Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2020
CiteertitelBesluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2022wijziging

09-03-2022

wsb-2022-2802

01-01-202011-03-2022nieuwe regeling

19-12-2019

wsb-2019-13520

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2020

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta;

Gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en het besluit Mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta, waarin de mogelijkheid is opgenomen om ondermandaat te verlenen;

BESLUIT:

vast te stellen het Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2020

Artikel 1 Begripsomschijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid heeft verleend;

 • d.

  gemandateerde: degene die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • e.

  ondermandaat: de gemandateerde verleent voor de aan hem gemandateerde bevoegdheid, mandaat aan een functionaris;

 • f.

  ondergemandateerde: degene die het ondermandaat namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • g.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • i.

  functionaris: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017 of degene die wordt ingehuurd of ingeleend voor het uitvoeren van werkzaamheden of het tijdelijk invullen van een functie of rol bij het waterschap;

 • j.

  Teammanager I: manager E volgens het generiek functieboek;

 • k.

  Teammanager II: manager F volgens het generiek functieboek.

Artikel 2 Ondermandaatverlening

 • 1.

  De secretaris-directeur verleent aan de in het bevoegdhedenregister aangegeven functionarissen ondermandaat om de daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de daar genoemde voorwaarden.

 • 2.

  Het in het vorige lid bedoelde ondermandaat wordt uitgeoefend binnen het kader van het ter zake vastgestelde beleid.

 • 3.

  De leidinggevende van de in het eerste lid bedoelde functionaris(sen) kan te allen tijde aan deze functionaris(sen) instructies geven terzake van de uitoefening van de ondergemandateerde bevoegdheid.

 • 4.

  Bij twijfel of een aangelegenheid onder het ondermandaat valt is de ondergemandateerde verplicht tot vooroverleg en terugkoppeling met de secretaris-directeur.

Artikel 3 Plaatsvervanging

Daar waar aan functionarissen beneden het niveau van secretaris-directeur bevoegdheden op basis van mandaat of volmacht zijn toegekend, gelden daarvoor in het geval van afwezigheid of verhindering de volgende vervangingsregels, dit voor de duur van de afwezigheid of verhindering:

 • a.

  een programmadirecteur wordt vervangen door een andere programmadirecteur;

 • b.

  een manager wordt vervangen door een andere manager;

 • c.

  een teammanager wordt vervangen door een teammanager van hetzelfde proces, bij afwezigheid van een teammanager van hetzelfde proces wordt de teammanager vervangen door de manager van het betreffende proces;

 • d.

  een opdrachtgever wordt vervangen door de manager Programmeren & Monitoren. Is de manager Programmeren & Monitoren aangewezen als opdrachtgever, dan wordt deze vervangen door de manager Bouwen.

 • e.

  een projectmanager wordt vervangen door een andere projectmanager binnen hetzelfde proces; onder projectmanager wordt in dit verband verstaan degene die in verband met een specifiek investerings-of exploitatieproject als zodanig is aangewezen of iemand in de functie projectmanager.

 • f.

  plaatsvervanging kan eveneens plaatsvinden door de hiërarchisch hogere.

 • g.

  plaatsvervanging vindt ook plaats ten aanzien van de bevoegdheden op het gebied van exploitatie- en investeringsuitgaven.

Artikel 4 Beleidskader

Voor zover ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in dit besluit door het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur beleid is vastgesteld, wordt in het kader van de uitoefening van die bevoegdheden rekening gehouden met dat beleid.

Artikel 5 Reikwijdte mandaat en volmacht

Elk ondermandaat voor het nemen van een besluit of volmacht tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling omvat ook alle daarmee samenhangende (voorbereidende of uitvoerende) (rechts)handelingen.

Artikel 5a Bevoegdheden aan externen

Als bevoegdheden worden toegekend aan een functionaris die ingehuurd of ingeleend is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het tijdelijk invullen van een functie of rol bij het waterschap, dienen deze bevoegdheden vastgelegd te worden in een overeenkomst met de functionaris. Ontbreekt deze overeenkomst, dan heeft deze functionaris geen bevoegdheden.

Artikel 6 Financiële kaders

Indien de uitoefening van het ondermandaat of volmacht financiële consequenties heeft, dient bij de uitoefening van deze bevoegdheden te worden gehandeld binnen de kaders die daartoe door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn of worden vastgesteld.

Artikel 7 Verantwoording

 • 1.

  De ondergemandateerde stelt de secretaris-directeur in kennis van die besluiten, waarvan hij/zij redelijkerwijs moet aannemen dat deze voor de secretaris-directeur van belang zijn om voldoende geïnformeerd te zijn.

 • 2.

  De ondergemandateerde rapporteert aan de secretaris-directeur, indien de secretaris-directeur hierom verzoekt, omtrent het gebruik van de bevoegdheden die aan de ondergemandateerde zijn verleend.

Artikel 8 Ondertekening

De ondertekening van krachtens ondermandaat genomen besluiten vindt als volgt plaats:

Artikel 9 Intrekking

Het Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 mei 2019, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2020’.

Breda, 19 december 2019

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman

Bevoegdhedenregister behorend bij Besluit ondermandatering door secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2020

Afdeling I Besluiten tot aangaan financiële verplichtingen en aanvragen subsidies

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

1.1.

Exploitatie-uitgaven

Het besluiten tot het aangaan van financiële verplichtingen in de exploitatiesfeer.

De bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen omvat de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen binnen aanbestedingsprocedures en het goedkeuren van de bestelaanvraag/inkooporder’.

Budgethouders kunnen met toestemming van de naast hogere manager en in overleg met betreffende andere budgethouder(s) een (dreigende) overschrijding van het ene budget compenseren met een onderschrijding op een ander budget binnen hetzelfde proces, mits met het budget waaraan de compensatie wordt onttrokken het gebudgetteerde product is of kan worden gerealiseerd met de resterende financiële middelen.

De desbetreffende manager en teammanager I voor de toegewezen beheerproducten ingevolge de integrale BBP-productenlijst.

De teammanager II voor de toegewezen specifieke begrotingsposten

1.1.1

Calamiteit

Het besluiten tot het aangaan van financiële verplichtingen in de exploitatiesfeer in het kader van een calamiteit in de betekenis zoals opgenomen in het handboek calamiteiten, zonder dat hier een toereikend budget beschikbaar hoeft te zijn. Deze bevoegdheid omvat niet de kosten die voortvloeien uit bestuursrechtelijk handhaven.

De ambtenaar die voor betreffende calamiteit is benoemd in de rol van WRT-voorzitter, zoals blijkt uit het verslag dat is vastgelegd in het Landelijk Crisis Management Systeem, tot een bedrag van € 50.000,- exclusief BTW per opdracht.

De ambtenaar die voor betreffende calamiteit is benoemd in de rol van WOT-voorzitter, zoals blijkt uit het verslag dat is vastgelegd in het Landelijk Crisis Management Systeem, tot een bedrag van € 500.000,- exclusief BTW per opdracht

1.2.

Investeringsuitgaven

De bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen voor een investeringsproject tot een maximum van 100% van het desbetreffende krediet

De functionaris, die als opdrachtgever is aangesteld door de secretaris-directeur voor een bepaald investeringsproject

 

 

De bevoegdheid om in het kader van het investeringsproject te besluiten tot het aangaan van financiële verplichtingen tot een maximum van € 250.000,- (excl. Btw) per opdracht. De bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen omvat de bevoegdheid tot het nemen van de gunningsbeslissing, het besluiten tot de gunning en het goedkeuren van de bestelaanvraag/inkooporder

De functionaris die als projectmanager is aangesteld voor een bepaald investeringsproject. Deze aanstelling gebeurt door de Manager Bouwen

1.3.

Vertegenwoordiging van opdrachtgever als gemachtigde inzake verstrekte opdrachten

Het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van de opdracht en op de naleving van de overeenkomst die ten behoeve van het betreffende investeringsproject is gegund.

Hiertoe behoort onder meer het onderhandelen over en vaststellen van meer- of minderwerk, voor zover dit past binnen het projectbudget

De in de opdracht benoemde contactpersoon opdrachtgever in de zin van de AWVODI, AWIV en AWBIT, directievoerder in de zin van de UAV, de gemachtigde van de opdrachtgever in de zin van de UAV

1.4.

Aanbestedingen

Het doen van aanbestedingen

Manager of teammanager wiens proces de aanbesteding aangaat.

