Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent subsidies Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent subsidies Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer)
CiteertitelBijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR404294/CVDR404294_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-308050

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent subsidies Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer)

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft op 10 december 2019 besloten:

 

 • 1.

  Op grond van artikelen 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 de

  Bijzondere subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer vast te stellen;

 • 2.

  Op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016, met inachtneming van het wettelijke kader van de WEB en het door de raad vastgestelde kader voor het jaar 2020, een subsidieplafond ter hoogte van de rijksbeschikking 2020 vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

 

Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016;

Overwegende dat het in aanvulling op de algemene Subsidieregeling 2016 gemeente Zoetermeer nodig is bijzondere regels vast te stellen voor de verdeling van gelden voor volwasseneneducatie;

Besluiten vast te stellen

Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer

Artikel 1. Reikwijdte

 • 1.

  Deze subsidieregeling werkt aanvullend op de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016;

 • 2.

  De Subsidieregeling 2016 gemeente Zoetermeer met het bijbehorende controleprotocol wordt hierbij van toepassing verklaard op subsidieaanvragen op grond van de Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer;

 • 3.

  Daar waar de Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer afwijkt van de Subsidieregeling 2016 gemeente Zoetermeer, gaat de Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer voor.

Artikel 2. Subsidieaanvrager

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 is de subsidieaanvrager een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 3. Activiteit en doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs opgenomen beleidsdoelstellingen, waaronder in ieder geval worden verstaan:

  • a.

   opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs;

  • b.

   opleidingen Nederlands als tweede taal I en II die opleiden voor het diploma Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal;

  • c.

   opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal;

  • d.

   opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering.

 • 2.

  Opleidingen, bedoeld in het eerste lid, onder a, zijn afgestemd op het maatschappelijk functioneren van de deelnemers;

 • 3.

  Bij de opleidingen, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden overeenkomstig de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen;

 • 4.

  Opleidingen, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met d, zijn gericht op volwassenen die niet inburgeringsplichtig zijn in de zin van artikel 1, aanhef en onder b, van de Wet inburgering.

Artikel 4. Afwijkende aanvraagtermijn

 • 1.

  Met toepassing van artikel 5, lid 6 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016 is in deze regeling opgenomen dat een subsidieaanvraag voor € 75.000 of hoger uiterlijk 31 januari 2020 moet worden ingediend.

 • 2.

  Subsidieaanvragen voor een bedrag minder dan € 75.000 ook gedurende 2020 kunnen worden ingediend.

Artikel 5. Beoordeling

 • 1.

  De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op de manier zoals geregeld in artikel 2.3 van de algemene Subsidieregeling 2016;

 • 2.

  De beoordeling van de vraag of een aanvraag om subsidie binnen het beleid van de gemeente voldoende prioriteit heeft, vindt plaats door toekenning van punten voor de volgende onderdelen:

  • Hoe groot is het belang van de activiteiten voor de uitvoering van gemeentelijk beleid?

   Maximaal 40 punten;

  • Is sprake van aantoonbare samenwerking met andere organisaties?

   Maximaal 20 punten;

  • Geeft de aanvrager er blijk van rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen?

   Maximaal 20 punten;

  • Is de aanvrager maatschappelijk verantwoord ondernemend?

   Maximaal 5 punten;

  • Is de kwaliteit van de door de aanvrager uit te voeren activiteiten geborgd?

   Maximaal 15 punten.

Artikel 6. Verantwoording en vaststelling subsidies €5000 tot en met €50.000

 • 1.

  Bij subsidies van meer dan € 5.000 tot en met € 50.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk 16 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en de prestaties geleverd, een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en de prestaties geleverd;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden kosten en opbrengsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Artikel 7. Slotbepalingen.

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer.