Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de toegankelijkheidsraad (Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de toegankelijkheidsraad (Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 2017)
CiteertitelRegeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2019nieuwe regeling

04-07-2017

gmb-2019-282851

DOC-2017-003334

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de toegankelijkheidsraad (Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 2017)

In opvolging van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap heeft de gemeenteraad van Zoetermeer op 13 februari 2017 het initiatiefvoorstel ‘Open Stad Zoetermeer’ vastgesteld. Hiermee wordt beoogd de toegankelijkheid in de stad voortvarend op te pakken. Naar aanleiding van dit raadsbesluit is inmiddels een concept Plan van Aanpak Open Stad Zoetermeer opgesteld. Een van de eerste onderdelen hiervan is het instellen van een Toegankelijkheidsraad. Met voorliggend voorstel wordt het college gevraagd in te stemmen met de Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer en met de begroting ten behoeve van de werkzaamheden van de Toegankelijkheidsraad.

 

Het college heeft op 4 juli 2017 besloten:

 • 1.

  De Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer vast te stellen;

 • 2.

  In te stemmen met de concept begroting van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer.

 • 3.

  In te stemmen met de overgangsregeling met betrekking tot het aantal leden van de Toegankelijkheidsraad.

 

Besluit 1 regeling

 

Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 • -

  Gelet op het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van september 2007, de ratificatie van dit Verdrag door de Nederlandse regering in juli 2016 en het daarin opgenomen perspectief van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen,

 • -

  Gelet op de in dit Verdrag opgenomen oproep aan overheden en ook bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om er aan bij te dragen dat mensen met een handicap op voet van gelijkheid in de samenleving kunnen meedoen, en

 • -

  Uitvoering gevend aan het raadsbesluit van 13 februari 2017 over het initiatiefvoorstel “Open Stad” waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en maatregelen met betrekking tot de toegankelijkheid door de gemeente en ook door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties middels de oprichting van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer en

 • -

  gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t e n :

 

De Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 2017 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente Zoetermeer;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 • c.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer

 • d.

  Toegankelijkheidsraad: de door het college bij deze regeling ingestelde commissie

 • e.

  persoon met een handicap: een inwoner of bezoeker van de gemeente met één of meerdere langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke beperkingen die hem of haar kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de Zoetermeerse samenleving.

 • f.

  VN-Verdrag: VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Artikel 2 Doelstelling, taak en werkwijze

 • 1.

  Er is een onafhankelijke Toegankelijkheidsraad die tot taak heeft om te bevorderen dat Zoetermeer in alle sectoren van de samenleving zo toegankelijk mogelijk is of gaat worden voor bewoners of bezoekers met een beperking. Teneinde personen met een beperking in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het openbare leven, bevordert de Toegankelijkheidsraad middels haar adviezen en activiteiten de totstandkoming van passende maatregelen om personen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving.

 • 2.

  De Toegankelijkheidsraad bevordert de fysieke toegankelijkheid voor personen met een beperking in de stad door:

  • a.

   gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer over algemene beleidskeuzes, over ontwerpen van openbaar gebied en van (gemeentelijke) gebouwen en/of over maatregelen die de toegankelijkheid van de stad verbeteren;

  • b.

   zijn (ervarings)deskundigheid aan te bieden aan het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties teneinde aan de toegankelijkheid in deze sectoren van de samenleving bij te dragen;

  • c.

   voorlichting te organiseren of te geven over de toegankelijkheid in Zoetermeer en wat die betekent voor de mate waarin bewoners met een beperking zelfstandig aan de samenleving kunnen meedoen;

  • d.

   onderzoek te (laten) doen naar gesignaleerde, vastgestelde en/of ervaren belemmeringen in de stad;

  • e.

   gegevens en kennis te verzamelen, te bundelen en te analyseren over de actuele status van toegankelijkheid in de stad en door deze kennis op een toegankelijke wijze beschikbaar te stellen aan alle personen die daar belang bij hebben of krijgen en die daarom vragen;

  • f.

   te beoordelen of inrichtings-, bouw- en/of renovatieplannen waarvoor het college al dan niet krachtens regelgeving verantwoordelijkheid draagt, voldoende toegankelijkheid en bruikbaarheid voor personen met een beperking waarborgen. Hieronder valt ook het oordelen over de gevolgen voor de omliggende openbare ruimte tijdens de realisatiefase van de plannen.

