis opgave), het waarborgen van de kwaliteit van zijn activiteiten en organisatie (kwaliteit) en de financiële uitgangspunten (onderbouwde begroting). Om in staat te zijn de aanvragen objectief te beoordelen geven wij hieronder nadrukkelijk aan wat wij van aanvrager vragen en waar de aanvraag op wordt beoordeeld. Er zijn maximaal 100 punten te verdienen. 

 

Gewenst resultaat

Uw aanvraag bevat ten minste een omschrijving van het volgende:

Beoordeling

Max. punten

Inhoudelijk: Plan van aanpak

 

 • Hoe uw plan van aanpak aansluit bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente;

 • Hoe uw plan van aanpak aansluit bij de visie op samenlevingsopbouw als middel om de sociale basis te versterken;

 • Voorstel voor aanpak per buurt/wijk met doelen, afspaken te behalen resultaten en effecten;

 • Welke bewezen werkwijzen en methoden u gebruikt, waarbij het uitgangpunt is dat de eigen kracht van inwoners wordt versterkt en dat de maatschappelijke partner zich ook weer op tijd terugtrekt om inwoners zelf aan zet te laten;

 • Hoe de voortgangsbewaking plaatsvindt:

  • o

   Tussenevaluatie

  • o

   Eindevaluatie

  • o

   Accountoverleg

  • o

   Bestuurlijk overleg

 • Welke medewerkers u inzet voor hoeveel uur;

 • Welke medewerking u van de gemeente en andere betrokken organisaties verwacht, zodat uw plan van aanpak inderdaad gerealiseerd kan worden. 

Onderbouw daarnaast hoe uw activiteiten bijdragen aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten:

 • 1.

  De betrokkenheid en leefbaarheid in de wijken zijn vergroot;

 • 2.

  Er is meer verbinding tussen de bewoners onderling en met bewoners van verschillende culturele achtergronden;

 • 3.

  Er is draagvlak in de buurt voor bepaalde activiteiten;

 • 4.

  Bewoners zijn gemotiveerd en geactiveerd om zaken in hun buurt of wijk aan te pakken;

 • 5.

  Er is minder overlast in de buurt;

 • 6.

  Bewoners leren van en door elkaar.

 • 7.

  Er is meer verbinding tussen organisaties, verenigingen en ondernemers in de wijk om activiteiten en initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen uit te voeren. 

Geef aan welke relevante indicatoren u hanteert en welke metingen u verricht om de maatschappelijke effecten en resultaten te meten.

 

Hoe meer u aannemelijk maakt, dat met uw plan van aanpak de gewenste maatschappelijke effecten en resultaten behaald kunnen worden, binnen het gestelde budget, hoe hoger het aantal punten dat u ontvangt. U gebruikt voor het beschrijven van het plan van aanpak maximaal 10 A4.

50

Kennis opgave

 • Uw ervaring met vergelijkbare opgaven;

 • Uw kennis over Zoetermeer en meer specifiek de Zoetermeerse wijken en sociale kaart;

 • Uw ervaring in het samenwerken met andere partijen;

 • De kennis en ervaring van het personeel dat u gaat inzetten op de opgave. Hoe gaat uw personeel voldoen aan het competentieprofiel uit bijlage 2.

Hoe meer vergelijkbare projecten, en kennis over Zoetermeer en/of steden met vergelijkbare problematiek hoe hoger de score. Maximaal 6 A4

20

Kwaliteit van activiteiten en organisatie

   

De maatregelen die u hanteert om de kwaliteit van de activiteiten en uw organisatie te borgen. Hoe gaat u om met vervanging bij vakantie en ziekte? Hoe gaat u om met feedback en klachten?

 

Hoe concreter u kunt aantonen hoe de kwaliteit is geborgd, hoe hoger de score. U gebruikt hiervoor maximaal 2 A4.

20

Onderbouwde begroting

Een beschrijving van alle directe en indirecte kosten, prijs/ kwaliteitsverhouding en eventuele eigen aanvullende middelen.

