Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Uitvoeringsbesluit Gemeentelijke begraafplaats Harlingen december 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Gemeentelijke begraafplaats Harlingen december 2019
Citeertitel“Nadere regels voor de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Harlingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regels voor de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Harlingen 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet op de lijkbezorging

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet op de lijkbezorging

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

11-12-2019

gmb-2020-6216

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Gemeentelijke begraafplaats Harlingen december 2019

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019;

 

Gelet op de Wet op de lijkbezorging;

 

 

BESLUIT :

Nadere regels voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Harlingen vast te stellen.

 

 

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 11 december 2019

 

 

, de voorzitter.

 

 

 

, de raadsgriffier.

 

 

 

NADERE REGELS

voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Harlingen 2019.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • b.

  gedenkteken: nagelvast verbonden voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren;

 • c.

  grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  los voorwerp: een niet nagelvast aan het grafoppervlak verbonden voorwerp ter decoratie van het graf en/of ter nagedachtenis aan de overledene;

 • e.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is;

 • f.

  Schudden, roeren of samenvoegen: de stoffelijke resten uit een graf dieper in hetzelfde graf herbegraven.

   

Aanvraag vergunning

Artikel 2 Aanvraag en ontwerptekening

 • 1.

  Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken of een grafkelder is een door het college verleende vergunning vereist.

 • 2.

  Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken of grafkelder dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening op leesbare schaal en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 3.

  Op deze ontwerptekening dient ten minste vermeld te worden:

 • a.

  een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

 • b.

  de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

 • c.

  of de letters ingehakt, opgebracht, van metaal of ander materiaal zijn;

 • d.

  de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;

 • e.

  de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering;

 • f.

  de naam en de handtekening van de rechthebbende.

 • 4.

  De ontwerptekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het college. Het college geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken mag plaatsen. Bij afwijkingen van de in deze nadere regels genoemde maten en materialen beslist het college.

Artikel 3 Verifiëring persoonsgegevens

Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene en het grafnummer geverifieerd.

 

Grafoppervlak

Artikel 4 Afmetingen grafoppervlak

 • 1.

  De afmetingen (lxb) van het grafoppervlak bedragen van:

 • a.

  een volwassenengraf 2,00 m¹ x 0,75 m¹;

 • b.

  een grafkelder (enkel graf) 2,00 m¹ x 0,75 m¹;

 • c.

  een urnengraf (urnenkelder) 0,50 m¹ x 0,50 m¹.

 • 2.

  Ruimten buiten het grafoppervlak is in eigendom en beheer van de gemeente Harlingen.

   

Grafbedekking

Artikel 5 Duurzame materialen

Gedenktekens dienen van natuursteen te zijn of van een ander door het college goed te keuren duurzaam materiaal.

Artikel 6 Afmetingen gedenkteken particulier graf

 • 1.

  Op een particulier graf kan, met uitzondering van vak AA, zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  De staande en liggende gedenktekens, de afdekplaten en de banden dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat van 2.00 m (l) x 0,75 (b) m x 0,10 (d) m¹.

 • 3.

  De hoogte van de fundatieplaat en grafbedekking mag aan het hoofdeinde maximaal 0,30 m¹ boven het maaiveld liggen.

 • 4.

  De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf bedragen:

 • staand gedenkteken een maximale hoogte van 1,20 m¹ boven het maaiveld en maximale breedte van 0,75 m¹;

 • liggend gedenkteken een maximale lengte van 2,00 m¹ en maximale breedte van 0,75 m¹.

 • in vak AA alleen een liggend gedenkteken met een maximale lengte van 2,00 m¹ en maximale breedte van 0,75 m¹.

 • minimale dikte van het gedenkteken is 0,05 m.

 • 5.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 7 Afmetingen (gedenksteen) grafkelder

 • 1.

  Op een grafkelder kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  De staande en liggende gedenktekens of afdekplaten dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat.

 • 3.

  De afmetingen van een gedenkteken op een grafkelder bedragen:

 • staand gedenkteken een maximale hoogte van 1,20 m¹ boven maaiveld en maximale breedte van 0,75 m¹;

 • liggend gedenkteken een maximale lengte van 2,00 m¹ en maximale breedte van 0,75 m¹.

 • 4.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 8 Afmetingen gedenksteen particulier urnengraf (urnenkelder)

 • 1.

  De afmetingen van een liggende gedenksteen op een particulier urnengraf (urnenkelder) dat is gelegen in de urnentuin bedragen 0,50 (l) x 0,50 (b) x 0,10 (d) m¹.

 • 2.

  De afmetingen van een staande gedenksteen op een particulier urnengraf (urnenkelder) dat is gelegen in de urnentuin bedragen 0,50 (l) x 0,65 (h) x 0,05 (d) m¹.

