Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Wijziging tarieventabel bij verordening precariobelasting 2020 (1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging tarieventabel bij verordening precariobelasting 2020 (1e wijziging)
CiteertitelWijziging tarieventabel bij verordening precariobelasting 2020 (1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWijziging tarieventabel bij verordening precariobelasting 2020 (1e wijziging)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-202031-12-2020wijziging van de regeling

22-01-2020

gmb-2020-21328

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging tarieventabel bij verordening precariobelasting 2020 (1e wijziging)

 

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp: Wijziging tarieventabel bij verordening precariobelasting 2020 (1e wijziging)

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019

 

Besluit

1. Een wijziging in de tarieventabel bij de verordening precariobelasting vast te stellen.

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 22 januari 2020

 

, de voorzitter

 

, de raadsgriffier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Tarieventabel (1e wijziging)

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening precariobelasting 2020’

1.

a.

Standplaats

Voor het gebruik maken van gemeentegrond voor het innemen van een standplaats, met koopwaar, wordt een tarief in rekening gebracht dat uitgaat van een standplaats met een maximale afmeting van 15 vierkante meter. Het tarief bedraagt:

 

 

 

-per dag

€11,80

 

 

-per maand (op basis van één dag in de week)

€45,00

 

 

-per kwartaal (op basis van één dag in de week)

€119,20

 

 

-per halfjaar (op basis van één dag in de week)

€178,20

 

 

-per jaar (op basis van één dag in de week)

€278,65

 

b.

Voor iedere vierkante meter boven de in het onderdeel a, bedoelde oppervlakte worden de daarin genoemde tarieven met 10% verhoogd.

 

 

c.

Voor het gebruik maken van de openbare gemeentegrond door het innemen van een standplaats anders dan bedoeld in onderdeel 1.a, van deze tarieventabel, wordt een tarief in rekening gebracht dat uitgaat van een standplaats met een maximale afmeting van 15 vierkante meter, behoudens het bepaalde in 1e van deze tarieventabel. Het tarief bedraagt:

 

 

 

-per standplaats per dag

€ 28,55

 

 

-per maand (op basis van één dag in de week)

€ 99,10

 

 

-per kwartaal (op basis van één dag in de week)

€238,40

 

 

-per halfjaar (op basis van één dag in de week)

€357,70

 

 

-per jaar (op basis van één dag in de week)

€554,45

 

d.

Voor iedere vierkante meter boven de in onderdeel 1c, van deze tarieventabel bedoelde oppervlakte worden de daarin genoemde tarieven met 10 % verhoogd.

 

 

e.

In afwijking van onderdeel 1c van deze tarieventabel bedraagt het tarief voor een standplaats met een maximum oppervlakte van 3 vierkante meter per standplaats per dag.

€ 5,70

2.

 

Terras

Voor het gebruik maken van gemeentegrond voor het hebben van een terras wordt per vierkante meter in rekening gebracht voor een periode van een jaar:

€ 33,80

3.

 

Kaden en opslagterreinen

Voor het gebruik maken van de gemeentelijke kaden en opslagterreinen wordt voor opslagruimte per vierkante meter een tarief in rekening gebracht:

 

 

 

-per week

€ 1,20

 

 

-met een minimum van

€ 5,35

 

 

-per maand

€ 3,45

 

 

-met een minimum van

€ 20,65

 

 

-per kwartaal

€ 8,20

 

 

-met een minimum van

€ 49,50

 

 

-per jaar

€ 20,85

 

 

-met een minimum van

€122,70

4.

a.

Woonboten

Voor het gebruik maken van gemeente-eigendommen door vaartuigen welke uitsluitend als woning worden gebruikt alsmede voor het innemen of het aan de openbare dienst op enigerlei andere wijze onttrekken van openbare gemeente-eigendommen wordt per vierkante meter een tarief in rekening gebracht:

 

 

 

-per jaar

€ 2,75

 

 

-met een minimum van

€ 25,55

 

b.

Voor het gebruik maken van de naastgelegen gemeentelijke oever door plaatsing op, boven of in die grond van voorwerpen of stoffen, van welke aard dan ook, wordt per vierkante meter een tarief in rekening gebracht voor een periode van jaar:

€ 21,00

5.

a.

Kabels en leidingen

Voor het hebben van kabels, leidingen en buizen in gemeentegrond per vierkante meter voor de periode van een jaar:

€ 55,75

 

b.

Voor het hebben van leidingen voor het transport van vloeistoffen en/of gassen in een aaneengesloten geheel in gemeentegrond gelden voor de eerste 100 vierkante meter de tarieven genoemd onder 5a Voor het hebben van leidingen voor het transport van vloeistoffen en/of gassen in een aaneengesloten geheel in gemeentegrond geldt voor het aantal vierkante meter boven 100 vierkante meter in afwijking van het tarief onder 5a per vierkante meter voor de periode van een jaar:

€ 8,00

 

c.

Voor het gebruik van gemeentegrond als omschreven onder 5a geldt in geval er sprake is van enige openbare werken van algemeen nut als bedoeld in artikel IV Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (beperken heffingsbevoegdheid precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut) in afwijking van dat artikel het volgende tarief per vierkante meter voor een periode van een jaar:

€ 52,05

 

d.

in geval er sprake is van enige openbare werken van algemeen nut als bedoeld in artikel IV Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (beperken heffingsbevoegdheid precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut) geldt in afwijking van het bepaalde onder 5c het volgende:

Voor het hebben van leidingen voor het transport van vloeistoffen en/of gassen in een aaneengesloten geheel in gemeentegrond gelden voor de eerste 100 vierkante meter de tarieven genoemd onder 5c. Voor het hebben van leidingen voor het transport van vloeistoffen en/of gassen in een aaneengesloten geheel in gemeentegrond geldt voor het aantal vierkante meter boven 100 vierkante meter in afwijking van het tarief onder 5c per vierkante meter voor een periode van een jaar:

€ 7,80

6.

 

Beerput

Het tarief bedraagt voor het hebben van een beerput of dergelijke inrichting per jaar

€ 24,70

7.

a.

Overige

Voor het gebruik van gemeentegrond door plaatsing op, boven of in die grond van voorwerpen of stoffen van welke aard ook voor zover niet vallend onder onderdeel 1 tot en met 5 van deze tarieventabel worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

 

 

 

- per vierkante meter voor een periode van een week of korter

€ 4,00

 

 

- per vierkante meter voor een periode van een maand of korter

€ 9,65

 

 

- per vierkante meter voor een periode van een kwartaal

€ 23,85

 

 

- per vierkante meter voor een periode van een halfjaar

€ 35,75

 

 

- per vierkante meter voor de periode van een jaar

€ 55,75

 

b.

Voor het gebruik maken door woonwagens, is het tarief in onderdeel 4a van deze tarieventabel eerst verschuldigd nadat het gebruik langer dan 14 dagen heeft geduurd.

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 22 januari 2020.

De griffier van de gemeente Harlingen,

 

J.T. Jansen