De aangewezen projectmanager als de aanbesteding betrekking heeft op een investeringsproject

1.5.

Voorbereidingskrediet

Het besluiten tot het verlenen van een voorbereidingskrediet van maximaal € 250.000,- per investeringsproject

De functionaris, die als opdrachtgever is aangesteld door de secretaris-directeur voor een bepaald investeringsproject

1.6.

Goedkeuren facturen

Het goedkeuren van de prestatie op facturen

De aanvrager van de verplichting (inkooporder) waarop de factuur betrekking heeft.

De budgethouder of opdrachtgever van de verplichting (inkooporder) waarop de factuur betrekking heeft, indien het totaal bedrag van de inkooporder wordt overschreden

1.7.

Exploitatieproject

Het besluiten tot het aangaan van financiële verplichtingen voor een exploitatieproject tot een maximum van € 25.000,- (excl. btw) per verplichting

de functionaris, die als projectmanager wordt aangesteld door de manager van het proces waar de kosten van het exploitatieproject op drukken

1.8.

Aanvragen subsidies

Het aanvragen van subsidies

De manager of teammanager wiens proces de subsidie aangaat.

De opdrachtgever van het investeringsproject als het een subsidie voor een investeringsproject betreft

1.9.

Bevestiging subsidieverantwoording

Het afgeven van een bevestiging met bijbehorend financieel overzicht in het kader van subsidieverantwoording

Teammanager Financiën

1.10.

Clicken van blokken elektriciteit

De bevoegdheid om te besluiten tot het clicken van blokken elektriciteit

Senior inkoper

Senior adviseur Energie

Teammanager Juridische Zaken, Inkoop en Vastgoed

 

Afdeling II. Bevoegdheden werkterrein vastgoed

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

2.1.

(Ver)huur en (ver)pacht onroerende zaken, vis- en jachtrecht en overige vormen van in gebruik geven of nemen van onroerende zaken

De bevoegdheid om te besluiten over onroerende zaken van het waterschap te (ver)huren of te (ver)pachten, vis-en jachtrecht en overige vormen van in gebruik geven of nemen van onroerende zaken

Adviseur grondzaken en vastgoed

2.2.

Aankoop, verkoop en ruiling onroerende zaken

 • -

  het besluiten tot anticiperende- of strategische aankoop of vervreemding van gronden, indien deze aankoop of vervreemding binnen de voorwaarden van de grondportefeuille past, zij dat voor een strategische aankoop of vervreemding een limiet geldt van € 1.000.000,- per aankoop of vervreemding;

 • -

  het besluiten tot gerichte aankoop of vervreemding van gronden

 • -

  het besluiten tot aankoop of vervreemding van onroerende zaken, voor zover niet vallend onder de hiervoor opgenomen eerste twee onderdelen, tot een bedrag van maximaal € 300.000,- per onroerende zaak;

Manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed

2.3.

Beperkte rechten onroerende zaken

De bevoegdheid tot het vestigen, overdragen, aanvaarden, afstand doen of beëindigen van beperkte rechten op onroerende zaken

Adviseur grondzaken en vastgoed

 

Afdeling III Vergunningverlening, advisering andere bevoegde organen, Scheepvaartverkeerswet en verstrekken subsidies

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

3.1.

Watervergunning Keur, Scheepvaartverkeerswet en Waterwet

De bevoegdheid tot het:

 • verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van vergunningen en ontheffingen, afdoen van meldingen, ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta, de regeling van het waterschap met betrekking tot de toegestane afmetingen van de scheepvaart, de Waterwet, artikel 8.19 Wet Milieubeheer of AMVB’s. Het intrekken van een vergunning of ontheffing bij wijze van sanctie valt niet onder deze bevoegdheid;

 • al dan niet instemmen met bedrijfsmilieuplannen (BMP’s), milieueffectenrapporten (MER’s), BRZO’s en milieuactieplannen;

 • het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 Wet Milieubeheer

 • Beslissingen met betrekking tot het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken als bedoeld in artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet, daaronder mede begrepen het doen van een bekendmaking van dezelfde strekking als een verkeersteken.

Teammanager Vergunningen

3.2.