 • 3.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 9 Gedenksteen particuliere urnennis

 • 1.

  Elke grafbedekking mag uitsluitend bestaan uit twee centimeter dik granieten natuursteen in de volgende geregistreerde kleuren volgens de Algemene Bond voor natuursteenbedrijven:

 • Himalaya (rose bruin)

 • Afrikaans black (zwart)

 • Impala (grijs)

 • Labrador (licht)

 • 2.

  De inscriptie mag uitsluitend verdiept worden aangebracht,

 • 3.

  Op of aan de urnen mogen, behoudens de daarvoor bestemde bloemenvaas, geen voorwerpen van welke aard dan ook worden aangebracht.

 • 4.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 10 Voorwaarden en afmetingen gedenkplaatje op gedenkpaal

 • 1.

  Het gedenkplaatje moet vervaardigd zijn van roestvrij staal van max. 10 mm dikte en worden bevestigd d.m.v. rvs schroeven.

 • 2.

  De afmetingen van het gedenkplaatje zijn 0,10 m¹ (l) x 0,12 m¹ (b).

Artikel 11 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf of een grafkelder en het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf worden grafbedekkingen of afdekplaten door of namens de rechthebbende verwijderd en/of herplaatst.

Artikel 12 Losse voorwerpen

 • 1.

  Op een particulier graf kunnen potplanten en bloemen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2.

  Voor een particulier urnennis geldt dat bloemen alleen in daarvoor bestemde vaasjes mogen worden geplaatst, voor de afdekplaat.

 • 3.

  Het plaatsen van kunstbloemen is niet toegestaan.

 • 4.

  Potplanten op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren of zijn afgestorven, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

 • 5.

  Losse bloemen, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. De potten, linten, siervazen en overige voorwerpen worden na verwijdering gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende.

 • 6.

  Rechthebbenden dienen zelf voor het onderhoud van de potplanten te zorgen.

 • 7.

  Het is niet toegestaan op een graf één of meerdere kantafzettingen aan te brengen.

 • 8.

  Het is niet toegestaan losse voorwerpen om het grafmonument te plaatsen. Deze kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Artikel 13 Firmanaam

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 14 Tijdstip van plaatsing

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient ten minste 2 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 • 3.

  De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 2 van dit artikel afwijken.

Artikel 15 Afval en beschadigingen

 • 1.

  Alle zichtbare sporen en afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen dienen van de begraafplaats te worden verwijderd of te worden meegenomen.

 • 2.

  Indien er beschadigingen ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van de veroorzaker worden hersteld.

   

Grafbeplanting

Artikel 16 Afmetingen beplanting

 • 1.

  Het oppervlak van het particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 4 is beschreven, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn dan 1,20 m¹.

 • 2.

  Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

   

Onderhoud

Artikel 17 Onderhoud door de rechthebbende

 • 1.

  De rechthebbenden zijn verplicht tot het verrichten van het onderhoud van een nieuw uitgegeven graf waaronder wordt verstaan het schoonmaken van het gedenkteken en de zorg voor de winterharde beplanting, zoals is bepaald in de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Harlingen 2019'.

 • 2.

  Voor zover dit onderhoud niet bij de gemeente Harlingen berust is de rechthebbende verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen, zoals is bepaald in de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Harlingen 2019'.

 • 3.

  Naast hetgeen in de verordening is bepaald wordt onder dit onderhoud verstaan: het indien nodig opnieuw stellen van het gedenkteken, het uitvoeren van herstellingen van de graftekenen en losse voorwerpen, het verven of vergulden van de opschriften, het aanbrengen, onderhouden en vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige gewassen en het verwijderen van dode planten. Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud dient door een ieder van de begraafplaats te worden meegenomen of in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

   

Aantal overledenen

Artikel 18 Aantal overledenen per graf en nis

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing op alle grafvelden.

 • 2.

  In een particulier graf kunnen:

 • maximaal 2 lijken worden begraven;

 • maximaal 2 lijken worden begraven en maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 3.

  In een particuliere grafkelder kunnen:

 • maximaal 2 lijken worden begraven;

 • maximaal 2 lijken worden begraven en maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 4.

  In een particulier urnengraf kunnen maximaal 4 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 5.

  In een particuliere urnennis kunnen maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

Artikel 19 Schudden

 • 1.

  Het schudden van graven is niet toegestaan, tenzij het een kind betreft, jonger dan 12 jaar.

 • 2.

  Het college kan afwijken van het 1e lid

   

Slotbepaling

Artikel 20 Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels voor de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Harlingen 2019".

 • 2.

  Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaats met betrekking tot de grafbedekkingen.

 • 3.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

 

Vastgesteld door de raad in zijn

vergadering van 11 december 2019

, de voorzitter

, de raadsgriffier