  • g.

   De Toegankelijkheidsraad fungeert hierbij tevens als klankbord van gebruikers voor ontwerpers, projectleiders en uitvoerders.

 • 3.

  De Toegankelijkheidsraad onderhoudt structureel contact met de Adviesraad Sociaal Domein en met de Vrijwilligers Advies Commissie.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De Toegankelijkheidsraad bestaat uit maximaal vijf leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  Bij voorkeur maken deel uit van de Toegankelijkheidsraad: één persoon die voor zijn mobiliteit afhankelijk is van een scootmobiel of daarmee vergelijkbaar vervoermiddel; één persoon die rolstoelafhankelijk is; één persoon met een auditieve beperking, één persoon die visuele beperkingen heeft en één oudere die ervaringsdeskundig is met toegankelijkheidsvragen bij toenemende fysieke beperkingen op het gebied van mobiliteit en/of sociale omgang en/of communicatie.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd en ontslagen.

 • 4.

  De benoeming van voorzitter en leden vindt plaats op grond van een schriftelijke voordracht van een daartoe door het college ingestelde onafhankelijke selectiecommissie. Een vertegenwoordiger van de Toegankelijkheidsraad maakt deel uit deze selectiecommissie.

 • 5.

  Lid 4 is niet van toepassing op de leden van de voormalige Jury Toegankelijkheidsprijs die als gevolg van het raadsbesluit van 13 februari 2017, kenmerk DOC-2017-000669, direct zijn voorgedragen voor benoeming tot lid van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer. Deze voordracht heeft plaatsgevonden met inachtneming van artikel 3, lid 10.

 • 6.

  Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel en opereren zonder last of ruggespraak.

 • 7.

  Een lid moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • a.

   kennis en deskundigheid hebben over en/of zelf ervaringsdeskundig zijn met de toegankelijkheid van/in de stad vanuit het perspectief van een gebruiker met één of meer beperkingen (fysiek en/of auditief en/of visueel en/of mentaal) en met de mogelijkheden en belemmeringen om met een beperking volledig te kunnen participeren in één of meerdere sectoren van de Zoetermeerse samenleving;

  • b.

   in staat zijn om ervaringen en inzichten om te zetten naar een effectief advies aan de gemeenteraad, het college, private partijen en/of belanghebbenden;

  • c.

   bereid zijn om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de taken van de Toegankelijkheidsraad, overdag en zo nu en dan ook ’s avonds;

  • d.

   gevoel hebben voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bij voorkeur ook de verhouding tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven;

  • e.

   in staat zijn om een netwerk van gebruikers met een beperking van waaruit signalen worden verkregen over de belemmeringen in de toegankelijkheid van de stad op dan wel uit te bouwen en te onderhouden;

  • f.

   enige vaardigheid in het omgaan met digitale communicatie en sociale media;

  • g.

   banden hebben met de stad Zoetermeer, bijvoorbeeld door er te wonen, te werken dan wel door het ontplooien van zakelijke, sociale en maatschappelijke activiteiten.

  • h.

   De voorzitter is onafhankelijk. In aanvulling op de vereisten genoemd onder artikel 3 lid 7 onder a t/m g alsmede artikel 3 lid 10 dient hij aantoonbare bestuurlijke ervaring of bestuurlijke affiniteit te hebben, aantoonbare affiniteit te hebben met de toegankelijkheid en belemmeringen die er op het gebied van de toegankelijkheid zijn, in staat te zijn de Toegankelijkheidsraad, zijn doel en taken uit te dragen en te vertegenwoordigen en bereid te zijn om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de voorzittersfunctie.

 • 8.

  Ontslag van een lid of de voorzitter vindt plaats:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   in geval van langdurige ziekte of gebrek, niet zijnde de beperking op grond waarvan men is benoemd, met een naar verwachting blijvende ongeschiktheid de taken te vervullen;

  • c.

   wanneer niet meer wordt voldaan aan de in lid 7 genoemde criteria;

  • d.

   indien naar het oordeel van het college ernstig nadeel is toegebracht aan het in hem of haar gestelde vertrouwen.