Advisering andere bevoegde organen (bijv. gemeente, provincie, ander waterschap, omgevingsdienst)

De bevoegdheid tot het uitbrengen van advies aan andere organen betrekking hebbend op het werkterrein van Vergunningen (zoals watertoets, indirecte lozingen, besluit risico’s zware ongevallen) en het indienen van een zienswijze bij afwijking van het uitgebrachte advies

Teammanager Vergunningen

3.3.

Projectplannen

Het vaststellen of wijzigen van projectplannen ingevolge artikel 5.4. van de Waterwet voor de aanleg of wijziging van:

 • a.

  een schouwpadduiker of dam met duiker;

 • b.

  een poort, afrastering of vergelijkbare afsluiting op een waterstaatswerk;

 • c.

  een stuw, afsluiters, terugslagkleppen, krooshekreiniger e.d.;

 • d.

  beschoeiing in oppervlakte-waterlichaam, bodem- en oeververdediging;

 • e.

  kabels, (peil)buizen en leidingen onder of in oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen;

 • f.

  een brug, gemaal of sluis;

 • g.

  voorzieningen ten behoeve van inlaten van een maaiboot of verzamelen maaisel;

 • h.

  een oppervlaktewaterlichaam;

 • i.

  een waterstaatswerk door grondboringen;

 • j.

  andere functioneel vergelijkbare waterstaatswerken;

mits de uitvoering van de aanleg of wijziging van het waterstaatswerk valt binnen de exploitatie-uitgaven of is aan te merken als een door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur gemandateerde instandhoudingsinvestering

Teammanager Vergunningen

3.4.

Subsidies en bijdragen

De bevoegdheid tot het verlenen, weigeren, intrekken en betalen van een subsidie of bijdrage

Manager Waterbeleid & Plannen

 

Afdeling IV Gedoogplichten bij onderzoek, onderhoud en herstelwerkzaamheden

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

4.1.

Gedoogplichten

Besluiten tot het opleggen van verplichtingen aan rechthebbenden op gronden en/of onroerende zaken zoals bedoeld in de artikelen 5.21., 5.22 en 5.24 van de Waterwet

Managers, teammanagers ten behoeve van het proces waarvoor de gedoogplichten opgelegd moeten worden

 

AFDELING V Aanvragen vergunningen werken en installaties van het waterschap

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

5.1.

Vergunningen eigen werken en installaties

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, het doen van meldingen of het indienen van een verzoek tot wijziging of vrijstelling van een bestemmingsplan, ten behoeve van eigen werken, installaties en eigendommen

Manager en teammanagers Bedienen

Opdrachtgever en projectmanager van het desbetreffende investeringsproject.

Manager Facilitair & ICT en teammanager Facilitair, voor zover het facilitaire eigendommen betreft.

 

AFDELING VI Dynamische peilbeheer en overname onderhoud stedelijk water

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

6.1.

Dynamisch peilbeheer

Het besluit tot het tijdelijk afwijken van de vastgestelde zomer- en winterpeilen door hogere dan wel lagere peilen in te stellen

Manager Bedienen

6.2.

Overname onderhoud watergangen binnen stedelijk gebied

Het besluiten tot overname van het onderhoud van binnen stedelijk gebied gelegen watergangen, dit binnen het kader van de daarvoor vastgestelde beleidsregels en richtlijnen

Teammanager Onderhouden van het betreffende gebied waarin de watergang ligt

 

Afdeling VII Aansprakelijkstellingen en schadevergoeding (nadeelcompensatie)

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

7.1.

Aansprakelijkstelling

 • Het aansprakelijk stellen van derden

Juridisch beleidsmedewerker, tenzij andere partij een andere overheid is

 

 

 • de bevoegdheid om aansprakelijkstellingen van derden toe te wijzen of geheel of gedeeltelijk af te wijzen

 • het aansprakelijk stellen van overheden

Teammanager Juridische Zaken, Inkoop & Vastgoed

7.2.

Gewassenschade

Het vaststellen van een privaatrechtelijke vergoeding voor gewassenschade

Teammanager Onderhouden van het desbetreffende gebied, voor zover het gewassenschade als gevolg van onderhoud betreft.

Adviseur grondzaken en vastgoed in de overige gevallen

7.3.

