Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bouw- en sloopveiligheid (Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bouw- en sloopveiligheid (Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019)
CiteertitelBeleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Landelijke Richtlijn BouwSloopveiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 1.26, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012
 3. artikel 8.1 van het Bouwbesluit 2012
 4. artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012
 5. artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012
 6. afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012
 7. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2019nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2019-285222

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bouw- en sloopveiligheid (Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 besloten:

 

 • 1.

  De ‘Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019’ en bijbehorende toelichting, overeenkomstig bijlagen 1 en 2 vast te stellen;

 • 2.

  Op grond van artikel 2, lid 7 onder g van de Samenspraakverordening geen samenspraak te verlenen omdat het belang van samenspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van het college voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid, i.c. de omgevingsveiligheid rondom bouwplaatsen. Bovendien is de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland samen met een aantal specialisten vanuit gemeenten en diverse branchepartijen ontwikkeld. Dit betekent, dat er op landelijk niveau relevante partijen bij de totstandkoming zijn betrokken;

 • 3.

  Het besluit ad 1 treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 

Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer

 

overwegende dat:

 

op grond van de artikel 2 eerste lid onder a van de Wabo het college bevoegd is tot het afgeven van omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten;

 

op grond van artikel 2.10 eerste lid onder a van de Wabo de aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan het Bouwbesluit 2012;

 

op grond van artikel 1.26 eerste lid van het Bouwbesluit 2012, het verboden is om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen;

 

het Bouwbesluit 2012 in artikel 8.1 regelt dat de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden zodanig is dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen;

 

het Bouwbesluit 2012 in artikel 8.2 regelt dat bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden maatregelen moeten worden getroffen ter voorkoming van letsel van personen op een aangrenzend perceel, aangrenzende openbare weg en het bouwterrein zelf;

 

het Bouwbesluit in artikel 8.7 regelt dat op aanwijzing van het bevoegd gezag deze maatregelen opgenomen moeten zijn in een veiligheidsplan;

 

de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland samen met een aantal specialisten vanuit gemeenten en diverse branchepartijen de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 2.1 augustus 2018) hebben opgesteld;

 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland adviseren deze richtlijn vast te stellen als lokaal beleid;

 

gelet op de afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 en Artikel 4.81 van de Awb,

 

besluit:

de Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019 vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet (Bouwbesluit 2012);

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 • -

  Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid: de richtlijn van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (versie 2.1 augustus 2018 en opvolgende versies);

 • -

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid van toepassing

Het college beoordeelt aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en sloopmeldingen, evenals de uitvoering daarvan, conform de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019.

 

Zoetermeer 29 oktober 2019

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

Ch B. Aptroot

TOELICHTING

 

Aanleiding tot vaststelling van het beleid

Er wordt steeds meer gebouwd in de bestaande omgeving op vaak krappe bouwplaatsen, die omsloten zijn door straten met veel passanten en verkeer. Wanneer zich op de bouwplaats een ongeval voordoet, is er een grotere kans dat dit ook gevolgen heeft buiten de bouwplaats. Kortom, er zijn meer risico’s voor de omgeving. Het borgen van de omgevingsveiligheid is daarom van cruciaal belang. Dit kan lastig zijn omdat veiligheidsmaatregelen gevolgen kunnen hebben voor andere belangen zoals de doorstroming van het verkeer en andere gebouwen.

De Vereniging Bouw – en Woningtoezicht Nederland heeft samen met een aantal specialisten vanuit diverse gemeenten en verschillende branchepartijen, de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid ontwikkeld. Deze richtlijn is ontwikkeld om de betrokken partijen in dit verband (uniform) te ondersteunen. De richtlijn kent een risicomatrix waarmee de risico’s van het bouw- of sloopproject op de omgeving kunnen worden gewogen. Daarnaast biedt de richtlijn een duidelijk en uniform afwegingskader voor het bevoegd gezag om samen met de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerende partijen te komen tot een verantwoorde uitvoering van het project in relatie tot de omgeving.

 

Toekomstige wetgeving

Bij de eerstvolgende wijziging van het Bouwbesluit 2012 worden de in de Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid genoemde veiligheidsafstanden en bouwveiligheidszone (hoofdstuk 6.2. van de richtlijn) aangewezen als prestatie-eis. Zodra de wijziging van het Bouwbesluit in werking is getreden is het onderdeel veiligheidsafstand uit de richtlijn, bindende regelgeving waarop dient te worden getoetst en gehandhaafd. De overige onderdelen van de richtlijn worden niet in wetgeving geborgd aangezien dit decentrale beleidsregels zijn die door het bevoegde gezag i.c. burgemeester en wethouders zelf dienen te worden vastgesteld.

 

Reikwijdte

De beleidsregel ziet op de bouw- en sloopveiligheid in relatie tot de omgeving van het project. Dit betreft de veiligheid buiten de bouwplaats voor personen en belendingen. Veiligheid tijdens de bouw- en/of sloopwerkzaamheden gericht op de werknemers en andere zich op de bouwplaats bevindende personen is geregeld in Arbo wet- en regelgeving en niet in deze beleidsregel.

 

Zoetermeer, 29 oktober 2019

 

Het college van burgmeester en wethouders,

 

de secretaris,

B.J.D. Huykman

 

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

 

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met het besluit onder 2 om geen samenspraak te verlenen, hebt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat daarvoor vereist is dat een bezwaarschrift tegen het besluit is ingediend en dat er een spoedeisend belang is bij het treffen van die voorziening.