Hoe concreter u de kosten kunt specificeren, hoe beter de prijs/kwaliteit verhouding, en evt. inzet van eigen aanvullende middelen, hoe hoger de score.

U gebruikt hiervoor het begrotingsformat voor subsidies van de gemeente Zoetermeer. Deze is te vinden via de aanvraagprocedure op www.zoetermeer/subsidies

10

 

 

TOTAAL

100

 

 

 

Bijlage 2 Gewenste competenties sociaal werker(s)

Hieronder wordt aangegeven welke generieke en specifieke competenties gewenst zijn voor de sociaal werker(s) voor uitvoering van de sociale opgaven. Er is gebruik gemaakt van het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening van februari 2018 van Sociaal Werk Versterkt, waarin in hoofdstuk 3 de generieke en specifieke competenties worden beschreven.

 

 • Alle generieke competenties zijn van belang, zoals deze omschreven staan op pagina 13 van het Beroepscompetentieprofiel.

 •  

 • Het betreft:

 •  

  Competentiecluster

  Competenties

  • 1.

   Contact leggen en betekenisvolle relaties aangaan

  • -

   maakt en onderhoudt contact: is present

  • -

   gaat erop af

  • 2.

   Signaleren en agenderen

  • -

   Verheldert op alle leefgebieden de vraag

  • -

   Signaleert vroegtijdig

  • -

   Agendeert knelpunten en aantasting van burgerrechten

  • 3.

   Ondersteunen bij het voeren van de eigen regie

  • -

   Geeft mensen ruimte

  • -

   Ziet en versterkt mogelijkheden en talenten van mensen

  • -

   Ondersteunt mensen bij het verkrijgen van invloed en zeggenschap

  • 4.

   Mensen met elkaar verbinden

  • -

   Zorgt voor verbindingen

  • -

   Gaat respectvol om met diversiteit

  • -

   Bouwt op en versterkt (de inzet van) het sociaal netwerk van mensen

  • 5.

   Stimuleren tot participatie en actief burgerschap

  • -

   Stimuleert mensen tot actief burgerschap

  • -

   Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie

  • -

   Stuurt vrijwilligers aan en rust ze toe

  • 6.

   Opereren vanuit de eigen organisatorische context

  • -

   Werkt inzichtelijk, verantwoord en kostenbewust

  • -

   Opereert in een belangenveld

  • -

   Kijkt over eigen grenzen heen

  • -

   Werkt integraal samen

  • 7.

   Werken aan je beroepsuitoefening

  • -

   Toont een autonome en ondernemende basishouding

  • -

   Werkt aan zichzelf als professional, aan zijn beroepspraktijk en aan zijn beroep

  • -

   Bewaakt zijn persoonlijk en professioneel functioneren

 • Het accent bij de specifieke competenties ligt op het Leefgebied Wonen en leefbaarheid.

 

 • Het betreft:

  Competentiecluster

  Competenties

  Leefgebied Wonen en leefbaarheid

  Betreft:

  • -

   Huisvesting

  • -

   Leefbaarheid buurt

  • -

   Veiligheid

  • -

   Inspireert mensen hun eigen woon- en leefomgeving ter hand te nemen

  • -

   Pakt uiteenlopende leefbaarheidsvraagstukken op

 

 • Gezien het projectmatige karakter van de opgave is een vakvolwassen professional gewenst op hbo-niveau (EQF 6).

   

 • Het accent van de ondersteuning ligt op activering. De sociaal werker zet in op het versterken van de eigen kracht van inwoners. De sociaal werker trekt zich op tijd terug.

 


1

Bron: Coalitieakkoord Gemeente Zoetermeer 2018 -2022

2

Uit de wijkverkenning Meerzicht, rapportages van MOOI! Welzijn Zoetermeer, Stadspeiling, en de ervaringen van de wijkregisseurs.

3

Bron: Programmabegroting 2020-2023

4

Bron: Coalitieakkoord Gemeente Zoetermeer 2018 -2022

5

Programmabegroting 2020-2023