Verordening schadevergoeding

Het nemen van een besluit op een verzoek om schadevergoeding (nadeelcompensatie) en de uitvoering van de verordening schadevergoeding

Teammanager Juridische Zaken, Inkoop & Vastgoed

 

Afdeling VIII Dwangsom niet tijdig beslissen, Algemene verordening gegevensbescherming, verdagen/opschorten ingevolge Awb

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

8.1.

Dwangsombeschikkingen niet tijdig beslissen

Vaststellen dwangsombeschikkingen niet tijdig beslissen

Teammanager Juridische Zaken, Inkoop & Vastgoed

8.2.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het beschikken op aanvragen en het voeren van correspondentie inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Juridisch beleidsmedewerker, strategisch bestuurlijk juridisch adviseur

8.3.

Opschorten, verdagen beslistermijn bezwaar

De bevoegdheid tot het verdagen of opschorten van de beslistermijn op bezwaar ingevolge artikel 7:10 en 4:15 Awb

Juridisch beleidsmedewerker, strategisch bestuurlijk juridisch adviseur, juridisch medewerker

8.4.

Niet behandelen aanvraag, opschorten, verdagen beslistermijn aanvraag

Het besluit tot het niet behandelen van een aanvraag (4:5 Awb), het vaststellen van een redelijke termijn ingevolge artikel 4:14, lid 3 Awb, de bevoegdheid tot opschorten (4:15 Awb) of verdagen van de beslistermijn aanvraag

Juridisch beleidsmedewerker, strategisch bestuurlijk juridisch adviseur, juridisch medewerker, (senior) vergunningverlener, emissiebeheerder

8.5.

Het nemen van een besluit op een Wob-verzoek

Het besluiten op verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur

Teammanager team Juridische Zaken, Inkoop en Vastgoed

 

Afdeling IX Archief

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

Vernietigen van archiefbescheiden

Het besluit over het vernietigen van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden

Manager proces Facilitair & ICT

 

Afdeling X Wet Basisregistratie grootschalige topografie

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

Wet Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

 • het ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie door het langs elektronische weg leveren van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 van die wet, aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, in overeenstemming met de systeembeschrijving als bedoeld in de artikelen 15, tweede lid en 20 van die wet;

 • het ingevolge artikel 12 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie zorgdragen voor afstemming met andere in die wetgenoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen;

 • het ingevolge artikel 13 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van die wet basisregistratie grootschalige topografie, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van die wet;

 • het ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie ervoor zorgdragen dat een in de basisregistratie grootschalige topografie weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus, bedoeld in artikel 4 van die wet worden gesteld;

 • het ingevolge de artikelen 27 en 28 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van die wet, in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers;

 • het ingevolge artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de voor burgemeester en wethouders krachtens die wet geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vanaf het moment dat artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie in werking is getreden

Teammanager Gegevens

 

Afdeling XI Wet basisregistratie Ondergrond

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

Wet basisregistratie Ondergrond (BRO)

 • Het ingevolge artikel 9 van de Wet Basisregistratie Ondergrond zorgdragen voor de aanlevering van brondocumenten met betrekking tot de ondergrond van Nederland aan de Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • Het ingevolge artikel 12 lid 2 van de Wet Basisregistratie Ondergrond zorgdragen dat indien, op grond van het (artikel 12) eerste lid een brondocument is teruggezonden, binnen vier werkdagen na ontvangst van dat brondocument het document opnieuw aan de Minister van Infrastructuur en Milieu overeenkomstig de bij of krachtens de artikelen 9, vierde lid, en 10 gestelde eisen wordt geleverd;

 • Het ingevolge artikel 30 lid 1 van de Wet Basisregistratie Ondergrond zorgdragen voor melding aan de Minister van Infrastructuur en Milieu onder opgaaf van redenen bij gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond;

 • Het ingevolge artikel 30 lid 2 van de Wet Basisregistratie Ondergrond zorgdragen voor melding aan de Minister van Infrastructuur en Milieu onder opgaaf van redenen bij gerede twijfel over de juistheid over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model;

 • Het ingevolge artikel 33 lid 3 van de Wet Basisregistratie Ondergrond zorgdragen voor een onderzoek van het authentieke gegeven voor zover dat ingevolge artikel 33 lid 2 noodzakelijk is binnen de gestelde termijn.

Teammanager Gegevens