 • 9.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de Toegankelijkheidsraad zodanig samengesteld dat deze de taak en doelstelling, zoals omschreven in artikel 2, lid 1, goed en volledig kan uitvoeren.

 • 10.

  Het lidmaatschap van de Toegankelijkheidsraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, een raadscommissie, het college en met het dragen van verantwoordelijkheden in de ambtelijke organisatie van de gemeente Zoetermeer of met de aanvaarding van opdrachten van de gemeente die betrekking hebben op de toegankelijkheid in de stad.

Artikel 4 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de beschikbaarstelling van ondersteuning

 • 1.

  De vergaderingen van de Toegankelijkheidsraad worden voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter die op persoonlijke titel door het college wordt benoemd.

 • 2.

  De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De Toegankelijkheidsraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

 • 4.

  De stukken die de Toegankelijkheidsraad opstelt, worden door de voorzitter ondertekend. Adviezen kunnen ook digitaal worden uitgebracht op een door de Toegankelijkheidsraad geschikt geachte wijze en adressering.

 

Artikel 5. Werkwijze

 • 1.

  In het geval van een verzoek om advies door het college wordt het advies binnen zes weken uitgebracht. Deze termijn kan door het college worden verlengd als de Toegankelijkheidsraad daartoe tijdig een schriftelijk gemotiveerd verzoek bij het college indient onder vermelding van de gewenste periode van verlenging.

 • 2.

  De adviezen van de Toegankelijkheidsraad zijn openbaar, uitgezonderd de uitkomst van de beoordeling zoals bedoeld onder artikel 2 lid f.

 • 3.

  Het college neemt een uitgebracht advies zichtbaar mee bij de besluitvorming.

 • 4.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van de adviezen van de Toegankelijkheidsraad

 • 5.

  Het college informeert de Toegankelijkheidsraad binnen vier weken na de besluitvorming.

 • 6.

  Om er voor te zorgen dat de Toegankelijkheidsraad zijn adviestaak goed kan uitvoeren, voorziet het college de Toegankelijkheidsraad gevraagd en ongevraagd van alle redelijkerwijs benodigde informatie.

Artikel 6 De vergaderingen

 • 1.

  De Toegankelijkheidsraad vergadert in de regel acht tot tien keer per jaar.

 • 2.

  Leden van de Toegankelijkheidsraad kunnen tot zes werkdagen voorafgaand aan de vergadering onderwerpen voor de agenda aanmelden bij de ondersteuner.

 • 3.

  De agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering naar de leden verstuurd.

 • 4.

  De vergaderingen van de Toegankelijkheidsraad zijn in beginsel openbaar, uitgezonderd met betrekking tot de advisering over de taak zoals bedoeld in artikel 2 lid f. De Toegankelijkheidsraad kan besluiten een deel van de vergadering niet openbaar te houden. De Toegankelijkheidsraad geeft via door hem geschikt geachte media-kanalen bekendheid aan de vergadering van de Toegankelijkheidsraad.

 • 5.

  Inwoners van Zoetermeer kunnen onderwerpen voor de agenda aanmelden.

 • 6.

  De Toegankelijkheidsraad heeft de mogelijkheid derden/ingezetenen uit te nodigen in verband met een agendapunt van de vergadering.

 • 7.

  Van elke vergadering wordt door de ondersteuner, dan wel in geval van diens ontstentenis door een door de voorzitter aangewezen lid, een beknopt verslag opgesteld dat in elk geval vermeldt: de namen van de aanwezige leden, de genomen besluiten en de uitgebrachte adviezen alsmede het standpunt van de aanwezige leden die zich tegen een besluit of advies hebben verklaard.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  De Toegankelijkheidsraad kan alleen overleggen of besluiten als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  Indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit waarin kan worden vergaderd en besloten ongeacht het aantal aanwezigen.

 • 3.

  Besluiten van de Toegankelijkheidsraad worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 4.

  Over zaken wordt mondeling gestemd.

 • 5.

  Als bij het nemen van een besluit door geen van de leden stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen.

 • 6.

  De raad besluit over een uit te brengen advies bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, vindt een herstemming plaats. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan is het advies niet aangenomen, tenzij de raad besluit dat het advies als minderheidsadvies wordt uitgebracht. Komt de raad met meerderheid van stemmen tot een advies, dan is het mogelijk om in het advies ook minderheidsstandpunten weer te geven.

 • 7.

  De Toegankelijkheidsraad kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin afspraken worden gemaakt over de praktische handelwijzen in vergaderingen .

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1.

  De Toegankelijkheidsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De Toegankelijkheidsraad is bevoegd om via de ambtelijke secretaris ad hoc ambtelijke deskundigheid te raadplegen met betrekking tot juridische en bouwkundige aspecten van toegankelijkheid en de wijze van adviseren daarover.

 • 3.

  De Toegankelijkheidsraad is bevoegd om via de ambtelijk secretaris ad hoc ambtelijke deskundigheid op het gebied van communicatie te raadplegen.

 • 4.

  De Toegankelijkheidsraad is bevoegd om, binnen het beschikbare budget, externe deskundigheid op specifieke onderwerpen in te schakelen.

 • 5.

  Het college stelt accommodatie beschikbaar voor de vergaderingen en activiteiten van de Toegankelijkheidsraad. De accommodatie dient toegankelijk te zijn voor personen als bedoeld in artikel 1 sub e.

Artikel 9 Presentiegeld

De leden van de Toegankelijkheidsraad ontvangen presentiegeld op grond van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Artikel 10 Terugkoppeling

Jaarlijks koppelt de voorzitter namens de Toegankelijkheidsraad aan de raad en het college de activiteiten en de bevindingen over het voorgaande jaar terug en geeft de planning en verwachtingen voor het komende jaar aan.

Artikel 11 Benoemingsperiode

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden alsmede de uitkomst van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 14, vier jaar.

 • 2.

  Na een eerste zittingsperiode is herbenoeming van de leden mogelijk voor maximaal één zittingsperiode. De Toegankelijkheidsraad zorgt zelf voor een rooster van aftreden dat uiterlijk twee jaar na de installatie van de Toegankelijkheidsraad in werking treedt.

Artikel 12 Geschillen

Het college beslist en doet uitspraak over onduidelijkheden en geschillen die voortkomen uit deze regeling.

Artikel 13 Evaluatie

De eerste evaluatie vindt plaats twee jaar na inwerkingtreding van deze regeling. De TR evalueert de gekozen opzet, het doel en de uitvoering van de taken en brengt daarover verslag uit aan de raad en het college.

Bij de evaluatie wordt ook de samenwerking met de Adviescommissie Sociaal Domein, de VAC en eventuele andere partijen betrokken.

Artikel 14 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Wijziging of intrekking van deze regeling vindt alleen plaats nadat de Toegankelijkheidsraad daarover advies heeft uitgebracht aan raad en college.

 • 2.

  Deze regeling kan aangehaald worden als 'Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 2017'.

 • 3.

  Deze regeling treedt de dag na publicatie in werking.

 

Zoetermeer, 4 juli 2017,

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,

Besluit 2 begroting  

De Toegankelijkheidsraad wordt voor een langere periode ingesteld en maakt dus ook in de komende jaren kosten. Daar horen een budget en passende vergoeding bij. Met dit als uitgangspunt is een begroting opgesteld. De kosten worden begroot op € 12.000 voor 2017 en € 20.000 voor 2018. In de gemeentelijke begroting is een toegankelijkheidsbudget van € 25.000 structureel opgenomen (62458300). Met dit budget kunnen de kosten ten behoeve van Toegankelijkheidsraad gedekt.

 

 

Besluit 3 Overgangsregeling  

De Toegankelijkheidsraad in oprichting bestaat uit de leden van de voormalige Jury Toegankelijkheidsprijs. Dat zijn 6 leden en een onafhankelijk voorzitter. Hiervan zijn vier leden mensen met een beperking; één persoon vertegenwoordigd de ouderen en één persoon is bouwkundige en tevens lid van de VAC. In de regeling is opgenomen dat de Toegankelijkheidsraad bestaat uit maximaal 5 leden en een onafhankelijk voorzitter. Er wordt voorgesteld om voor de eerste zittingsperiode van vier jaar de huidige leden te handhaven. De Toegankelijkheidsraad zorgt zelf voor een rooster van aftreden dat uiterlijk twee jaar na de installatie van de raad in werking treedt. Het aantal leden wordt daarmee na twee jaar teruggebracht tot 5 en de eerste wisselingen vinden op dat moment plaats.